vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

12/09/2006 - Tim goes Africa !

Dat het heel drukke dagen zijn tegenwoordig, ligt niet alleen aan de verkiezingen. Tegelijk loopt immers de voorbereiding voor mijn Afrika expeditie gewoon verder ! Eind oktober vertrek ik namelijk met een oude 2PK vanop de Brusselse Grote Markt richting Benin. Om daar te geraken moet ik doorheen 7000 km sahara en brousse. Je merkt het : ik hou niet alleen met de verkiezingen van een uitdaging ! Let op, ik ga niet alleen : er rijden nog een aantal 2PK’s mee en krijgen begin 2007 onze eigen soort docu-soap. De liefhebbers kunnen me dan 4 dagen per week volgen en dat gedurende 3 maanden, op Jim TV. Als je tot dan niet kan wachten, is er nog altijd de webstek van mijn team. Klik op de onderstaande link en klik dan door op de button van de Touareg Trail (zo heet de expeditie). Wil je trouwens mee op de site of de wagen staan ? Laat me dan iets weten : ik zamel zo geld in voor Kom Op Tegen Kanker.
http://www.hebbes.be
 

11/09/2006 - Mister Cumul !

In mijn speurwerk naar de activiteiten (en dus verdiensten) die een aantal Affligemse politici combineren met hun gemeentelijk werk, had u nog enkel de "numero uno" te goed en het zal u niet verbazen dat we ook nu weer uitkomen bij de burgemeester die zonder enige twijfel de “mister cumul” is van Affligem. Hoewel hij zijn schepen van openbare werken moet laten voorgaan in aantal mandaten, is hij met een straatlengte voorsprong de grootste verdiener van allemaal, precies omdat hij er de financieel interessantste mandaten schijnt uitgekozen te hebben. Ik zeg “schijnt”, want het is niet eenvoudig te weten te komen wat onze burgemeester precies doét buiten zijn werk als burgemeester en nog moeilijker om te weten te komen wat het opbrengt. Leo Guns was tot voor enige jaren en na een omstreden politieke benoeming van de VLD, de grote baas van een niet-bestaande ministerie. Professioneel is onze burgemeester nu gepensioneerde ambtenaar. Wat dat oplevert is privé en dus niet relevant.
Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd is de man actief als voorzitter van de politiezone TARL, als voorzitter van de VLD Vlaams Brabant (tot eind 2005) en natuurlijk bestuurslid van de Affligems VLD. Wie zou denken dat met deze niet-betaalde activiteiten zijn vrije tijd opgevuld is, heeft het mis. Deze krasse bijna 70-er (°1937) is ook nog eens commissaris bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Hoeveel dat schuift, wil men niet precies kwijt bij de VHM. Na enig aandringen, gaf men een loonvork op : hij krijgt er tussen de 2000 en 4000 euro. Voor zo’n bedrag moet je toch al één en ander presteren, vermoed ik dan. Toch slaagt hij er in om ook “iets” te doen voor Ethias. Wat precies geeft hij niet op in de lijst van het staatsblad maar ’t is wel betaald. Ook Ethias zelf wil geen commentaar geven en enkel “off the record” vallen een paar stevige bedragen die ik niet bevestigd kreeg.
Oh ja, ik zou bijna vergeten dat hij ook nog eens burgemeester is van Affligem. Als gemeenteraadslid dacht ik dat het makkelijk zou zijn eens te checken wat zo’n burgemeesterssjerp maandelijks opbrengt. Ik heb immers “recht op inzage”. Althans, dat dacht ik. Ik had geen rekening gehouden met de pretoriaanse wacht van de burgemeester in de persoon van de nieuwe gemeenteontvanger. Deze VLD-er zit op een sleutelpositie en weigerde me koudweg het salaris van de burgemeester mee te delen. Toen ik hem om tekst en uitleg vroeg, kreeg ik precies dat : een ellenlange mail in puur ambtenaarees om niet te moeten zeggen hoeveel zijn beschermheer verdient terwijl de meeste andere burgemeesters dat gewoon zeggen.
Om u een idee te geven van de tijd die de ontvanger stak in de verdediging van zijn chef, gooi ik zijn mail hieronder online. Hoeveel Guns precies verdient lees je meteen daaronder.

