vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

13/03/2007 - Albert mag blijven dankzij ... wie van de drie ?

Deze avond stemde de gemeenteraad over mijn voorstel om de foto's van Albert van Saksen Coburg Gotha en zijn vrouw Paola te verwijderen uit de raadszaal. Kennelijk zorgde dit punt voor problemen in de meerderheid en durfde niet iedereen zijn mening bekend te maken. Daarom wilde de meerderheid per sé een geheime stemming over dit onderwerp voor degenen die dat wilden. Bij de telling van de stemmen, bleek dat de meeste raadsleden zich hadden onthouden of blanco hadden gestemd. 6 raadsleden stemden voor het verwijderen van de foto's, 8 stemden tegen. Albert mag dus blijven hangen. Jammer, vooral omdat ik wéét dat mijn fractie voor 4 ja-stemmen zorgde. Dat betekent dat niet alle drie mijn voormalige spitsbroeders van de VU dit voorstel hebben meegestemd. Minstens één van hen heeft Albert in het gemeentehuis gehouden, wat bizar is gezien hun politieke oorsprong en hetgene ze in oktober nog verkondigden in de campagne. Rik ging in alle geval zijn stem in 't geheim uitbrengen, maar da's natuurlijk geen garantie dat hij de nieuwe monarchist is. In principe kunnen 't net zo goed Stijn of Guy zijn geweest. Wie van de drie ... blijft het een mysterie of geeft één van hen toe ? We zullen zien !
http://www.tim.vu/pers/31.JPG
 

06/03/2007 - Oprichting Kindergemeenteraad

Chris Troch, collega gemeenteraadslid van Leefbaar Affligem, dient op de volgende gemeenteraad een voorstel in om een kindergemeenteraad op te richten. Gezien ik dat voorstel volledig zal steunen, geef ik jullie hierbij nu al een kijk op het voorstel :
Oprichting Kindergemeenteraad (KGR) te Affligem
Aan de gemeenteraad:
Sinds 1989 is het "internationaal verdrag inzake de rechten van het kind" van kracht. Dat verdrag geeft aan alle jonge mensen van 0 tot 18 jaar een aantal fundamentele rechten. Al deze rechten zijn gefundeerd op "respect voor het welzijn en de mening van kinderen en jongeren". Eén van die rechten is het zogenaamde inspraakrecht : elk kind heeft recht op een eigen mening en het recht om mee te denken en te werken in bijvoorbeeld de school,de jeugdbeweging ... In het verlengde van dit recht heb ik het initiatief genomen tot het voorstel om een KGR op te richten, net zoals dat al gedaan is in vele andere steden en gemeenten. Ondanks het feit dat de politiek soms onstuimig is, is er nog altijd sprake van een lage algemene belangstelling voor de politiek. Het is daarom van belang dat de gemeente Affligem zelf met een plan komt om de burger en in casu de jonge mensen meer te betrekken bij de politiek. Inspraak en participatie wordt door de huidige bestuursploeg hoog in het vaandel gedragen. Getuige de oprichting van tal van gemeentelijke adviesraden. De visie dat elke burger recht heeft op inspraak bij de besluitvorming dient zich vanzelfsprekend ook te richten op onze kinderen.
Het is bijgevolg wenselijk activiteiten te ontplooien voor de kinderen van de lagere school (studiejaren 4-5-6). Ook zij zijn de kiezers van de toekomst. Bovendien kun je nooit te vroeg beginnen met de jeugd in aanraking te laten komen met de democratische beginselen. Met een KGR kunnen jongeren worden geleerd hoe een democratie functioneert en hoe invloed kan worden uitgeoefend op het overheidsbestuur. Door de kinderen ook daadwerkelijk verantwoordelijkheden te geven worden ze gestimuleerd mee te praten over de eigen leefomgeving. Op deze manier kunnen kinderen dan een voorstel doen voor een project die direct met hun leefomgeving of het bestuur van onze gemeente te maken heeft. Als onderwerp voor deze KGR valt de denken aan school, vervoer, veiligheid, sport, ontspanning ... Deze KGR zou een terugkerend evenement moeten worden met een wisselende thema.
Doel van de KGR:
Met het instellen van een KGR waarin kinderen van de diverse scholen vertegenwoordigd zijn,willen we kinderen op een praktische wijze in aanraking laten komen met wat het begrip "democratie" inhoudt. Op deze wijze kunnen ze het hele proces van onderzoek, plannen maken, overleggen, debatteren, voorstellen uit te werken, vergaderingen te leiden en uiteindelijke besluitvorming laten meemaken. Door het zelf te doen,leer je wat deze begrippen inhouden. Daarnaast leren kinderen dat ze door samenwerking invloed op hun eigen leefomgeving kunnen uitoefenen. Het geeft hen tevens inzicht in het functioneren van een gemeentebestuur. Een ideale leerschool voor de democratie dus.
Bedoeling is kinderen uit het lager onderwijs de kans te geven hun wensen en problemen kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.
Voorstel:
Alle kinderen uit het 4de,5de en 6de leerjaar zijn stemgerechtigd. De KGR wordt naar analogie van de gemeenteraad, samengesteld uit 21 raadsleden. Per school (Essene-2,Teralfene-2,Hekelgem-2) minimum 2 afgevaardigden (dus 12). De overige 9 worden bepaald door aantal stemmen. De kinderburgemeester en schepenen worden verkozen in de KGR. Met de scholen dient overleg gevoerd om de verkiezingen te organiseren. Verkiezingen gebeuren op het einde van het schooljaar en de KGR vergadert vanaf september. De raadszittingen van de KGR gaan door in de raadszaal en zijn toegankelijk voor iedereen. Het aantal vergaderingen wordt beperkt tot maximum 4 vergaderingen per schooljaar. De agenda wordt samengesteld op basis van de ingediende agendapunten.
Elk raadslid kan daartoe onderwerpen voorstellen. Ze ontvangen daarvoor een invulformulier. De jeugdconsulent neemt het secretariaat waar en de schepen van jeugd neemt het voorzitterschap waar van de KGR. Het verslag van de vergadering wordt verspreid onder de raadsleden en gepubliceerd op de gemeentelijke website. Indien gewenst kunnen bepaalde punten op de agenda geplaatst worden van de gemeenteraad.
Kosten:
De kosten voor het organiseren van een KGR kunnen beperkt gehouden worden. Dit project kan onderdeel uitmaken van de begroting of vermeld worden in het Jeugdbeleidsplan. Schepen van jeugd doet in samenspraak met jeugdconsulent een schatting over de werkingskosten. Door de gemeente te bekostigen zijn de verkiezingen zelf, lesmateriaal, papierwaren en een budget voor eventuele organisaties (voorstel op basis van andere gemeentes 2500 euro)
Daarom stel ik voor, gelet op voorgaande informatie, dat de gemeenteraad de KGR opricht en dit beginnende in 2007.

Voor de volledige agenda van de gemeenteraad : klik op onderstaande link.
http://www.tim.vu/pers/28.JPG