vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

04/10/2006 - Ambras op 't gemeentehuis.

Hoewel ogenschijnlijk alleen de politici de dienst uitmaken in een gemeente, zijn die politici voor een groot deel afhankelijk van de gemeentelijke administratie om hun beslissingen in praktijk om te zetten.
Het bewaken van de goede relatie tussen de politiek die de krijtlijnen uitzet en de administratie die daarbinnen werkt, is dus een conditio sine qua non voor een goed draaiende gemeente met een degelijke dienstverlening naar de gemeentenaren.
Dat het naar mijn bescheiden mening al jarenlang ontbreekt aan net dat uitstippelen van die krijtlijnen (en dus een doordacht beleid) zal iedereen die de politiek in Affligem volgt, niet ontgaan zijn. Tot mijn afschuw komt daar nu door niet langer te verbergen conflicten een haast volledig verlamde administratie bovenop.
Het is namelijk zo dat zo stilaan op iédere dienst van de gemeente ofwel problemen zijn, ofwel een zodanige angst heerst bij de personeelsleden, dat van besturen, bestuderen, plannen of voorstellen, weinig meer in huis komt. De reden voor deze malaise kan volgens alle betrokkenen teruggevoerd worden tot één persoon : Leon Guns, de burgemeester.
Ik geef een onvolledige opsomming :

1) Sinds de maand mei communiceerde de burgemeester enkel nog via genummerde schriftelijke nota’s met zijn secretaris. In hun correspondentie vallen beschuldigingen als “leugenaar” en “onbetrouwbaar”, de deur tussen hun beider kantoren is al geruime tijd door de burgemeester op slot gedaan. Het vertrouwen tussen de burgemeester en zijn hoofd van de administratie is dus compleet zoek. Ondertussen is het van kwaad naar erger gegaan : de secretaris was maanden met ziekteverlof én diende een klacht in bij de gouverneur van Vlaams Brabant.

2) Toen de secretaris wegens ziekte wegviel, probeerde de burgemeester om de gemeenteontvanger aan te duiden als diens vervanger. Eén oplettende kon hem er tijdig op wijzen dat zoiets wettelijk niet verenigbaar en toegelaten is. De burgemeester (toch iemand met een rechtendiploma én jaren ervaring als burgemeester) en de ontvanger zelf hadden daar niet aan gedacht …

3) Diezelfde ontvanger, een recent benoemd ambtenaar en net als de burgemeester van VLD-signatuur, aast naar verluidt op een andere functie binnen de gemeentelijke administratie, namelijk die van … precies : secretaris.

4) De persoon die vroeger insprong als vervangend secretaris en destijds hoofd was van personeelszaken, kon ook al niet invallen. Reden : een aanslepend conflict tussen de burgemeester en het voormalig hoofd van personeelszaken. Deze ambtenaar, voorheen ook met positieve evaluaties bedacht, werd door de burgemeester van personeelszaken afgehaald en werkt nu onder zijn niveau aan het cultuurbeleid van de gemeente.

5) Gezien de ene wettelijk niet mag invallen en de andere omwille van een ander conflict niet mocht depanneren, bleef er nog welgeteld één persoon beschikbaar in de hele personeelsformatie die nog kon ingezet worden als vervangend gemeentesecretaris en dat was degene die in dienst was genomen als sportfunctionaris … Hoewel deze persoon zich met volle inzet op deze taak geworpen heeft en er het beste van maakt, is deze situatie (zeker in het licht van de verschillende conflicten & hangende rechtszaken) verre van ideaal en is ze een bedreiging voor een correcte, tijdige en neutrale dienstverlening naar de gemeentenaren en de politici toe.

6) Op de dienst van de ontvanger rommelt het overigens ook al : een lid van zijn team, tot voor kort enkel met positieve evaluaties bedacht door de voorganger van de ontvanger, blijkt plots niet meer te voldoen. Gevolg : deze persoon moet overgeplaatst worden, een stelling waar burgemeester en ontvanger het eens over zijn.

7) Het personeel van de secretarie kreeg tegengestelde opdrachten van enerzijds de secretaris in opvolging van besluiten van het schepencollege en anderzijds van de burgemeester die zich die besluiten “anders” herinnerde. Het weze duidelijk dat dit soort situatie niet meteen bevorderlijk is voor zowel de sfeer als het geleverde werk.

