vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

12/09/2010 - Agenda Gemeenteraad 14/09

Op dinsdag 14 september vergadert de gemeenteraad voor het eerst na de zomer. Op de agenda staan een paar punten die wat meer aandacht waard zijn. De financiering door de gemeente van de kerkfabrieken, bijvoorbeeld. Of de aanpassing van het reglement op het gebruik van pony- en paardenterrein; nog maar eens een aanwerving van een personeelslid; het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan en last but not least een bedenkelijk voorstel over het nieuwe rustoord.
Meer hierover én over alle andere punten kan je hieronder lezen.
Zin om eens te komen kijken? Dat kan ook: iedereen is welkom in de raadszaal van het gemeentehuis om 20u.

Agenda:

PUNT 1 : algemene mededelingen

PUNT 2 : politionele mededelingen

De burgemeester zal tijdens de zitting deze mededelingen doen.

PUNT 3 : bekrachtiging van een hele lijst besluiten van de burgemeester met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen in de afgelopen maanden

PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot kruispunt Spoorweglaan/Kaaistraat – uitbreiding onderbroken witte lijnen

Om het parkeren in deze onoverzichtelijke bocht tegen te gaan worden witte onderbroken witte lijnen aangebracht vanaf woning nummer 1 in de Spoorweglaan tot en met woning nr. 46 in de Kaaistraat. Op deze wijze wordt de gevaarlijke situatie aldaar beperkt, een recentelijk
ongeval heeft er voor gezorgd dat deze maatregel genomen wordt.

PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Driesstraat – “Driesplein” – verhoogde inrichtingen

De verhoogde inrichting is aangelegd overeenkomstig het koninklijk besluit van 09 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg bestemd om de maximum snelheid te beperken tot 30 kilometer per uur en van de
technische voorschriften waaraan die moeten voldoen.

PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de
Bellestraat – openbare parking naast evenementenhall Bellekouter

Op de openbare parking vooraan het gemeentehuis in de omgeving van de evenementenhall dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om de openbare orde te handhaven. Er wordt o.a. éénrichtingsverkeer voorzien, parkeerplaatsen voor minder-validen, de schoolbus en zonale verkeersborden aangebracht.

PUNT 7 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de
Molenstraat tussen de Bellestraat en de Eksterenberg – uitgezonderd plaatselijk verkeer

Gezien de Molenstraat door vele weggebruikers wordt gebruikt als sluipweg om de op- en afritten van de E40 te bereiken is er een grote toename van verkeer in deze straat en komt de verkeersveiligheid in het gedrang. Vroeger werd deze verbindingsweg enkel gebruikt door voertuigen van de plaatselijke bevolking en landbouwvoertuigen. Het is dan ook aangewezen in deze straat “uitgezonderd plaatselijk verkeer” toe te passen.
Ik snap de redenering wel, maar de officiële motivatie loopt wat mank, vrees ik. Als je alle wegen "plaatselijk verkeer" moet maken waar vroeger (wanneer is dat, vroeger?) enkel plaatselijke bevolking en landbouwers doorreden, dan heb je in Affligem nog hooguit 4-5 straten over ...

PUNT 8 : kerkfabriek O.L.V.-Bezoeking Essene – meerjarenplan 2008-2013 – wijziging – goedkeuring

In uitvoering van het Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder Kerkbestuur een Meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.In concreto betreft het een meerjarenplanning over de periode 2008-2013. Daar er in het licht van diverse geplande en/of niet-geplande investeringsprojecten nieuwe – gewijzigde – afspraken werden geformuleerd tussen beide besturen, diende bijgevolg het Meerjarenplan 2008-2013 te worden gewijzigd, respectievelijk geactualiseerd.
In de jpegs naast dit artikel ziet u een geactualiseerd overzicht van de respectievelijke cijfers zoals opgenomen in voorliggende wijziging van het Meerjarenplan 2008-2013 van het Kerkbestuur O.L.V.-Bezoeking Essene.PUNT 9 : kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking Essene – budget 2011 – akteneming

