vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

04/05/2009 - Agenda gemeenteraad 12 mei

Op dinsdag 12 mei om 20u vergadert de gemeenteraad opnieuw. Dit is de voorlopige agenda, waaraan eventueel nog punten kunnen worden toegevoegd door individuele raadsleden.

Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 2 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester met betrekking tot tijdelijke verkeermaatregelen
PUNT 3 : ontslag uit de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO en toetreding
tot de Vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen – akkoord
PUNT 4 : eindafrekening heraanleg voetweg nr. 51 in de deelgemeente Hekelgem
PUNT 5 : eindafrekening asfalteringswerken Steenpoelweg
PUNT 6 : eindafrekening asfalteringswerken in de Oudebaan/deel
PUNT 7 : eindafrekening asfalteringswerken wijk Bellekouter en Ternatsestraat
PUNT 8 : onderhandse verkoop van een grondoverschotten aan de Bellestraat – Affligem
1ste afdeling – sectie D – deel van nr. 302/2 – loten 1,2,3 en 4
PUNT 9 : onderhandse verkoop van een grondoverschot aan de Bellestraat – Affllgem 1ste
afdeling – sectie D – deel van nr. 302/2 – lot 5
PUNT 10 : aanleg bufferbekken in de Vogelzangstraat – definitieve goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 11 : aanleg parking aan voetbalterrein “De Leeuwkens” – definitieve goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 12 : uitbreiding gemeentelijke site “Bellekouter” – definitieve goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 13 : samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest, nv. Aquafin en de Tmvw voor de herinrichting gewestweg N9 – Brusselbaan
PUNT 14 : rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – wijziging.
 

14/04/2009 - Aanleg persoverzicht en archief over Affligem - UPDATE 4 MEI 2009

ONDERAAN DEZE TEKST STAAT DE UPDATE VAN 4 MEI - GEWOON NAAR BENEDEN SCROLLEN

Het feit dat internet zo populair is geworden heeft er voor gezorgd dat veel meer informatie aan veel meer mensen ter beschikking wordt gesteld. Tegelijk is het er de oorzaak van dat veel informatie na enige tijd verloren is gegaan of nergens meer in te kijken is.

Daarom heb ik volgend voorstel op de agenda van de gemeenteraad gezet als poging om voor Affligem een ruim archief aan te leggen en dat tegen een te verwaarlozen kost.

Concreet komt het hier op neer: een ambtenaar in de bibliotheek of op de cultuurdienst zal dagelijks alles wat in de pers verschijnt over Affligem uitknippen en inscannen om aldus maandelijks een persmap te kunnen samenstellen voor de raadsleden. Voor dit overzicht baseert men zich voornamelijk op de regionale pagina's van de kranten die aanwezig zijn in de bibliotheek. Artikels die toegestuurd worden door verenigingen of privé personen zelf, die elders in de pers zijn verschenen, zullen ook opgenomen worden in dit overzicht.

Letterlijk alles dat in de breedste zin dat met Affligem verbonden kan worden, komt in aanmerking voor opnamen in deze overzichten. Nieuws over sport, cultuur en verenigingen in Affligem, artikels over dorpsgenoten, over politiek, ... . In geval van twijfel, of een artikel dient opgenomen te worden, beslist de schepen verantwoordelijk voor communicatie, eventueel na overleg binnen de gemeenteraad.

Maandelijks zal het overzicht van ingescande artikels worden doorgemaild naar alle gemeente- en ocmw-raadsleden die zich op deze manier kunnen garanderen van een zeer volledig persoverzicht over onze gemeente en al wat er zich de voorgaande maand heeft afgespeeld.

Dit persoverzicht zal ook online geplaatst worden op de webstek van de gemeente en zo beschikbaar gemaakt worden voor allen.

Van dit digitaal persoverzicht zal maandelijks minstens één exemplaar afgedrukt worden en in een map opgeborgen in de plaatselijke bibliotheek die op die manier het persoverzicht van jaren zal aanleggen en daardoor een rijk archief zal bewaren over ons dorp.

Een ander papieren exemplaar, eventueel aangevuld met de originelen van de persknipsels, zal aangemaakt en ingebonden worden afgeleverd aan de heemkundige kring ter archivering.

Indien gewenst (we hebben namelijk al een abonnement op alle kranten in de bibliotheek, dus da's de kost niet), kan de gemeente dit werk ook gewoon uitbesteden. Er is een bedrijf dat precies dit soort werk doet, namelijk een screening maken van alles wat in de pers te vinden is over één bepaald onderwerp en dat aan de klant bezorgen. Indien de meerderheid deze manier van werken verkiest, ipv het werk door een ambtenaar te laten doen, is dat ook goed voor mij.

Tenslotte stel ik voor dat de gemeente een overeenkomst zou sluiten met Ring TV tot aankoop, per jaar of maand, van àlle uitgezonden onderwerpen die met Affligem te maken hebben en op die manier een interessante prijs bedingen.

Met die beelden zal ook een beeldarchief over onze gemeente aangelegd kunnen worden. Deze beelden zullen ook op de webstek aangeboden worden alsook ter archivering op geheugenschijf (en dus niet enkel op DVD) gestockeerd worden in de bibliotheek en bij de heemkundige kring.

