vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

14/09/2007 - Isto Pensitaris, Dux Tonitrus ?

Op de gemeenteraad van 11 september stelde de meerderheid voor om alle Affligemse bedrijven die zonevreemd zijn (maw die bv in een woonzone gelegen zijn) met één BPA te regulariseren. Een heel belangrijke bemerking die ik daarbij had werd vlotjes onder de mat geveegd door de verantwoordelijke schepen Walter De Donder (of Dux Tonitrus voor de liefhebbers van een mondje Latijn) en dat met een wel heel straf argument.

Voor alle duidelijkheid : het leeuwendeel van de bedrijven die hiermee hun situatie geregulariseerd zien, zijn ter goeder trouw en tegen hun dossier heb ik dan ook niets in te brengen. Ik zou dit punt dan ook hebben goedgekeurd, ware het niet dat er een paar gemene addertjes onder het gras zitten. En daarom heb ik me onthouden op deze stemming.

Op deze lijst van te regulariseren bedrijven staan immers ook enige "slapende" en "wankele" bedrijven.

Met slapend bedoel ik dat de betrokken percelen wel eigendom zijn van een vennootschap, maar dat er ter plekke eigenlijk geen enkele activiteit meer doorgaat. De kans is hier groot dat van zodra de regularisering rond is, de eigenaar het perceel verkoopt omdat het nu veel meer waard is (immers niet meer zonevreemd maar volledig in regel) en er vervolgens een nieuw bedrijf wordt opgestart dat de reeds lang geleden teruggekeerde rust in de woonzone verstoort. Dat is niét naar de geest van de wet die regulariseringen mogelijk maakt. Nieuwe bedrijven moeten gewoon op een industrieterrein gaan zitten.

Wat de wankele bedrijven betreft, is de situatie gelijkaardig. Daar is wel degelijk nog wel een activiteit, maar de vraag is hoe lang nog. Die wankele bedrijven gaan immers gebukt onder torenhoge schulden, bouwovertredingen, boetes en overtredingen tegen wetten op bijvoobeeld milieuvergunningen. Die bedrijven staan maw op de rand van het faillisement. In dat geval is hun perceel enkel te verkopen als bouwgrond voor een woonhuis. Met deze regularisatie echter, is ook hun stuk grond plots veel meer waard. De kans is dan ook groot dat ook deze bedrijven snel zullen verkocht worden aan een nieuwe eigenaar die er een nieuw bedrijf zal opstarten.

In beide gevallen is het dus mogelijk dat een perceel in een woonzone plots weer een bruisend actief bedrijf gaat huisvesten. Immers, de activiteit van zo'n nieuw bedrijf kan volledig verschillen van het bedrijf dat nu geregulariseerd wordt.

Fictief voorbeeld 1 : Vennootschap A bestaat enkel nog op papier; de activiteiten, bijvoorbeeld het fabriceren van fietsen, zijn enige jaren terug gestopt omdat de eigenaar gewoon met pensioen is. Het terrein van de vennootschap is zonevreemd maar daar merken de omwonenden niets van. Er is immers geen activiteit meer. Na de regularisering kan de vennootschap A het terrein verkopen voor een hogere prijs dan voorheen aan vennootschap B die er een koekjesfabriek begint. Gevolg : Vennootschap A heeft flink wat geld verdiend; de omwonenden zien dagelijks vrachtwagens af en aan rijden en zitten 7 dagen op 7 in de geur van vers gebakken koekjes.

Fictief voorbeeld 2 : Vennootschap C maakt opgelegde haringen maar balanceert op de rand van het failliet, de eigenaars hebben onderling ruzie, er zijn schulden en mocht de inspectie voor hygiëne langskomen, mogen ze meteen de boeken toedoen. Als er niets gebeurt is dit bedrijf verdwenen binnen het jaar. Door deze regularisering echter, is hun perceel veel meer waard. Ze verkopen de hele boel en verhuizen. De nieuwe eigenaar start op datzelfde perceel een kleine productielijn voor drukinkten. De hele buurt ziet de rust verdwijnen door het af- en aanrijden van vrachtwagens én snuift sindsdien continu de stank van verse industriële inkt op.

