vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

02/02/2009 - Agenda gemeenteraad 10 februari

Mevrouw de voorzitter (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op : dinsdag 10 februari 2009 om 20.00 uur.

Openbare zitting
PUNT 1 : onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid
PUNT 2 : mededelingen
PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 4 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester met betrekking tot dringende verkeermaatregelen
PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot transitverbod zwaar vervoer – grondgebied Affligem
PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot transitverbod zwaar vervoer – afslagverbod op de op- en afritten E40 (afrit 19a) en N9
PUNT 7 : ocmw-budget 2009 en meerjarenplanning 2009-2011 PUNT 8 : ocmw-budget 2008 – wijziging
PUNT 9 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – budgetwijziging 2008
PUNT 10 : afschaffing jaarlijks lidgeld bibliotheek
PUNT 11 : aanleg bufferbekken in de Vogelzangstraat – voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 12 : aanleg parking aan voetbalterrein “De Leeuwkens” – voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 13 : uitbreiding gemeentelijke site “Bellekouter” – voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 14 : eindafrekening aanleg voetpaden Kerkstraat/deel PUNT 15 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag Stuikberg
PUNT 16 : wijziging vaststelling van de bevorderingsvoorwaarden van stedenbouwkundige A1a-A2a-A3a
PUNT 17 : wijziging vaststelling van de bevorderingsvoorwaarden van diensthoofd openbare werken A1a-A2a-A3a
PUNT 18 : verlenen van een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale igsv voor de “uitbreidingswerken administratief centrum Bellekouter” – goedkeuring van de voorwaarden in de overeenkomst “recht van opstal” tussen de gemeente Affligem en Haviland – goedkeuring van onroerende projectfinanciering via een driepartijenovereenkomst tussen de gemeente Affligem, Haviland en KBC Lease.
 

28/01/2009 - Uw geld en wat daar zoal mee gebeurt (deel I)

De meerderheidspartijen van de Affligemse gemeenteraad (CD&V, N-VA, Visie, OLA, LDD) keurden in december het budget (de begroting) van 2009 goed. Heel dat budget aframmelen zou wat dwaas zijn maar een aantal weetjes serveer ik u met plezier in een reeks van een paar stukjes. Hapklare brokjes feiten en cijfers.

Aan u om er het uwe van te denken.

Deze maand nemen we de kosten van het gemeentebestuur onder de loupe, de burgemeester en schepenen dus. Of om het wat plattekes te zeggen: die kastaars die beweren dat het onverantwoord is als oppositie om een extra gemeenteraad bijeen te roepen, omdat je dan de gewone gemeenteraadsleden een extra zitpenning moet betalen. Over hun verloning gaat het hier.

De lonen van burgemeester en schepenen kosten in 2009 € 222.000. Voor hun verlofgeld is een aparte post voorzien van € 16.000, net als voor de bijdrage aan de RSZ, namelijk € 4.000.

Daarnaast is er een nog een belangrijke uitgavenpost voor de burgemeester en zijn schepenen. Ze krijgen tegenwoordig immers ook een pensioen uitbetaald dat aardig aantikt. Voor 2009 kost dat aan de Affligemse belastingsbetaler een dikke € 78.000. Voor de goede orde: dit zijn niet de exacte bedragen. Ze zijn allemaal naar benéden toe afgerond.

In totaal kosten burgemeester en schepenen ons dus dit jaar meer dan 320.000 euro. (Ter vergelijking: alle raadsleden samen kosten in 2009 € 28.000.)

Deze kost voor burgemeester en schepenen, en dan vooral de pensioenskost, zal de komende jaren enorm toenemen, gezien een flink aantal mandatarissen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het advies van de Vlaamse overheid (en van mezelf op de gemeenteraad) om dààr een provisie voor aan te leggen, legde de meerderheid naast zich neer. Da's dus een probleem voor de volgende generaties.

Zijn we dan wel goed bezig, vraag ik me af ?
En is dat wel goed bestuur ?