vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

07/12/2009 - agenda gemeenteraad 8 december

Op dinsdag 8 december vergaderen we opnieuw. Dit is de agenda van de zitting.

PUNT 1 : mededelingen

Volgende mededelingen zullen door mevrouw de voorzitter Karen D’haeseleer zijn vooraf aangekondigd:

Fingem – Raad van Bestuur
Brief d.d. 05 oktober 2009 houdende verslaggeving over het beleid van Fingem in het kader van de uitoefening van het mandaat van bestuurder.

Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling Vlaams-Brabant
Gouverneur Lodewijk De Witte
Brief d.d. 06 november 2009 – ontvangstmelding van het gemeenteraadsbesluit
d.d. 15 september 2009 houdende vaststelling budgetwijziging 2009 – gewone en buiten-
gewone dienst – er is geen reden om schorsend op te treden.

Voor zover ik begrepen heb, mogen we ook een aankondiging verwachten van het ontslag van een opvolger in de gemeenteraad en eentje in de ocwm-raad.

PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

De heer burgemeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen (geeuw).

PUNT 3 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen

De besluiten van de burgemeester (en van de waarnemende burgemeester) houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van verschillende wegenwerken, verhuizen, buurtfeesten en dergelijke.

PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot parkeren in de Abdijstraat

Met betrekking tot wekelijkse activiteiten die plaatshebben in- en rond de Abdij dringen zich verkeersmaatregelen op met betrekking tot parkeergelegenheid en verkeershinder.

In de Abijstraat zal langs de rechterzijde komende van de Aalsterse Dreef niet mogen geparkeerd worden. Parkeervakken zullen worden voorzien langs de linkerzijde komende van de Aalsterse Dreef (deel kruispunt Langestraat/Aalsterse Dreef).

PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Daalstraat – Kortenbosstraat – Balleistraat – snelheidsbeperking tot 50 km/uur

Op het grondgebied van de gemeente Affligem zijn een aantal openbare wegen buiten de bebouwde kom gelegen, alwaar de snelheid actueel beperkt is tot 90 km per uur.

Gezien dit snelheidsregime onverenigbaar is met de functie van de verschillende wegen dient uit veiligheidsvoorziening de snelheidsbeperking in de Daalstraat, Kortenbos en Balleistraat naar 50 kilometer per uur herleid te worden.

PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Driesstraat – parkeergelegenheid schoolbus

In de Driesstraat ter hoogte van de gemeenschapsschool dient een permanente parkeerplaats voor de schoolbus voorzien te worden.

Er zal tegenover de woningen met huisnummer 11, 13, 15 en 17 een parkeerplaats, buiten de rijbaan, voorbehouden worden voor het parkeren van de schoolbus.

PUNT 7 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Kasteelstraat – parkeerverbod wegvak tussen Bellestraat en Kruisweg

Wegens verkeershinder door het parkeren van voertuigen in de Kasteelstraat, wegvak tussen Kruisweg en Bellestraat, dienen verkeersmaatregelen met betrekking tot parkeerverbod genomen te worden.

PUNT 8 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – budget 2010 – akteneming

In uitvoering van de artikelen 45, 46, 47 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder kerkbestuur een (jaarlijks) budget ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur. Betrokken budget bestaat uit een exploitatiebudget alsook een investeringsbudget.

Daar overeenkomstig artikel 48 van voormeld decreet van 07 mei 2004 gesteld wordt dat indien de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het voorliggend budget – c.q. 2010 –
binnen de grenzen valt van het bedrag zoals opgenomen in het geactualiseerde meerjarenplan 2008-2013 (zie vorig agendapunt), dient de gemeenteraad louter akte te nemen van het
budget.

Het budget 2010 omvat alvast een exploitatie-overschot van 7.934,30 euro evenals een overschot op de investeringen van 268 euro.

PUNT 9 : contante belasting op het gebruik van het containerpark – dienstjaar 2010

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 15 september 2009 geen aannemers met tuinafval meer toe te laten op het containerpark. Bijgevolg dient het reglement te worden aangepast.

PUNT 10 : contante belasting op de inzameling van het huishoudelijk restafval – dienstjaar 2010

Aan de jeugdverenigingen en het jeugdhuis zullen 50 stickers gratis worden gegeven. Deze bepaling moet in het reglement worden opgenomen.