Mijn verbazing was dan ook groot dat schepen De Donder eerst vertelde dat dit voorstel gebaseerd was “op het ruimtelijk structuurplan van Affligem, waarvan een eerste aanzet was gegeven onder consensus van de gemeenteraad.” Dat is manifest onwaar. Er is helemaal nog geen structuurplan en de aanzet is enkel goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. Krap dus. Daarop een regularisering baseren is al straf.

Maar erger was zijn reactie op de voorbeelden die ik hierboven weergegeven heb. Hij reageerde doodleuk dat ik in feite gelijk had, maar dat hij niets wist van die bedrijven en het ook niet had nagekeken omdat het volgens hem niet relevant was. Het was niet zijn verantwoordelijkheid om de situatie van die bedrijven in overwegening te nemen alvorens ze te regulariseren. Hij is schepen van ruimtelijke ordening en wilde zich daarom enkel beperken tot de ruimtelijke ordening.

De mogelijke gevolgen daarvan, die ik hierboven heb aangehaald, legt hij - letterlijk schouderophalend - naast zich neer. Onvoorstelbare kortzichtigheid noem ik het en al helemaal zonder respect voor de omwonenden van deze bedrijven.

Een Romein zou 't hier op houden :
Isto Pensitaris, Dux Tonitrus ?

Of zoals we 't op Bleregem zeggen :
Worde gij dààr voor betaald, Walter De Donder ?
http://www.tim.vu/pers/41.JPG
 

04/09/2007 - Agenda gemeenteraad 11 september

Op dinsdag 11 september komt de gemeenteraad bijeen om 20u in de raadszaal. Dit zijn de geagendeerde punten, vanaf nu ook met een woordje uitleg erbij.
De punten die worden toegevoegd door de oppositie, door mij bijvoorbeeld, staan hier nog niet bij. Meer daarover later.

Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
Rekening van de kerkfabriek – Sint-Michiel over het dienstjaar 2006
De rekening van de kerkfabriek Sint-Michiel – gunstig geadviseerd door de gemeenteraad in zitting van17 april 2007 - werd door de Bestendige Deputatie goedgekeurd in zitting van 28 juni 2007.
Mondelinge vraag – raadslid Tim Herzeel tijdens de gemeenteraad van 12 juni 2007 houdende aanvraag tot het bekomen van twee bijkomende parkeerplaatsen – minder-validen aan de sporthal
Ongunstig advies politie dd. 30 juli 2007 vanwege de heer hoofdinspecteur Albert Van Antenhove. Uit ondervinding blijkt dat de aanwezige parkeerplaats voor het politiegebouw ruim voldoende is. Deze parkeerplaats wordt zelfs meestal gebruikt door oudere mensen en zeker niet door mensen die de sporthal bezoeken.
Gemeenteraad 08 juni 2007 – toegevoegd punt vanwege raadslid Tim t’Kint – plaatsing van extra aanplakzuilen
Het advies van de milieudienst en jeugddienst werd reeds medegedeeld tijdens de gemeenteraad van 03 juli 2007 – hierna het advies vanwege de cultuurdienst. De cultuurraad is van mening dat betrokken inititiafief alleszins beantwoordt aan de noden op dit vlak. De raad is evenwel van mening dat best gezocht wordt naar alternatieve, meer duurzame middelen. (zie voorbeelden in het bijgevoegd verslag van de cultuurraad – zitting van 30 mei 2007 – varia)
Vlaams Ministerie van Bestuurszaken – Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Brief dd. 13 juli 2007 – omzendbrief BB 2007/05 – toelichtingen tuchtprocedure voor mandatarissen –besluit Vlaamse Regering van 15 juni 2007 – bekendgemaakt Belgisch Staatsblad dd. 19 juni 2007 - in werking vanaf 29 juni 2007
Vlaams Ministerie van Bestuurszaken – Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Brief dd. 13 juli 2007 – omzendbrief BB 2007/06 – toelichtingen – procedure tot toekenning van eretitels aan lokale en provinciale mandatarissen bevoegdheid Vlaamse Regering en niet meer de gemeenteraad) – besluit Vlaamse Regering van 19 januari 2007 – vaststelling voorwaarden en reglementering.