PUNT 9 : kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking Essene – budget 2011 – akteneming

In uitvoering van het Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder Kerkbestuur een (jaarlijks) Budget ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur. Betrokken budget bestaat uit een exploitatiebudget alsook een investeringsbudget. Daar overeenkomstig artikel 48 van voormeld Decreet van 07 mei 2004 gesteld wordt dat indien de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het voorliggend Budget – c.q. 2011 – binnen de grenzen valt van het bedrag zoals opgenomen in het goedgekeurde Meerjarenplan, de gemeenteraad louter dient akte te nemen van het Budget. Het Budget 2011 omvat alvast een exploitatie-overschot/tekort van 0 euro evenals een overschot/tekort op de investeringen van 0 euro.

PUNT 10 : huishoudelijk reglement gemeentelijke paarden- en ponyterreinen – wijziging

Volgens het huidige reglement kunnen niet-inwoners die geen lid zijn van een Affligemse paardenvereniging niet terecht op de gemeentelijke paardenterreinen. De sportraad stelt voor om niet-inwoners naar analogie met de visvijver ook toe te laten. Leden van Affligemse paardenvereniging betalen 25 euro abonnement. Inwoners (geen lid van paardenvereniging) betalen 50 euro. Niet-inwoners (geen lid van paardenvereniging) betalen 75 euro.

PUNT 11 : onderhandse verkoop van een grondoverschot aan de Ternatsestraat

Een resterende grondoverschot , gelegen langs de Ternatsestraat – perceel - 2de afd. – sectie B nr. 254x - met een oppervlakte van 47 ca en palende aan de hierna vermeld eigenaars wordt onderhands verkocht aan 1 dorpsgenoot en 2 Ninovieten. Het goed zal verkocht worden tegen de prijs van € 9.400.

PUNT 12 : aanwervingsvoorwaarden van technisch assistent - vrachtwagenbestuurder

Met het oog op de aanwervingsprocedure van de functie van vrachtwagenbestuurder dienen de aanwervingsvoorwaarden door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Overeenkomstig de artikelen 57 § 3, 2° en 106 van het gemeentedecreet behoort het voortaan tot de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen om personeel aan te stellen (en te ontslaan), behoudens de functies waarin door of krachtens de wet of het decreet die bevoegdheid is opgedragen aan de gemeenteraad (c.q. gemeentesecretaris en financieel beheerder). Benevens de algemene en klassieke aanwervingsvoorwaarden, worden de aanwervingsvoorwaarden als volgt gestipuleerd : in het bezit zijn van een rijbewijs C.


PUNT 13 : invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor gemeentelijke contractuelen personeel – goedkeuring bestek opgemaakt door RSZPPO

Tijdens de gemeenteraad van 09 maart 2010 werd de intentieverklaring m.b.t. de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden goedgekeurd, evenals de aanduiding van de RSZPPO als opdrachtencentrale in dit dossier volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Met de tweede gemeenteraadsbeslissing in dit dossier zal het aanvullend pensioenstelsel thans effectief kunnen worden ingevoerd. Deze tweede gemeenteraadsbeslissing vormt ook –
samen met het kaderpensioenreglement –, het lokale pensioenreglement. Met deze beslissing verbindt het bestuur zich op bindende wijze tegenover zijn contractueel aangestelde personeelsleden. Tegelijk zal ook het bestek “Opdracht voor het administratieve en financiële beheer van een groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelseden van de toegetreden lokale besturen” dat door RSZPPO – als opdrachtencentrale in dit dossier – werd geschreven, goedgekeurd. De procedure zal worden afgesloten met de gunning door het college aan de
verzekeringsinstelling die door de RSZPPO zal worden voorgesteld.

PUNT 14 : goedkeuring oprichting van publiekrechtelijke vereniging in toepassing van titel VIII – hoofdstuk II volgens het ocmw-decreet van 19 december 2008 – vaststelling van de statuten + bijlagen

Dit punt is wat gemaskeerd als een technische kwestie (vandaar de wollige titel en tekst) maar had evengoed aangeduid kunnen worden als "voorstel tot afstoten van rustoord". Later meer hierover op deze webstek.

