vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

14/10/2009 - Chris Troch (LA) vraagt herstelling voetpaden Boonhof

Persbericht:
Gemeenteraadslid Chris Troch van Leefbaar Affligem heeft tijdens de gemeenteraad van 13 oktober aandacht gevraagd voor de bijzonder situatie van de voetpaden in de wijk Boonhof te Essene. Chris, zelf van Essene, weet net als de bewoners van de Boonhof wat de voetpaden daar zo speciaal maakt: "Aan de linkerkant van de wijk zijn de oude originele voetpaden allemaal vervangen door nieuwe voetpaden maar aan de rechterkant is er niets gebeurd, zelfs geen onderhoud. Daardoor is het rechts in de wijk behoorlijk gevaarlijk om over het voetpad te wandelen of te lopen indien je niet bijzonder goed te been bent en heel goed kan zien.
Zo zijn er behoorlijk wat vervelende verzakkingen die voor grote plassen zorgen als 't geregend heeft. Erger is de aanwezigheid van mangaten van de riolering. Die zijn namelijk perfect blijven zitten terwijl het voetpad er om heen dikwijls door verzakkingen tot een goeie 20 centimeter lager ligt. Iedereen die niet héél goed oplet, alle kleine kinderen die er langs wandelen, allen die er overheen willen fietsen ... ze vallen gegarandeerd en lopen daarbij de kans om ook nog eens op de rijbaan te vallen."

Collega raadslid van Leefbaar Affligem, Tim t' Kint, meent te weten hoe men het komt dat slechts één kant van de wijk een nieuw voetpad kreeg: "Da's een reliek van de vorige meerderheid. Men hanteerde toen een politiek van "saucissoneren" , een manier van werken waar ik in gemeenteraad dikwijls naar heb uitgehaald. Men wilde zoveel mogelijk mensen een plezier doen en daarom gebruikte men een jaarbudget om meer werven gedeeltelijk op te starten in plaats van minder werven die dan wel afgewerkt werden. Men had bijvoorbeeld een budget dat voldoende was om 2 straten van een voetpad te voorzien, maar men begon aan 5 straten, die elk een stukje nieuw voetpad kregen. Het jaar nadien werd dan met een nieuw budget in al die straten verdergewerkt. Men hakte dus alle werken in stukjes, een beetje zoals een worst die in plakjes wordt gesneden. Gelukkig is de nieuwe meerderheid voor een groot stuk (helaas niet volledig) van deze manier van werken afgestapt. Maar er zijn nog wat losse eindjes over, zoals de Boonhof-voetpaden."

Uit een eerste reactie van de meerderheid bleek dat men op de hoogte was dat er slechts één kant van de wijk een nieuw voetpad had, maar men wilde de Boonhof toch niet prioritair aanpakken. Chris Troch: “Dat was in feite ook onze vraag niet. De nu voorziene (her)aanleg van andere voetpaden moet gewoon doorgaan. We willen helemaal niet dat herstelling van de Boonhof-voetpaden andere projecten in gevaar brengt. Integendeel, we hebben met Leefbaar Affligem telkens gepleit voor méér investeren in voet- en fietspaden. Daarom heb ik aangedrongen bij de schepen van Openbare Werken dat hij zelf ter plekke eens zou gaan kijken, zoals Tim en ik dat gedaan hebben, zodat hij zelf kan zien waar er zich gevaarlijke situaties voordoen. Dat men dan ten minste die noodzakelijke kleine herstellingen uitvoert en zo op zijn minst het gevaar op ongelukken met zwakke weggebruikers wegneemt."
 

06/10/2009 - Agenda gemeenteraad 13 oktober

Op dinsdag 13 oktober 2009 om 20.00 uur komt de gemeenteraad bijeen in de raadszaal van het gemeentehuis. Dit is wat er op de agenda staat, met telkens per punt een woordeke uitleg:

Openbare zitting

PUNT 1 : mededelingen

- Kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – rekening 2008
Brief d.d. 01 september 2009 vanwege Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling Vlaams-Brabant - toezending besluit van de gouverneur d.d. 28 augustus 2009 houdende goedkeuring jaarrekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Michiel - gunstig geadviseerd door de gemeenteraad van 10 maart 2009.
- Kerkfabriek O.L.Vr.-bezoeking – rekening 2008
Brief d.d. 10 september 2009 vanwege Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling Vlaams-Brabant - toezending besluit van de heer Gouverneur d.d. 08 september 2009 houdende goedkeuring jaarrekening 2008 van de kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking
– gunstig geadviseerd door de gemeenteraad van 09 juni 2009.
- Denstjaarrekening 2007 – definitieve vaststelling
Brief d.d. 31 augustus 2009 vanwege Agentschap Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams Brabant houdende toezending besluit van de heer gouverneur d.d. 27 augustus 2009 met betrekking tot goedkeuring dienstjaarrekening 2007 – gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2009.
- Provinciegouverneur – de heer Lodewijk De Witte
Brief d.d. 28 september 2009 met betrekking tot de klacht vanwege raadslid Armand D Geyseleer houdende goedkeuring punt 9 van de gemeenteraad van 30 juni 2009
– herinrichting gewestweg N9 - er is geen reden om tegen dit besluit op te treden. De heer De Geyseleer werd hiervan in kennis gesteld.

PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

Burgemeester Yvan T’Kint zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 3 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen

De besluiten van de burgemeester (en van de waarnemende burgemeester) houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van :

- wegeniswerken Brusselbaan – sleufwerken
- wegeniswerken Abdijstraat en Domentstraat – sleufwerken
- burenbarbecue wijk De Kavee – zaterdag 12 september 2009
- huwelijk te Essene – zaterdag 12 september 2009
- wegeniswerken Potaardestraat – vervangen ondergrondse kabel
- wegeniswerken Kerkstraat en Pastorijweg – aanleg o ondergrondse kabel
- gevelwerken – plaatsen hoogtewerker – Brusselbaan 126
- plaatsen van container – Driesstraat 42-44
- plaatsen kraan in de Langestraat 288
- jaarlijkse motorrit – zondag 20 september 2009
- snoeien van haag – Kapruinweg 2 (voetweg 51)
- schilderwerken op de rijbaan – parkeervakken Potaarde- en Steenbergstraat maandag 28 september 2009
- schilderwerken op de rijbaan – parkeervakken Potaarde- en Steenbergstraat dinsdag 29 september 2009
- wegeniswerken Groenstraat – sleufwerken
- wegeniswerken Zwartenberg – sleufwerken
- wegeniswerken Domentstraat – sleufwerken
- landbouwactiviteiten – Mazitsstraat en Broekstrraat
- wegeniswerken Terlindenstraat – sleufwerken
- gocart race – Burg. Wambacqstraat en Kerlemeers
- verhuis Daalstraat 111 – zaterdag 26 september 2009
dienen door de gemeenteraad bekrachtigd te worden. U merkt: een zéér interessant debat volgt hier gegarandeerd op :-)

PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot verkeersmaatregelen in de Langestraat

Vanaf het kruispunt De Mattein tot en met huisnummer 192 zal de rijbaan verdeeld worden in rijstroken. Tussen de huisnummers 191 en 183, huisnummers 150 en 142 en huisnummer 82 en 74 zullen er rijbaanversmallingen aangebracht worden. Ter hoogte van huisnr. 164
zal een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht worden. Aan de Sint-Vincentiusschool zal een parkeerplaats voorzien worden : “kusje en weg”. Deze maatregel zal gelden op schooldagen van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot
09.00 uur en van 15.00 uur tot 16.30 uur”. Tevens zal elke bestuurder komende van rechts voorrang moeten verlenen. Ter hoogte van alle kruispunten zal deze voorrangsmaatregel gesignaleerd worden met de aangepaste borden.

PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot wegversmallingen in de Lombeekstraat

In de Lombeekstraat zullen rijbaanversmallingen over een grote afstand worden aangebracht. De wegversmallingen zullen gesignaleerd worden met een gevaarsbord A7a en een onderbord van het type II vermeldend "300 m" zijnde de afstand waarover de rijbaanversmallingen gelegen zijn. De signalisatie zal geplaatst worden ter hoogte van het kruispunt Paddeputstraat en na het kruispunt met de Lombeekstraat (komende van de brug over de E40)

PUNT 6 : kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking Essene – meerjarenplan 2008-2013 – wijziging - goedkeuring

In uitvoering van de artikelen 41, 42, 43 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder kerkbestuur een meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
In concreto betreft het een meerjarenplanning over de periode 2008-2013.
Daar er in het licht van diverse geplande en/of niet-geplande investeringsprojecten nieuwe – gewijzigde – afspraken werden geformuleerd tussen beide besturen diende bijgevolg het Meerjarenplan 2008-2013 te worden gewijzigd, respectievelijk geactualiseerd.
PUNT 7 : kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking Essene – budget 2010 – akteneming

In uitvoering van de artikelen 45, 46, 47 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder kerkbestuur een (jaarlijks) budget ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur. Betrokken budget bestaat uit een exploitatiebudget alsook een investeringsbudget.
Daar overeenkomstig artikel 48 van voormeld decreet van 07 mei 2004 gesteld wordt dat indien de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het voorliggend budget – c.q. 2010 – binnen de grenzen valt van het bedrag zoals opgenomen in het geactualiseerde meerjarenplan 2008-2013 (zie vorig agendapunt), dient de gemeenteraad louter akte te nemen van het budget.
Het budget 2010 omvat alvast een exploitatie-overschot van 5.807 euro evenals een tekort op de investeringen van 64.000 euro.

PUNT 8 : kerkfabriek Sint-Jan Teralfene – budget 2009 – akteneming

Te verdagen naar de volgende zitting wegens te late inlevering van de documenten.

PUNT 9 : kerkfabriek Sint-Jan Teralfene – meerjarenplan 2008-2013 – wijziging – goedkeuring

Te verdagen naar de volgende zitting wegens te late inlevering van de documenten.