PUNT 11 : belasting op het ophalen van gewoon en grof huisvuil – dienstjaar 2010

De belasting is verschuldigd voor elk begonnen jaar, onder die voorwaarde dat de op 1 januari bestaande toestand alleen in aanmerking wordt genomen. De belasting is ten laste van ieder gezin of alleenstaande, gewoonlijk of tijdelijk op het grondgebied van de gemeente verblijvend. De belasting voor de ophaling van gewoon huisvuil bedraagt 50,00 euro per huisgezin en alleenstaande. De belasting voor de ophaling van grof huisvuil bedraagt 25,00 euro per op te halen kubieke meter. (5 keer per jaar ophaling.) De scholen hebben recht op één gratis ophaalbeurt tijdens de schoolvakantie (juli/augustus).

PUNT 12 : vaststellen van het tarief met betrekking tot de verkoop van pmd- en gft-zakken – dienstjaar 2010

Aan de jeugdverenigingen en het jeugdhuis zal 1 rol pmd-zakken gratis ter beschikking worden gesteld. De kerkfabrieken krijgen gratis 1 rol pmd- en gft-zakken. Deze bepalingen moeten worden opgenomen.

PUNT 13 : gemeentebelasting op de personenbelasting – dienstjaar 2010

De gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2010 (aanslagjaar 2010 met betrekking tot de inkomsten 2009) bedraagt 7 % (idem als dienstjaar 2009.)

PUNT 14 : gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2010

Er worden 1250 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2010 gevestigd. Dit is evenveel als in het dienstjaar 2009.

PUNT 15 : aanpassing gas-reglement – invoering van artikel 9.15. – glasinzameling en deponeren van glas in de glascontainers buiten de voorziene uurregeling

Wegens geluidshinder vanaf ’s avonds en heel vroeg in de morgen aan de glascontainers, die zich bevinden op diverse plaatsen binnen de gemeente, dient een bijkomend artikel in het gas-reglement ingevoerd te worden. Hierdoor is het verboden glas te storten in de glascontainers tussen 21.00 uur en 07.00 uur.

PUNT 16 : Haviland – goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 17 december 2009

De buitengewone algemene vergadering van Haviland wordt gepland op 17 december 2009 en heeft plaats in Salons “De Romree” te Grimbergen, om 18.30 uur.

PUNT 17 : Haviland – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2009

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad.

Voor deze algemene vergadering betreft het mevr. Leen Steenhoudt (vertegenwoordiger) en respectievelijk mevr. Denise De Paepe (plaatsvervangend vertegenwoordiger).

PUNT 18 : aankoop van een bos in de deelgemeente Essene

Er wordt een bos te koop aangeboden, gelegen in de deelgemeente Essens, naast de wijk De Pelink.
De oppervlakte van dit bos bedraagt 15.454 m². De ontvanger van de registratie heeft de verkoopwaarde van dit perceel bos geschat op € 31.000. De eigenaars (fam. De Munck) zijn akkoord met deze prijs.
Bijzonder aan dit punt is dat het nog goedgekeurd moet worden. Toch is het al lang geleden aangekondigd in de pers als "voltooid". Het geeft het respect aan waarmee deze meerderheid omgaat met de gemeenteraad.

PUNT 19 : eindafrekening aanleg fietspaden in de Stationsstraat

De eindafrekening voor de aanleg van fietspaden in de Stationsstraat bedraagt € 238.390,63 (btw incl.), waarvan € 58.255,68 ten laste van AquaRio en € 180.134,95 ten laste van de gemeente.

MONDELINGE VRAGEN
Na de zitting mogen raadsleden vragen stellen. Deze keer zal ik van dat recht gebruik maken om te interpelleren naar 4 hangende dossiers.
 

07/12/2009 - Het Minarettenverbod en wat we daar kunnen uit leren

Jammer dat Zwitserland geen lid is van de Europese Unie. Dan had men de Zwitsers kunnen verplichten hun referendum over te doen tot ze juist stemden, zoals tweemaal met de Ieren gebeurde.