8) Een jarenlang aanslepend conflict tussen een personeelslid op de dienst bevolking (overigens ook iemand die geen negatieve evaluaties gekregen heeft) en de burgemeester, eindigde heel recent enigszins in mineur toen het personeelslid begin dit jaar met pensioen ging.

9) Ook de financiële dienst ondervindt hinder door een conflict tussen de burgemeester en een personeelslid; ook hier zijn harde woorden gevallen.

10) Wat de technische dienst betreft, kan ik me beperken tot het rampzalige verhaal van de jarenlange rechtsgang tussen de gemeente en de (enige) ingenieur die ons personeelsbestand rijk was : het kostte de belastingbetaler massa’s geld om te procederen tegen het eigen personeelslid én beroofde de administratie van een ingenieur waardoor we menig opdracht moesten laten uitvoeren door studiebureau’s. Ook dit verhaal eindigde deels door de pensionering van de ingenieur maar loopt ondertussen nog wel deels verder voor het gerecht.

Het moge duidelijk zijn : stilaan de hele gemeentelijke administratie is stuurloos of verlamd door conflicten of de angst in een conflict betrokken te geraken met onze bejaarde burgemeester. De enigen die hier iets aan hebben zijn de advocaten die in opdracht van de gemeente (dus : de burgemeester) de ene zaak na de andere voor een rechtbank moeten verdedigen.
 

28/09/2006 - Lachen met de CD&V !

Vandaag spelen we Test Aankoop voor de CD&V van Affligem. Daartoe vergelijken we hun verkiezingsbrochures uit 2000 met de huidige situatie, na 6 jaar bestuur van CD&V en VLD, financieel gespekt met een belastingverhoging.
Lach mee met de CD&V !

CITAAT 1 : “BPA Bellekouter wordt prioritair aangepakt, … de uitbouw van de nieuwe bibliotheek is hierin inbegrepen. Er wordt onderzocht in welke mate een privé-partner een inbreng kan doen in de herconditionering van de Bellekouterhal.”
RESULTAAT IN 2006 : Het BPA Bellekouter is klaar maar dan wel zonder de bibliotheek; het is enkel een regularisering van de oude bouwovertredingen geworden. De hal is nog steeds in herstelling, zonder een privé partner.

CITAAT 2 : “Er wordt tijdens het 1e werkjaar reeds een aanvang gemaakt met de realisatie van een ocmw rustoord (nieuw of herconditionering) met minimaal 60 bedden, conform aan de hedendaagse comfortregels.”
RESULTAAT IN 2006 : Jaren werden verprutst met verschillende constructies die telkens weer vastliepen en een flinke achterstand qua timing opleverden. De OCMW-voorzitter (CD&V-er), had een beschamend gebrek aan dossierkennis en viel telkens door de mand bij mijn interpellaties op de gemeenteraad. Het dossier van het rustoord staat nog even ver als 6 jaar geleden waardoor de bejaarden er nog altijd in slechte omstandigheden wonen. De studie waar CD&V nu mee uitpakt geeft zelf toe dat er ten vroegste in 2011 een eerste vleugel van een nieuw rustoord klaar kan zijn.

CITAAT 3 : “Een bijzondere inspanning wordt gedaan voor de verfraaiing van de dorpskernen.”
RESULTAAT IN 2006 : Kennelijk bedoelde men daarmee de dorpskern van Teralfene. Daar is behoorlijk wat grond vervoerd en zijn wat betonnen palen in de grond gezet, maar daar bleef het bij. In Essene en Hekelgem werd er helemaal niets gedaan in de dorpskernen.

CITAAT 4 : “Er zal werk gemaakt worden van de gelijkberechtiging van de beide schoolnetten.”
RESULTAAT IN 2006 : De gemeentescholen zijn ondertussen verdwenen. Afgestoten.

CITAAT 5 : “Binnen de gemeenteraad worden een aantal commissies opgericht, oa voor financiën en openbare werken.”
RESULTAAT IN 2006 : Er is nooit ingegaan op de herhaalde vragen van de oppositie om zo’n commissies effectief op te richten. Ze zijn er nooit gekomen …

CITAAT 6 : “Het gemeentebestuur zal instaan voor de modernisering van de sanitaire installaties bij de sporterreinen.”
RESULTAAT IN 2006 : De Teralfense Leeuwkens kregen eindelijk hun sanitair maar bij EMI Essene werkt men nog altijd in dezelfde bouwvalige hokken van betonplaten die 6 jaar geleden ook al dringend aan vervanging toe waren.

Binnenkort deel 2 uit deze reeks : LACHEN MET DE VLD !