vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

13/04/2011 - Affligem voert milieu-onderscheiding in: de "Groene Pluim"

Op de gemeenteraad van 12 april stelde raadslid Chris Troch van Leefbaar Affligem voor om een jaarlijkse milieuprijs in te voeren in Affligem: de “Groene Pluim”. Zijn voorstel werd door de meerderheid, bij monde van de schepen van milieu, enthousiast onthaald en gesteund.

Chris Troch: “Het bewust en duurzaam omgaan met het leefmilieu neemt een steeds belangrijkere plaats in in het leven van iedereen. Daar waar het de voorbije jaren toch vooral de overheid was die een voortrekkersrol speelde om iedereen te sensibiliseren, zijn nu steeds meer mensen, verenigingen en bedrijven op eigen initiatief en veelal op beperktere (maar daarom niet minder efficiënte) manier met het milieu bezig. Op die manier hebben ze voor hun directe omgeving een zéér belangrijke voorbeeldfunctie. ’t Is in dat kader dat je dit initiatief moet zien: het aanmoedigen of in de bloemetjes zetten van zo’n kleinschalig initiatief dat niet van de overheid komt. Een schouderklopje als aanmoediging, zeg maar.”

Die aanmoediging zal dus de Affligemse “Groene Pluim” zijn die de winnaar op zijn spreekwoordelijke hoed kan zetten.

Eender welke Affligemnaar kan iemand, een buur bijvoorbeeld, voordragen als mogelijke winnaar. Maar ook verenigingen kunnen voorgedragen worden, evenals bedrijven. Het is de milieuraad die de kandidaturen zal bekijken en er een laureaat zal uithalen. Die mag dan op de gemeenteraad zijn prijs in ontvangst gaan nemen.

“Het is niet de bedoeling om er een dure geldprijs of zo aan te verbinden,” verduidelijkt Chris Troch. “De winnaar van de “Groene Pluim” zal een duurzaam geschenk krijgen maar vooral een oorkonde waarin zijn/haar initiatief wordt erkend als belangrijk voor het milieu in Affligem.”

De gemeenteraad stuurt het voorstel van Leefbaar Affligem door naar de milieuraad, waarna het – eventueel geamendeerd – zal terugkeren op de agenda van de volgende gemeenteraad om daar dan goedgekeurd te worden.

Chris Troch zal dat overigens niet zelf meemaken, gezien hij zich net als vorig jaar voor enige maanden laat vervangen in de gemeenteraad wegens een verblijf in het buitenland. Zijn opvolgster bij Leefbaar Affligem, Veerle Huysmans, zal hem tot eind september 2011 vervangen.
 

08/04/2011 - Agenda gemeenteraad 12 april 2011

Op 12 april om 20u komt de Affligemse gemeenteraad opnieuw samen. Dit zijn de punten die op de agenda staan, telkens voorzien van wat uitleg:

Eedaflegging

PUNT 1 : onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en tijdelijke aanstelling van een opvolger als gemeenteraadslid

Gezien Chris Troch van mei tot en met september in 't buitenland verblijft, draagt hij tijdelijk zijn mandaat over aan zijn opvolgster, Veerle Huysmans in een procedure die mogelijk is sinds de invoering van het Vlaamse Gemeentedecreet.
Deze procedure is een herhaling van vorig jaar, toen Veerle voor de eerste keer insprong tijdens een afwezigheid van Chris. Leefbaar Affligem optimaliseert daarmee zijn werking in de gemeenteraad.

Politie

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester en van de wd. burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen

Financiën

PUNT 3 : budgetwijziging I – gewone dienst – dienstjaar 2011


PUNT 4 : budgetwijziging II – buitengewone dienst – dienstjaar 2011


PUNT 5 : goedkeuring van het interne controlesysteem – module financiële processen

De opmaak van een interne controlesysteem is een zeer omvangrijk en tijdrovend werk. Daarom is het aangewezen een opsplitsing te maken tussen de financiële en de louter administratieve processen. De opmaak van de financiële processen, wegens de mogelijke financiële risico’s, diende prioriteit te krijgen. Het consultancykantoor kreeg hiertoe opdracht. Het resultaat is een lijvig document geworden dat in samenwerking met de diensthoofden is tot stand gekomen. Deze eerste module van de financiële processen heeft reeds betrekking op een belangrijk deel van de gemeentelijke organisatie en activiteiten. Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Dit gebeurde een laatste keer in de vergadering van het managementteam d.d. 18 maart 2011. De gemeenteraad wordt gevraagd hieraan goedkeuring te verlenen.

PUNT 6 : retributie parkeren in een blauwe zone aanslagjaren 2011-2012

De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2010 het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone – aanslagjaren 2011-2012 goed. Op 1 maart 2011 vond er een gespreksronde met de inwoners en de handelaars van de Brusselbaan plaats, waaruit bleek dat het aangewezen is een bewonerskaart en een parkeerkaart voor zaakvoerders in te voeren. De modaliteiten voor het uitreiken van deze parkeerkaarten dienen opgenomen te worden in het retributiereglement, waardoor de aanpassing opnieuw voor goedkeuring voorgelegd dient te worden aan de gemeenteraad. De parkeerkaarten (1 per gezin of per zaakvoerder) worden uitgereikt tegen een tarief van € 25,00 per jaar.

Kerkfabrieken

PUNT 7 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – budget 2011 – akteneming

Het budget 2011 omvat een exploitatie-overschot/tekort van 0 euro en een tekort op de investeringen van 4.069,11 euro. Dit laatste tekort zal worden rechtgezet bij een eerstkomende budgetwijziging van betrokken kerkfabriek.

Intercommunales

PUNT 8 : Intergem - goedkeuring agendapunten voor de algemene vergadering van 23 juni 2011

De Algemene Vergadering van Intergem wordt gepland op donderdag 23 juni 2011 en heeft plaats in Salons De Carlton te Aalst.

PUNT 9 : Intergem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 23 juni 2011

Voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering dient telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze algemene vergadering betreft het dhr. Yvan T’ Kint (vertegenwoordiger) en respectievelijk dhr. Willy Teirlinck (plaatsvervangend vertegenwoordiger).

PUNT 10 : toegevoegd punt - voorstel van Leefbaar Affligem tot toekenning van milieuprijs "de groene pluim"

Meer uitleg volgt op deze site in een extra artikel