PUNT 2 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen genomen wegens hoogdringendheid
De burgemeester heeft vijftien dringende besluiten getroffen, die overeenkomstig artikel 134 van de nieuwe gemeentewet door de gemeenteraad moeten bekrachtigd worden.

PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester betrekkinghebbend op zijn politiebevoegdheid

PUNT 4 : ocmw-rekening over het dienstjaar 2006
In uitvoering van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 89 §2 in het bijzonder, zoals later gewijzigd, dient de jaarrekening van het ocmw (incl. het nakomingsauditrapport) jaarlijks ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Uit nazicht van de oorspronkelijke jaarrekening kunnen volgende cijfergegevens en totalen over het dienstjaar 2006 worden voorgesteld:

Omschrijving * Jaarrekening '06 * Budget '06 * Verschil

Werkingsopbrengst 2.144.901 *1.978.518 * 166.383
Werkingskosten - 2.912.433 * - 3.026.435 * 114.002
Fin. opbrengsten 13.529 * 9.077 * 4.452
Fin. kosten - 3.665 * - 4.142 * 477
Uitz opbrengst 30.563 * 0 * 30.563
Resultaat boekjaar - 727.105 * -1.042.982 * 315.877

De gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2006 bedroeg 1.048.817 euro.
Het ocmw zal het teveel ontvangen bedrag van 339.626 euro met betrekking tot 2006 in vermindering brengen in het budget van 2008.

PUNT 5 : belasting op de afgifte van administratieve stukken –dienstjaar 2007
De gemeenteraadsbeslissing van 12 juni 2007 dient gewijzigd ingevolge de opmerkingen van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken –Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De tarieven voor de hernieuwing van een identiteitsstuk en voor de afgifte van een identiteitsbewijs mogen maar 1.24 euro bedragen en niet 1.50 euro zoals vastgesteld op de gemeenteraad van 12 juni 2007.

PUNT 6 : belasting op de aansluiting op het openbaar rioolnet –dienstjaar 2007
De gemeenteraadsbeslissing van 12 juni 2007 dient gewijzigd ingevolge artikel 5 dat handelt over de procedure van de amtshalve aanslag dat voor deze belasting niet kan worden toegepast. Het gaat hier immers niet om het instellen van een aangifteplicht in de zin van artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeente-belastingen. In dit geval dient de eigenaar voor de aansluiting van zijn eigendom op het openbaar rioolnet een aanvraag te richten tot het gemeentebestuur (die hiervoor een vergunning aflevert).
Indien de eigenaar geen vergunning aanvraagt en de aansluitingswerken zelf uitvoert om aan de belasting te ontsnappen,kan dit dan ook niet via de procedure van de ambtshalve aanslag en de verhoging worden gesanctioneerd.

PUNT 7 : contante belasting op het gebruik van het containerpark – dienstjaar 2007
De gemeenteraadsbeslissing van 12 juni 2007 dient te worden aangepast daar het aanbieden van autobanden gratis is.Via de Intercommunle Haviland is het gemeentebestuur van Affligem bij Recytyre geregistreerd voor de aanvoer van autobanden bij Indaver in Willebroek. Dit wil zeggen dat de aanvoer van autobanden gratis is voor de gemeente.

