vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

10/05/2010 - Zittingen van de Affligemse gemeenteraad binnenkort rechtstreeks op internet te volgen?

Door de toenemende complexiteit van de zittingen van de gemeenteraad (oa het mogen stellen van mondelinge vragen) is het voor de gemeentesecretaris niet langer mogelijk om àlle uitspraken, afspraken, argumentaties, beloftes, stellingnames en nuances te noteren, hoewel dat in principe wel de bedoeling is van de notulen van een gemeenteraad. Dat zorgde de afgelopen jaren en dan vooral sinds het aantreden van de huidige meerderheid al zeer geregeld voor zware discussies over wie wat wanneer precies wel of net niet beloofd had, met aanslepende dossiers en verwaring tussen meerderheid en oppositie tot gevolg.

Om daaraan tegemoet te komen en omdat ik al heb kunnen vaststellen dat een groot aantal leden van de meerderheid een goed werkende gemeenteraad genegen zijn, wilde ik oorspronkelijk voorstellen om geluidsopnames te maken van de zittingen zodat men in geval van twijfel zou kunnen gaan luisteren hoe één en ander ter zitting werd gebracht.

Maar we zijn dan verder gaan denken, bij Leefbaar Affligem en uiteindelijk kwamen we uit op het idee dat we op een zeer goedkopen manier de zitting van de gemeenteraad konden filmen met een webcam en dankzij de technologie van "video streaming" de zitting rechstreeks konden uitzenden op de webstek van de gemeente. De opnames zouden nadien gewoon opgeslagen worden op de webstek van Affligem en er te consulteren zijn door alle bezoekers van de webstek.

Dat systeem zou niet enkel als voordeel hebben dat we de voornoemde discussies over al dan niet gemaakte beloftes snel zouden kunnen uitklaren, het zou ook een veel groter publiek kunnen laten kennis maken met de zittingen van de gemeenteraad.
Immers, je hoeft er het huis niet meer voor uit maar kan gewoon meekijken op je pc. Meer nog, als we de opnames nadien aanbieden, kunnen er veel meer mensen komen kijken wanneer het hen schikt. Ook degenen die niet naar de zitting willen komen omdat dat te lang kan duren, kunnen nu gewoon door zappen naar het punt dat hen interesseert. Kortom: niets dan voordelen voor wie een professioneler werkende gemeenteraad wil én het werk van de raadsleden makkelijker toegankelijk wil maken voor zowat iedereen.

Daarom zal ik op de volgende gemeenteraad voorstellen dat de gemeente ofwel in eigen beheer ofwel met de hulp van een dienstverlener het nodige zal doen om dit systeem zo snel mogelijk online te krijgen. Gezien de kleine kostprijs en het grote aantal voordelen van dit systeem, heb ik goede hoop dat de meerderheid en mijn collega's in de oppositie me zullen volgen en het voorstel zullen goedkeuren.

UPDATE:
Op de gemeenteraad liet schepen van communicatie Stassijns weten dat de meerderheid bang was van zoveel openheid en er niet gerust op was dat zoveel mensen zouden zien wat de leden van de meerderheid allemaal vertelden op zo'n gemeenteraadszitting.
Hij verwoorde dat natuurlijk niet zo, maar ik vermoed wel dat hij dat eigenlijk wel bedoelde toen hij liet weten dat hij en de rest van de meerderheid zouden tegenstemmen omdat het hen geen prioriteit leek. Eerst moest de webstek van de gemeente herbouwd worden.
Op mijn vraag of hij zich dan engageerde om de raden uit te zenden nadat de webstek opgefrist was, antwoordde onze man van communicatie dat er dàn zou bekeken worden of 't een prioriteit zou zijn.
Stijn wrong zich in allerlei bochten, want ik kan me inbeelden dat hij dit voorstel zeker wél zag zitten. Hem kan je immers maar zelden op een gebrek aan dossierkennis betrappen. Een spijtig voorbeeld van de kadaverdiscipline in de meerderheid, me dunkt en een verlies voor de democratie.
 

07/05/2010 - Agenda gemeenteraad 11 mei + woordje uitleg per punt

Op dindsdag 11 mei vergadert de gemeenteraad opnieuw in de gemeentelijke raadszaal en dat om 20u. Hieronder staan de te bespreken punten, telkens met een woordje uitleg.

PUNT 1 : voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Ingevolge het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening moet elke gemeente een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vaststellen. Dit plan richt zich naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in samenwerking met het studiebureau Arcadis VDS het ontwerp opgemaakt. Het bestaat uit een informatief, richtinggevend en een bindend gedeelte.
Het ontwerp werd met de hogere besturen in plenaire vergadering besproken en de GECORO bracht tevens advies uit. De gemeenteraad is bevoegd om het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vast te stellen. Binnen de 30 dagen volgt dan een openbaar onderzoek.
Het finale dossier dat nu voorligt werd rijkelijk laat aan de raadsleden bezorgd waardoor ik me afvraag of we 't niet beter volgende maand stemmen ipv nu zodat we allen wat meer tijd hebben om 't na te lezen.

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester en de waarnemende burgemeester met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen

Volgende besluiten met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen dienen bekrachtigd te worden :

- werken Broekstraat 32 – Belgacom
- ondergrondse aansluiting Nieuwe Kassei 61 – Belgacom
- heraanleg van de Fosselstraat
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van Molenberg
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van Fosselstraat - richting Abdij
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek wegvak ter hoogte van de Fosselstraat – richting Kerkstraat
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hooge van Leenweg
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van Kerkstraat
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van Grobbestraat
- wegeniswerken Blakmeers – diverse locaties - sleufwerken
- rioleringswerken Driesstraat/Portugeesstraat
- plaatsen van container Bleregemstraat 73
- wegeniswerken in de Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van de Fosselstraat – verlenging
- herstellingen rioolaansluitingen Blakmeers – diverse locaties
- inrichting evenement Geertruidebaan
- graafwerken Domentveldstraat 44 - Belgacom
- levering van meubelen Krommaertweg 6
- plaatsen container Daalstraat 62
- graafwerken Boonhof 16 – Belgacom
- graafwerken Ternatsestraat 161 – Belgacom
- werken Lombeekstraat
- aanbrengen van wegmarkeringen Hekelgem/kerkplein
- aanbrengen van wegmarkeringen Essene/kerkplein.