"Geachte Heer t’ Kint,
Wat het wettelijk recht op inzage, afschrift en uitleg betreft wens ik er U attent op te maken dat artikel 5 van de wet van 12 november 1997 stipuleert dat iedereen aanspraak kan maken op voornoemd recht zonder dat men daarvoor van een specifiek belang moet doen blijken, doch daar is één belangrijke uitzondering op die vervat zit in het laatste lid van dat zelfde artikel en dat bepaalt dat de aanvrager wel van een belang moet doen blijken indien zijn aanvraag betrekking heeft op een document van persoonlijke aard. Dit is een bestuursdocument dat een beoordeling of een waardeoordeel bevat van een met naam genoemd of gemakkelijk identificeerbaar natuurlijk persoon of dat de beschrijving bevat van een gedrag waarvan het ruchtbaar maken aan die persoon een kennelijk nadeel kan berokkenen. Dit belang is datgene welke vereist is om een ontvankelijk annulatieberoep bij de Raad van State in te stellen, d.w.z. een persoonlijk, rechtstreeks, wettig en actueel belang. Ik ben de mening toegedaan dat documenten die informatie bevatten over individuele wedden en verloningen hieronder ressorteren. Doch totaal los hiervan stipuleert dezelfde wet dat verzoeken om inzage, afschrift of uitleg schriftelijk moeten ingediend worden bij de gemeente en dat in het verzoek duidelijk het voorwerp van de aanvraag moet vermeld worden en , indien mogelijk, ook de betrokken bestuursdocumenten. Het college van burgemeester en schepenen is vervolgens verplicht de aanvraag, volgens de datum van ontvangst, op te nemen in een register. U kan dus best uw aanvraag schriftelijk aan het college richten i.p.v. via mail aan een ambtenaar. Wat de behandeling van de aanvraag betreft is het college verplicht binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het verzoek om inzage, afschrift en uitleg aan de aanvrager kennis te geven van het gevolg dat aan de aanvraag word gegeven. Hoe ruim het recht op inzage ook moge zijn, het eindigt daar waar het in conflict komt met andere fundamentele belangen. Daarom heeft de wetgever ook een aantal absolute, relatieve en facultatieve uitzonderingen voorzien waarop het college van burgemeester en schepenen zich moet of kan beroepen! Van een absolute weigeringsgrond is er bijvoorbeeld sprake wanneer de openbaarmaking afbreuk doet aan de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met het recht op inzage, afschrift en uitleg. Bij de relatieve weigeringsgronden moet het college een belangenafweging doen tussen het belang van de openbaarheid enerzijds en het belang verbonden aan de in de wet opgesomde weigeringsgrond. Indien het college daarbij tot de constatatie komt dat het belang van de openbaarheid niet kan opwegen tegen de bescherming van een ander belang, dan moet het de openbaarheid weigeren. Tenslotte zijn er nog facultatieve weigeringsgronden. Zoals U zelf kunt vaststellen geachte heer t’Kint, dient uw aanvraag wel door het college van burgemeester en schepenen behandeld te worden en bovendien is er hiervoor zelfs een wettelijke procedure voorzien. Anderzijds stel ik mij de vraag (...) welk belang U trouwens heeft om de individuele brutowedde te kennen van de leden van het college?"

Straf hé ? Oh ja : een burgemeester van een gemeente als Affligem verdient volgens de wet een slordige 3000 euro per maand.

Dit was het laatste deel van drie over de cumuls van een aantal Affligemse politici. De vorige kan je herlezen in ’t archief van de blikvangers.
http://www.standaard.be/extra/pdf/mandaten.pdf