PUNT 8 : vaststelling gemeentelijk reglement op het gebruik van het containerpark
Het gemeenteraadsbesluit van 11 december 2001 dient geactualiseerd te worden. Bijkomende afvalstoffen: eternit, harde PVC-bouwafval, plastiekfolies en autobatterijen.

PUNT 9 : aanwijzing ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes
In uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties alsook het koninklijk besluit van 07 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van ambtenaren hiervoor en inning van de boetes, opteerde het gemeentebestuur om deze inning ervan niet in eigen beheer te verrichten, doch hiervoor beroep te doen op de geboden faciliteiten vanwege het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Zo werd in 2005 beslist hiervoor twee provinciale ambtenaren aan te duiden die – tegen een vastgestelde vergoeding – de te behandelen dossiers zouden opvolgen (cfr. gemeenteraadsbeslissingen van 08 maart en 11 oktober 2005). Betrokken aanstellingen waren evenwel contractueel van beperkte duur. Evenals de vergoedingen, die inmiddels – naar reële kostprijs – konden worden geëvalueerd en die voortaan ook tweejaarlijks zullen worden gerevalueerd. Met voorliggend ontwerp van gemeenteraadsbeslissing wordt de aanstelling van twee betrokken provinciale ambtenaren verlengd en wordt het bedrag van de vergoeding voor de twee komende jaren vastgesteld. Op vandaag en tot 31 december 2007 bedraagt deze vergoeding voor een te behandelen dossier 25 euro of 50 euro, naargelang het een procedure betreft zonder of met hoorzitting. Vanaf 01 januari 2008 en tot 31 december 2009 zal deze (uniforme) vergoeding worden vastgesteld op 45 euro per ontvangen en te behandelen dossier.

PUNT 10 : intercommunale Fingem – verkoop van Suez-aandelen
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 03 juli 2007 de principiële beslissing genomen om haar Suez-aandelen te verkopen. Deze beslissing is enerzijds ingegeven door de koers van dit aandeel dat vrij hoog staat (+ 40,00 €) en anderzijds omdat het in een goed financieel beheer past om een dynamisch beleid te voeren met betrekking tot deze aandelenportefeuille. Heel wat andere gemeenten hebben de laatste weken hetzelfde gedaan. Deze aandelen werden aangekocht aan 24,24 € en thans staat de koers reeds geruime tijd boven 40,00 €. De opbrengst van deze transactie zal toegevoegd worden aan de bestaande investeringsreserve.

PUNT 11 : reglement op openbare overlast – wijziging
In aansluiting aan het voorstel vanwege de lokale politiediensten TARL tot wijziging/actualisering van de huidige bepalingen inzake de naleving en controle op de politieverordeningen m.b.t. het sluitingsuur voor discotheken (cfr. gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2003) en tavernes en cafés (cfr. gemeenteraadsbeslissing van 08 maart 2005), wordt het actuele reglement op openbare overlast (cfr. gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2005) gewijzigd. In het bijzonder betreft het een coördinatie en integratie van de bepalingen van de twee voormelde politieverordeningen in het reglement op openbare overlast. Hierbij wordt tevens voorgesteld om overtredingen op het sluitingsuur door betrokken horeca-inrichtingen voortaan te sanctioneren via de oplegging van een administratieve sanctie in de plaats van de vigerende politiestraffen. Door de administratieve sanctie kan de gemeente immers korter op de bal spelen en kan eveneens de afhandeling van dergelijke dossiers worden bespoedigd; dit i.t.t. vroeger waarbij een dossier telkens diende te worden toegestuurd naar het parket. Met de uitbreiding van het reglement op openbare overlast wordt de problematiek inzake het sluitingsuur – inclusief de bepalingen m.b.t. de administratieve sancties – geïntegreerd in voornoemd reglement.