Overeenkomstig art. 220, lid 1 van Titel VIII, “Externe verzelfstandiging en samenwerking” wordt uitdrukkelijk bepaald dat de (met reden omklede) ocmw-raadsbeslissing tot oprichting van een vereniging, evenals de statuten van de vereniging alsook de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Alsook aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering (i.c. “bijzonder goedkeuringstoezicht”). In art. 221 van het ocmw-decreet wordt ook duidelijk gepreciseerd welke elementen formeel dienen te worden opgenomen en vermeld in betrokken statuten van de vereniging. In samenlezing met de bepalingen van art. 220 lid 1, zullen dus eveneens de (ontwerp)statuten alsook de bijlagen ervan, het onderwerp uitmaken van goedkeuring door de gemeenteraad, respectievelijk de Vlaamse Regering.

PUNT 15 : goedkeuring jeugdbeleidsplan 2011-2013

Dit voorstel van jeugdbeleid voor de komende drie jaar kwam tot stand na uitgebreide bevraging van de doelgroep en specialisten ter zake (politie, ocmw, drugs-en alcoholpreventiemedewerker, ouders, directies en leerkrachten van scholen). Om subsidies te verkrijgen van de Vlaamse Regering, dient het jeugdbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad, aan de afdeling Jeugd te worden toegestuurd.
 

30/06/2010 - Speudo-vogelgriep vastgesteld in Affligem!

Gisteren werd bekend dat een veearts bij een zieke Affligemse duif pseudo-vogelgriep heeft vastgesteld.

Vanaf vandaag is er dan ook een schutkring ingesteld in Hekelgem. De duif heeft een virale ziekte die bekend staat als NCD (afkorting van Newcastle Disease) en is zeer besmettelijk voor vogels. Vooral gevoelig voor NCD zijn kippen, kalkoenen, kwartels, duiven, struisvogels, kanaries en papegaaien. Ganzen en eenden zijn minder gevoelig voor de ziekte (maar zeker niet immuun) en kunnen het virus dragen en doorgeven zonder zelf echt ziek te worden.

Hoewel anders vermeld in de pers is NCD volgens mijn bronnen wel degelijk een ziekte die overgezet kan worden van dier op mens. Mensen die zijn blootgesteld aan besmette vogels kunnen licht ontstoken ogen en griepachtige symptomen krijgen. Gevaarlijker dan dàt is het echter niet voor de mens. Ook het eten van pluimveeproducten brengt geen enkel gevaar met zich mee.

De ziekte van Newcastle is voor het eerst ontdekt in Azië maar ontleent haar naam aan het Britse Newcastle upon Tyne omdat daar de ziekte voor het eerst in Europa is geconstateerd. NCD staat op de A lijst van de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid. Deze lijst vermeldt besmettelijke ziekten die zich zeer snel kunnen verspreiden. Deze ziekten kunnen ook socio-economische gevolgen hebben of gevolgen voor de volksgezondheid. Bovendien is de kennis over deze ziekten belangrijk voor de handel in dieren en dierlijke producten. Staan, naast NCD, ook op deze A-lijst: Blauwtong, Runderpest, Mond- en Klauwzeer en de klassieke Vogelpest.

De schutkring die vanaf 30/06/2010 in ons dorp geldt, strekt zich uit tussen de Boekhoutstraat, Kruisstraat, Nieuwe Kassei, Bleregemstraat, Langestraat, Weimeersweg en Abdijstraat. Alle vogels en pluimvee moeten worden opgesloten. De pluimveehokken en volières mogen enkel worden betreden door de vaste verzorgers. Zij moeten bij het verlaten de voorgeschreven ontsmettingsmaatregelen nemen. Het pluimvee moet ook binnen de 48 uur worden ingeënt.

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht op de milieudienst van de gemeente op 053 / 64.72.22 en bij het Federaal Voedselagentschap op 016 / 39.01.38 of via de onderstaande webstek.
http://www.favv.be