PUNT 3 : verslag van de politiezone Tarl 2009 – voorstelling jaaractieplan 2010 – veiligheid en politiefuncties

De heer korpschef Eric Uyttersprot zal ter zitting verslag uitbrengen. Helaas kregen de raadsleden dit verslag niet vooraf ter inzage zodat we alle opmerkingen en vragen ter plekke moeten ophoesten. De korpschef komt volgende keer immers niet terug om op de vragen te antwoorden. Tenzij ik hem kan overtuigen.

PUNT 4 : Tmvw – goedkeuring statutenwijziging

Met het oog op de verdere ontwikkeling van de Tmvw wordt voorgesteld de statuten van deze vereniging aan te passen, een vooral technische aangelegenheid.

PUNT 5 : gratis bedeling van seizoensfruit op het gemeentehuis – uitgewerkt voorstel

In navolging van de gemeenteraadsbeslissing van 09 februari ll. houdende het gratis ter beschikking stellen van seizoensfruit op het gemeentehuis (voorstel van raadslid Chris Troch van Leefbaar Affligem), heeft de dienst gezondheid en preventie volgend voorstel uitgewerkt voor gemeente en ocmw :

Wekelijks wordt een gratis stuk seizoensfruit voorzien op dinsdag voor alle werknemers
Het fruit wordt door de leverancier op het gemeentehuis bezorgd. Volgende leveranciers zijn aangesproken :

- Spar Leen – Ternatsestraat 82/1 – 1790 Affligem – 02/582.61.82
- Groenten en Fruit ’t Zonneke – Brusselbaan 174 – 1790 Affligem – 053/66.74.49
- De Loods – Ouden Dendermondsesteenweg 37 – 9300 Aalst (lokaal punt : Domentveldstraat 17 – 1790 Affligem) – 053/77.65.72.

Er wordt een mand voorzien per volgende locaties:

- onthaal
- gemeentehuis gelijkvloers
- gemeentehuis eerste verdieping
- werkliedenarsenaal
- sportdienst
- cultuurzaal
- bibliotheek
- ocmw rusthuis
- ocmw poetsdienst
- ocmw administratie.

De kostprijs op jaarbasis wordt geraamd op 3.000 euro. De gemeente en het ocmw delen deze kostprijs volgens het aantal personeelsleden in eigen beheer.

Vraag die ik me nog wil stellen bij deze invulling van het voorstel van collega raadslid Troch, is of er aan compostering is gedacht van het afval. Iets waar de Affligemse compostmeesters anders zonder probleem zullen bij willen helpen, vermoed ik.

PUNT 6 : vernieuwen van openbare verlichting en ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Aalsterse Dreef

In het kader van de aanleg van een fietspad in de Aalsterse Dreef zal ook de openbare verlichting worden vernieuwd;

Gezien de openbare verlichting geplaatst wordt op de grens met de stad Aalst zullen de kosten gedeeld worden;

Het deel ten laste van de gemeente Affligem wordt geraamd op een louter indicatief be¬drag van € 33.117,60 voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet en € 69.807,88 (incl. btw) voor de openbare verlichting.


PUNT 7 : motie “De tijd dringt” – Milleniumdoelstellingen tegen 2015.

Motie waarin de gemeenteraad alle overheden oproept de milleniumdoelstelling te verwezenlijken. Ik zal allicht één opmerking maken en dat is dat de formulering in één artikel wordt aangepast. Er staat immers dat we ons als gemeenteraad scharen achter de duizenden burgers die hiervoor zullen betogen op 10 september 2010. Tenzij de basistekst van die betoging klaar en duidelijk is en niet meer kan worden aangepast, lijkt het me niet verstandig je op voorhand al ergens toe te engageren. Stel dat die betoging oproept om pakweg 20% van het BNP aan ontwikkelingshulp te geven (extreem voorbeeld, I know), dan wil ik me daar niet achter scharen. Daarnaast lijkt de omschrijving van duizenden burgers me ook wat precies. Ik heb geen idee hoeveel volk er die dag zal komen opdagen. Best dus niet zo omschrijven.
De opstellers van deze motie hebben zich een beetje laten gaan in hun enthousiasme maar mits wat verduidelijking, steun ik hen graag.

PUNT 9 is toegevoegd door VB (steun aan degenen die weigeren mee te werken aan de verkiezingen en daarvoor geboet worden - een punt dat met de vorige verkiezingen ook voorgesteld én goedgekeurd werd)

PUNT 10 is mijn voorstel om de zittingen van de gemeenteraad in de nabije toekomst uit te zenden op het internet en nadien de opnames ook aan te bieden op de webstek van de gemeente (zie verderop op deze site in een aparte blikvanger)

PUNT 11 is mijn voorstel om als gemeente uit de Rand en BHV om net als de vorige verkiezingen te laten weten aan de gouverneur en de minister van BiZa dat we geen verkiezingen wensen te organiseren. Een stelling die we dus voorheen ook al aangenomen hebben waardoor het in principe ook deze keer allemaal zal moeten georganiseerd worden op bevel van de gouverneur en niet van de Affligemse gemeenteraad.