PUNT 12 : oprichting en samenstelling van het managementteam
Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is (artikel 96). Het managementteam is een ambtelijk orgaan en bestaat ten minste uit de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. Ook aan andere personeelsleden kan het lidmaatschap van het managementteam toegekend worden. Er werden hiertoe 7 kandidaten op vrijwillige basis ingediend. Er wordt voorgesteld het managementteam op te richten en als volgt samen te stellen :
Juliaan Van Ginderdeuren, gemeentesecretaris
Paul Rollier, financieel beheerder
Luc Van de Putte, bestuurssecretaris
Leo Assys, stedenbouwkundige
Ilde Cleemput sportfunctionaris
Linda sonck, bibliothecaris
Leen Formesyn, boekhouder
Eugeen De Vis, hoofd dienst bevolking
Erwin Biesback, werkleider.

PUNT 13 : Intercommunale Haviland – voordracht van een kandidaat voor het “adviescomité afvalbeleid”
De intercommunale Haviland gaat een “adviescomité afvalbeleid” oprichten dat specifiek gericht is op de afvalverwerking. Door de aanwezigheid van een lid van het schepencollege van de gemeente kan op permanente basis de werking van de afvalverwerking worden begeleid en kan de raad van bestuur terzake worden geadviseerd.

PUNT 14 : Intercommunale Haviland – intergemeentelijke samenwerking voor afval – oprichting van een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging – voorbereidende fase
De intercommunale Haviland gaat een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging oprichten voor uitsluitend afvalbeheer – oprichten overlegorgaan. Door de aanwezigheid van een lid van het schepencollege van de gemeente kan hier ook op permanente basis worden deelgenomen aan de werkzaamheden van het overlegorgaan en kan de raad van bestuur terzake worden geadviseerd.

PUNT 15 : definitieve aanneming van het sectoraal plan van aanleg “zonevreemde bedrijven”
De gemeenteraad heeft in zitting van 04 juli 2006 een beslissing tot voorlopige aanvaarding van het sectoraal bpa zonevreemde bedrijven genomen. Het sectoraal bpa “Zonevreemde bedrijven” bestaat uit 15 deelplannen ten aanzien van 15 onderscheiden zonevreemde bedrijven, opgemaakt door studiebureau Technum; ieder deelplan bestaat uit een plan terreinopname, een plan juridische toestand, een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften artikel 14, een voorstudie en een toelichtingsnota.
Zonevreemde bedrijven:
Autocars Braux – Bvba Alu-Pvc Antoine – nv. Utrico – Bvba Garage Peelman – nv. De Doncker – Bvba AWO – nv. Dimatec – Bvba De Gols Luc – L. Van Brempt – Jan Van Stichel – Bellestraat 106 – nv. Van Rossem – Bvba Prunus – Bvba Verbeken – De Geyseleer – nv. Rantour.
Het ontwerp bpa zonevreemde bedrijven werd onderworpen aan een openbaar onderzoek ingesteld van 20 september 2006 tot 20 oktober 2006.

PUNT 16 : resolutie voor “burgemeesters voor vrede 2020 visie campagne”
Het college heeft in zitting van 08 augustus 2007 kennisgenomen van een mail betreffende bovenvermelde aangelegenheid en gaat principieel akkoord een voorstel in te dienen – goed te keuren door de gemeenteraad. De gemeente Affligem kondigt openlijk haar steun voor de Burgemeesters voor Vrede 2020 Visie Campagne om alle nucleaire wapens te elimineren tegen het jaar 2020.

PUNT 17 : beleidsnota toerisme – toelichting door de schepen mevrouw Wiske Bosteels
Mevrouw schepen Wiske Bosteels zal tijdens de gemeenteraad haar beleidsnota toelichten.

PUNT 18 : beleidsnota feestelijkheden – toelichting door de heer schepen Rik Verhavert
Volgens de info van het gemeentehuis zal mevrouw Bosteels dit plan naar voor brengen. Misschien is Rik er niet of verplichten zijn werkzaamheden voor de koning hem elders te zijn, maar evengoed was dat een kleine lapsus van de administratie. We zien wel.