vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

03/05/2007 - Extra aanplakzuilen ?

Vele jaren geleden, toen ik samen met een aantal Affligemse jongeren en onder impuls van de jeugdconsulent in de stuurgroep zat die de jeugdraad zou oprichten, was van de vele verzuchtingen van de jeugd een gebrek aan aanplakplaatsen voor affiches die activiteiten aankondigden.
Daarop heeft de kersverse jeugdraad voorgesteld een aantal aanplakzuilen te plaatsen over de hele gemeente. Dat was een heel goedkoop voorstel, want het waren in feite gewone grote rioleringsbuizen die rechtop werden gezet.
Gezien die zuilen er nu nogsteeds staan en ter hoogte van het midden een flinke verdikking vertonen die bewijst dat er al die jaren héél erg veel affiches opgeplakt zijn,
gezien het aantal zuilen toch vrij beperkt is en al wat er op geplakt wordt telkens heel snel overplakt wordt,
gezien ook de vele verenigingen vragende partij zijn voor meer aanplakgelegenheid,
gezien extra plaats om aan te plakken het wildplakken kan voorkomen,
gezien het schepencollege recent (op 3 april) besloten heeft om ook het aanplakbord bij jeugdhuis Avilo te verwijderen,
gezien de kost voor de aankoop van een paar rioleringsbuizen te verwaarlozen is en de plaatsing ervan makkelijk en tegen een zeer lage kost kan uitgevoerd worden in eigen beheer,
stel ik op de volgende gemeenteraad voor om minstens 15 extra aanplakzuilen te plaatsen op verschillende plaatsen in Affligem.
De exacte locaties van deze 15 of meer extra zuilen zullen bepaald worden na advies van zowel de cultuurraad als de jeugdraad, met dien verstande dat ze natuurlijk niet mogen geplaatst worden op privé eigendom.
De gemeente zal het advies vragen voor einde juni zodat de zuilen in de maand juli kunnen geplaatst worden.
 

02/05/2007 - Tegeltuintjes in Affligem ?

Op de komende gemeenteraad zal ik volgend punt voorstellen ter promotie van tegeltuintjes in Affligem. Op onderstaande link kan je de brochure downloaden die de Vlaamse overheid hierover maakte. Dit is de tekst van het voorstel :
Gezien aanwezigheid van groen in een woonzone de leefkwaliteit ten goede komt, gezien vele huizen over geen voortuin beschikken maar de bewoners ervan toch graag en terecht ook aan de voorgevel van hun huis iets van groen aanbrengen, gezien verschillende steden en gemeentes in Vlaanderen hierop al inspeelden en zogenaamde tegeltuintjes toelieten, gezien de Vlaamse overheid, dienst natuur en bos, hierover al verschillende brochures heeft gepubliceerd (zie bijlage) en zo het belang ervan erkent, gezien Affligem al jaren een traditie heeft van het aanmoedigen van de inwoners om hun gevels te bebloemen, gezien het beter is dit soort zaken via een reglement te regelen dan een wildgroei toe te staan, stel ik volgend reglement voor op de zogenaamde tegeltuintjes :
Art. 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het begrip 'tegeltuintje' verstaan: 'Een op aanvraag van de eigenaar van een woning of huurder (mits schriftelijke toestemming van de eigenaar), door de diensten van het gemeentebestuur aangelegd en beplant gedeelte van het voetpad langsheen de gevel van zijn pand, na het uitbreken van de verharding'.
Art. 2 De aanvrager kiest de soort(en) van planten uit een door het gemeentebestuur opgemaakte exhaustieve lijst van plantsoorten, die rekening houdt met oa. de lichtomstandigheden, het uitzicht, de groeihoogte, enz. ... Indien gewenst door de aanvrager zal het aanbrengen van elementen voor de geleiding van de planten op de muurgevel tot op een hoogte van 3 meter en eenmalig uitgevoerd worden door de gemeentediensten en dit zonder aanrekening van kosten.
Art. 3 De aanvraag voor de aanleg van een tegeltuintje dient schriftelijk te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager wordt schriftelijk verwittigd van het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
Art. 4 Een tegeltuintje mag maximaal 0,30 meter breed zijn, te meten vanaf de voorgevellijn. Er dient minstens 0,30 meter afstand gehouden te worden van de aanpalende eigendom.
Art. 5 Een tegeltuintje kan enkel aangelegd worden indien het voetpad over een breedte van minstens 1 meter vrij is (fietspad niet inbegrepen), zodat na aanleg van het tegeltuintje de resterende doorgang voor voetgangers minstens 0,6 meter bedraagt.
Art. 6 Het gemeentebestuur blijft aansprakelijk tegenover derden, met inbegrip van betrokken nutsbedrijven, voor elke schade of nadeel van om het even welke aard, die het vergunde werk tijdens de aanleg of erna zou berokkenen, inclusief mogelijke schade aan leidingen of kabels.
Art. 7 Schade aan het voetpad ten gevolge van de aanleg van het tuintje, zal door de gemeentelijke diensten hersteld worden zonder kosten voor de aanvrager.
Art. 8 Het onderhoud van het tegeltuintje en van de verharding er rond valt ten laste van de aanvrager, het tuintje moet in zulke staat worden onderhouden dat het geen hinder of gevaar oplevert voor voetganger of verkeer. Voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitspringen en moeten derwijze onderhouden worden zodat de vereiste minimumdoorgang 0,6 meter tot op een hoogte van 2 meter gevrijwaard blijft.
Art. 9 Tegeltuintjes die als gevolg van slecht onderhoud niet meer aan deze voorwaarden voldoen, kan het gemeentebestuur, wanneer geen gevolg geven wordt aan een eerste en enige schriftelijke aanmaning, laten verwijderen op kosten van de eigenaar of desgevallen de huurder van het aan het tegeltuintje aanpalend pand.
Art. 10 Alle voorzieningen van openbaar nut moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
Art. 11 De gemeentelijke milieuraad en de groendienst worden belast met de opmaak van het voorstel van plantenkeuze waarbij het zich baseert op de lijst die door de Vlaamse dienst voor natuur en bos is opgesteld en hier is bijgevoegd én en het toezicht inzake het onderhoud van de tegeltuintjes.
Art. 12 De bevoegde gemeentediensten en de nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van planten en materialen te eisen wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor hun werkzaamheden.
http://www.bosengroen.be/uploads/b356.pdf