Wat hebben de Helveten over zich heen gekregen sinds ze tegen minaretten stemden. En sommige van de argumenten waarmee ze nu om de oren geslagen worden, zijn wel heel vreemd. Een ervan, dat zaterdag op deze opiniepagina's te lezen viel, is dat we niets over minaretten moeten zeggen omdat de christenen vijf eeuwen geleden heel veel foute dingen gedaan hebben.

Kijk, dat de Zwitsers daar niet aan gedacht hebben. Of misschien hebben ze er wel aan gedacht. En vonden ze een dergelijk argument totaal irrelevant omdat iedereen vijf eeuwen geleden dingen deed die we nu heel erg fout vinden.

Misschien vonden veel Zwitsers het relevanter te kijken naar wat er vandaag de dag gebeurt. Misschien stemt het ze onbehaaglijk dat Saudi-Arabië de grote geldschieter is van de bouw van moskeeën overal ter wereld, terwijl dat land het soort ondemocratische, fundamentalistische maatschappij is dat we hier zelfs eeuwen geleden niet hadden, en dat we zeker niet willen. Of misschien is het correcter te zeggen dat de vrouwen helemaal niets zien in een maatschappij waarin hun seksegenoten nog veel minder rechten hebben dan de Zuid-Afrikaanse zwarten onder het apartheidsregime. De wijze waarop veel zich progressief noemende mannen zelfs de boerka of de haatuitbarstingen van de heer Ahmadinejad vergoelijken, lijkt immers maar te verklaren door heimwee naar een maatschappij waarin de vrouwen nog hun plaats kennen.

Misschien ergerde het veel Zwitsers dat landen die ons de les spellen over 'islamofobie' en een gebrek aan tolerantie zelf geen enkele vorm van verdraagzaamheid kennen jegens andere erediensten. Misschien werkte het ze op de zenuwen dat landen die ons verketteren wegens onvriendelijkheid voor immigranten zelf hun gastarbeiders als koelies, zoniet als slaven behandelen.

Dat alles is natuurlijk nog geen reden om tegen minaretten te stemmen in een land waar er hoop en al vier staan. De bouw van welke toren dan ook is overigens een kwestie die in het urbanisme thuishoort, niet in de grondwet.

In al de kritiek die over de Zwitsers is uitgestort wordt wel een vraag over het hoofd gezien. Hoe komt het dat een dergelijk idioot voorstel voor een referendum de benodigde honderdduizend handtekeningen haalde? En hoe komt het dat dat voorstel, tegen alle verwachtingen in, een massale 57 procent ja-stemmen kreeg? Je kunt er zeker van zijn dat een voorstel tegen kerktorens of boeddhistische tempels of synagogen niet van de grond zou zijn gekomen.

De uitslag in Zwitserland is het zoveelste teken van het probleem van integratie in Europa. Niet van 'de islam', maar van een versie ervan die zich opstelt als onverzoenbaar met democratie en moderniteit. Het helpt niet dat gegeven te willen ontkennen. Er is integendeel een veel opener en serener debat over nodig, ook hier te lande. Het moet mogelijk zijn de integratieproblemen te berde te brengen zonder de aantijging van islamofoob of racist naar het hoofd te krijgen. Het moet evenzeer mogelijk zijn de aanspraken van moslims te verdedigen zonder van verraad van de westerse cultuur beschuldigd te worden. En laten we het debat in godsnaam houden in termen van vandaag, zonder er de kruisvaarten of de reconquista bij te sleuren.

De uitslag in Zwitserland legt nog een ander fenomeen bloot: de kloof tussen het volk en de elites. Die kloof was al duidelijk tijdens de Koude Oorlog, toen een goed deel van onze elites de communistische systemen van Oost-Europa meende te moeten verdedigen, terwijl het gewone volk vaststelde dat die systemen toch echt niet deugden, en van de 'geschiedenis' dan nog gelijk kreeg ook.

De jongste jaren zegden Ieren, Fransen en Nederlanders in referendums neen aan 'Europa', terwijl een groot deel van hun elites dat Europa juist aanprezen. En wie zou durven te zweren dat een referendum over minaretten in andere West-Europese landen een andere uitslag zou kennen dan in Zwitserland, waar de elite ook anders dacht van het volk?

Eén conclusie ligt dan ook voor de hand na die nieuwe foute uitslag van een volksraadpleging. Ofwel moet men de referendums afschaffen, ofwel het volk.

© De Standaard – Mia Doornaert