Dit is de integrale tekst van mijn voorstel:
Gezien internet een steeds groter belang krijg als bron van informatie en gezien die informatie daardoor ook kwetsbaarder wordt wanneer door een defect of een ramp het internet uitvalt of gewoon omwille van het feit dat internet nu eenmaal niet toegankelijk is voor iedereen,
gezien het voor raadsleden belangrijk is om op een tijds- en kosten-efficiente manier alle nieuws over Affligem te volgen,
gezien het op een goedkope manier mogelijk is om een persoverzicht aan te leggen vermits we in de bibliotheek een abonnement hebben op de meeste grote kranten en tijdschriften waarin over Affligem wordt gepubliceerd,
gezien zo'n overzicht ook kan gekocht worden bij een bedrijf dat precies dit soort dienst aanbiedt, gezien dit overzicht, eens bewaard en over een langere periode volgehouden, een bijzonder interessant en rijk archief vormt over Affligem in al zijn geledingen zoals cultuur, sport, verenigingsleven, bijzondere dorpsgenoten en natuurlijk ook de locale politiek
en gezien het voorbeeld van ons omringende gemeentes, waar dit al ten dele al gebeurt tot tevredenheid van alle betrokken partijen, stel ik voor dat de gemeenteraad het nodige doet opdat maandelijks een persoverzicht zou gemaakt worden van alles wat over Affligem en zijn inwoners in de pers verschijnt.
Daarom leg ik volgend punt ter stemming voor:
Aanleg persoverzicht en -archief van en voor Affligem
1) De gemeenteraad geeft opdracht aan een ambtenaar in de bibliotheek of op de cultuurdienst om dagelijks alles wat in de pers verschijnt uit te knippen en in te scannen om aldus maandelijks een persmap te kunnen samenstellen voor de raadsleden.
2) Voor dit overzicht baseert men zich voornamelijk op de regionale pagina's van de kranten die aanwezig zijn in de bibliotheek. Artikels die toegestuurd worden door verenigingen of privé personen zelf, die elders in de pers zijn verschenen, zullen ook opgenomen worden in dit overzicht.
3) Komen in aanmerking voor dit persoverzicht: letterlijk alles in de breedste zin dat met Affligem verbonden kan worden. Nieuws over sport, cultuur en verenigingen in Affligem, artikels over dorpsgenoten, over politiek, ... . In geval van twijfel, of een artikel dient opgenomen te worden, beslist de schepen verantwoordelijk voor communicatie, eventueel na overleg binnen de gemeenteraad.
3) Indien gewenst kan de bovenstaande manier van werken gewoon vervangen worden door een abonnement op de diensten van het bedrijf MEDIARGUS, dat precies dàt doet: inzamelen van alles wat in de pers over een bepaald onderwerp (bv Affligem) verschijnt. Het volstaat in dat geval om het bedrijf te contacteren en een contract af te sluiten.
4) Maandelijks zal het overzicht van ingescande artikels worden doorgemaild naar alle gemeente- en ocmw-raadsleden die zich op deze manier kunnen garanderen van een zeer volledig persoverzicht over onze gemeente en al wat er zich de voorgaande maand heeft afgespeeld.
5) Dit persoverzicht zal ook online geplaatst worden op de webstek van de gemeente en zo beschikbaar gemaakt worden voor allen.
6) Van dit digitaal persoverzicht zal maandelijks minstens één exemplaar uitgeprint worden en in een map opgeborgen in de plaatselijke bibliotheek die op die manier het persoverzicht van jaren zal aanleggen en daarbij een rijk archief zal bewaren over ons dorp.
7) Een ander papieren exemplaar, eventueel aangevuld met de originelen van de persknipsels, zal aangemaakt en ingebonden worden afgeleverd aan de heemkundige kring ter archivering.
8) De gemeente zal een overeenkomst sluiten met Ring TV tot aankoop, per jaar of maand, van àlle uitgezonden onderwerpen die met Affligem te maken hebben en op die manier een interessante prijs bedingen.
9) Met die beelden zal ook een beeldarchief over onze gemeente aangelegd kunnen worden. Deze beelden zullen ook op de webstek aangeboden worden alsook ter archivering op geheugenschijf (en dus niet enkel op DVD) gestockeerd worden in de bibliotheek en bij de heemkundige kring.

UPDATE 4 MEI 2009
Geloof het of niet, maar de meerderheid heeft dit punt afgewezen wegens niet zinvol en te duur. Voor alle duidelijkheid: als we 't uitbesteden aan Mediargus, zoals hierboven voorgesteld, kost ons dat welgeteld 250 euro ...
Schepen Stassijns van communicatie vond dan maar dat als ik het nodig vond zo'n archief aan te leggen en raadsleden zo goed mogelijk wilde informeren, dat ik het dan maar zelf moest bekostigen. Immers, dixit Stijn, ik heb toch een jaarlijkse onkostenvergoeding van 250 euro voor communicatiekosten?
Da's vrij straf als argument, vind ik. Vooral van iemand die deel uitmaakt van een meerderheid die zonder problemen 50000 euro op tafel gooit voor een studie van een wielerpiste en zelf maandelijks aan de kassa passeert voor een veelvoud van die 250 euro.
Met die 250 euro, meneer de schepen, kom ik al lang niet meer toe als ik mijn telefoonkosten en internetkosten optel. Laat staan het beheer van deze webstek.
Enfin, bij deze weet u het: als u in een paar jaar eens op zoek mocht willen gaan naar een artikel over wat pakweg schepen Stassijns uitspookte in 2009 en u kan er niets over vinden wegens geen beschikbare archieven, dan weet u aan wie u dat te danken heeft: Stijn Stassijns zelf.