PUNT 10 : Intergem – goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2009

De Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem wordt gepland op 17 december 2009 en heeft plaats in Hotel “Serwir” te 9100 Sint-Niklaas, om 17.00 uur.
De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld:

- Goedkeuring statutenwijziging en bijlagen.
In het bijzonder gaat het om de integratie van bijkomende mogelijkheden tot aantrekken van vers kapitaal. Er zal naast de huidige gewone kapitaalaandelen A een nieuwe aandelen categorie E worden gecreëerd. Hierop zal vrij kunnen worden ingeschreven, waarbij de vergoeding ervan geenszins afbreuk zal doen aan het rendement van de huidige kapitaalaandelen A (dus geen verwateringseffect).
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2010 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2010.
- Statutaire benoemingen.
- Statutaire mededelingen.

PUNT 11 : Intergem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2009

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze algemene vergadering betreft het dhr. Yvan T’ Kint (vertegenwoordiger) en respectievelijk dhr. W. Teirlinck (plaatsvervangend-vertegenwoordiger), gezien hun kandidatuur door de meerderheid wordt gesteund.

PUNT 12 : addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, nv. Aquafin en de Tmvw voor de herinrichting gewestweg N9 - Brusselbaan

Het betreft een addendum op de samenwerkings-overeenkomst van 30 juni 2009 om het project met Aquafin “aansluiting Bleregemstraat en Domentveldstraat” te formaliseren.

PUNT 13 : eindafrekening aanpassingswerken gebouw muziekschool in de deelgemeente Hekelgem

Voor de aanpassingswerken aan het gebouw van de huidige muziekschool in de deelgemeente Hekelgem (oude dossiers gemeenteschool Hekelgem) werden de eindafrekeningen nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het betreft :
1. elektriciteitswerken, uitgevoerd door firma De Gols, voor een totaal bedrag van € 5.346,74 (btw incl.);
2. bepleistering, chapewerken, bevloering en faience, uitgevoerd door bvba de Doncker, voor een totaal bedrag van € 8.640,73 (btw incl.);
3. binnenschrijnwerk, uitgevoerd door firma Armand De Geyseleer, voor een totaal bedrag van € 1.735,25 (btw incl.).

In het kader van het bekomen van de trekkingsrechten dienen de eindafrekeningdossiers te worden toegestuurd aan de Gouverneur. Bijgevolg dienen deze eerst door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.

PUNT 14 : goedkeuring reglement toekenning van een mantelzorgpremie.

De meerderheid heeft een plan voorliggen om de subsidies die je krijgt als mantelzorger voor een hulpbehoevende van de Vlaamse overheid, nog op te trekken met 10 euro per maand uit de Affligemse schatkist. Een nobel initiatief, maar de motivering ("daarmee willen we van mantelzorg een beleid maken") - moet dat? en de financiële draagkracht - we hebben nu al geld te kort voor van alles en nog wat en hiermee maken we gewoon nog een extra uitgavenpost erbij, stemmen me tot nadenken. Nog niet zeker of ik dit wil meestemmen of niet.

PUNT 15 : eindrekening van waarnemend financieel beheerder

De eindrekening van mevrouw Leen Formesyn als waarnemend financieel beheerder, voor de periode van 01 april 2009 tot en met 30 juni 2009, dient te worden afgesloten. De eindrekening vertoont geen tekort. Bijgevolg kan aan mevrouw Leen Formesyn kwijting worden verleend.

PUNT 16 : samenwerkingsprotocol sport - Affligem en Liedekerke

Het sportbeleidsplan Affligem 2008-2013 stelt ondermeer dat tegen eind 2013 alle leerlingen van het basisonderwijs op een efficiënter en goedkopere manier moeten kunnen zwemmen.
De gemeente Liedekerke zocht partners voor hun zwembad Heuvelkouter. Het idee ontstond om een wederzijdse ondersteuning van sportaccommodatie op te stellen. In het samenwerkingsprotocol verleent de gemeente Affligem aan de gemeente Liedekerke gedurende 5 jaar een toelage van 15.000 euro voor het zwembad Heuvelkouter. De gemeente Liedekerke voorziet op haar beurt een eenmalige toelage van 75.000 euro voor de bouw van de wielerpiste te Affligem. In ruil kunnen alle inwoners van Affligem genieten van het voordeeltarief in zwembad Heuvelkouter.

PUNT 17 (toegevoegd door Johny Vermoesen, fractieleider VB): de uitroeping
van Halle-Vilvoorde samen met Brussel en Waals-Brabant tot
“Brussels Metropolitan Region”

Reagerend op de uitlatingen in de pers dat zowat heel Vlaams Brabant eigenlijk al deel is van de Brusselse economische agglomeratie en bijgevolg valt onder de invloed van de as Wallonië Brussel, stelt VB terecht voor een motie goed te keuren waarbij we ons als gemeentebestuur afzetten tegen deze associatie met Wallonië- Brussel en stellen dat we op onze Vlaamse identiteit staan, ook als economische speler op de markt.