vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

21/09/2008 - Bart Somers is een draaikont

Ik heb vandaag bijna een whiplash opgedaan. Zo stevig heb ik neen zitten schudden met mijn hoofd toen ik de voorzitter van de Open VLD, Bart “Monchichi-kapsel” Somers bezig hoorde.

Somers, die nota bene zijn eerste kansen in de politiek kreeg bij de Vlaams nationale VU, zwetste dat de consequente communautaire houding van CD&V en N-VA “niet goed is voor de mensen” en dat er beter zou gewerkt worden aan “het herstellen van de koopkracht en de dingen die de mensen bezighouden”, een stelling die ook de (meestal eerder linkse en Belgisch gezinde) pers al eens inneemt.

Daarmee bewijst Somers dat hij ofwel een idioot is in de letterlijke zin van het woord en dus te dom voor zijn job, ofwel dat hij als politicus alle ethiek heeft laten varen en nu puur rijdt voor het belang van zijn eigen partij in het algemeen en zijn eigen carrière in het bijzonder.

Gezien ik er van overtuigd ben dat Somers géén domoor is, kan ik niet anders dan vaststellen dat Somers het politiek equivalent van een braakmiddel is geworden.

Hij wéét immers maar al te goed dat dit land geblokkeerd zit omdat Vlamingen en Walen fundamenteel anders denken over stilaan àlles dat nodig is om de koers voor een land uit te stippelen en dat dàt fundamenteel probleem éérst moet geregeld worden vooraleer je kan werken aan de rest. Dat een Belgische regering de koopkracht kan herstellen eens ze stevig in ’t zadel zit is overigens ook bullshit. Eender welke economist kan je bewijzen dat de impact van een Belgische regering op de mondiale economie even groot is als die van een mug die te pletter vliegt tegen je voorruit op de snelheid van je auto: quasi nul.

Beweren dat het net andersom zit is dus bijzonder perfide en juist niét “goed voor de mensen”.

Gelukkig is de kiezer niet zo dom als Somers dat hoopt. Open VLD zakte nationaal flink weg nadat Verhofstadt acht jaar lang precies het tegenovergestelde deed van wat hij in zijn (begeesterend goede) burgermanifesten schreef.
Want laat ons wel wezen, de huidige malaise is vrijwel volledig op het conto van de Open VLD te schrijven.
Zo is het failliet van de federale staatskas een gevolg van de financieringswet die Verhofstadt lanceerde om zo Waalse steun af te kopen voor zijn regering. Maar ook BHV is een probleem dat zijn oorsprong vond in de invoering van de provinciale kieskringen, waarmee Verhofstadt de CD&V de duvel wilde aandoen. Toen het grondwettelijk hof daarop wees, besloot Verhofstadt gewoon te doen alsof zijn neus bloedde en stopte het probleem in de koelkast. Tot nu anderen de stront moeten opkuisen.

Hoe verwarrend de huidige politieke toestand ook moge wezen, het is degoutant om te zien hoe Somers nu plots een houding aanneemt van iemand die er allemaal boven staat. Het lijkt wel iemand die op de barrikaden staat om pakweg de pandabeer te beschermen, gekleed in een jas van panda-vel en kauwend op een laatste boutje panda.

Somers deugt niet en dat blijkt ook uit opiniepolls. Open VLD zou, indien er nu verkiezingen zouden komen, nog verder wegzakken. Als ze daar iets willen aan doen, lijkt het me verstandiger om draaikonten (kijk maar naar het filmpje van eerder dit jaar waar hij een harde communautaire aanpak eist – het tegendeel dus van wat hij nu eist) en postjespakkers als Somers te vervangen door andere liberalen die de mensen niet voor lege luchthoofden aanzien en iets verder durven kijken dan de zekerheid van een eigen ministerpost. Mensen die het écht goed voorhebben met hun kiezers, hun gemeente of met Vlaanderen.

Willy De Waele bijvoorbeeld, burgemeester van Lennik en Open VLD-er. Met zo’n mannen aan het roer bij de VLD komt het nog wel goed met hun partij. En met een paar van die partijen komt het ook nog wel goed met Vlaanderen.
 

16/09/2008 - Oppositie roept Affligemse gemeenteraad bijeen

Tot grote verbazing van alle oppositieleden werd de gemeenteraad in september niet bijeengeroepen. De meerderheid beweerde dat ze niet voldoende punten hadden om te bespreken. Wat dat zegt over hun werk de afgelopen zomermaanden (waarin ze wel degelijk gewoon doorbetaald worden voor hun werk als schepen) laat ik aan uw verbeelding over, maar wij in de oppositie hadden wel degelijk een paar punten klaar om te bespreken.
Daarom nam ik het initiatief om de gemeenteraad laten bijeenroepen op initiatief van alle oppositieleden. Op de agenda staan dus voorlopig enkel de punten die we er zelf hebben opgezet. Misschien voegt de meerderheid nog iets toe, maar misschien ook niet. In dat geval zal ’t niet écht lang duren en weten we meteen ook zeker dat we de afgelopen weken evengoed géén schepencollege hadden kunnen hebben/betalen in Affligem.

Dit is de (voorlopige) agenda van de zitting die we zelf bijeen hebben geroepen op 23 september :

PUNT 1 : vaststellen van de dagen waarop de gemeenteraad zal vergaderen (voorstel van alle oppositieraadsleden)
De meerderheid houdt zich maar niet aan haar eerder gemaakte engagement om te vergaderen op iedere 2e dinsdag van de maand. Daarom gaan we nu zelf een kalender nemen en nominatief aanduiden wanneer we gaan vergaderen.

PUNT 2 : veiligheid gemeentenaren op het containerpark en verzekering (voorstel van mezelf)
Bezoekers van het containerpark mogen zelf hun restafval of groenafval in de vuilnispers of de hakselmachine gooien. Maar mag dat echt ? Is dat niet gevaarlijk en indien er een ongeluk van komt, wie is aansprakelijk ? Is er een verzekering ? Ik weet het niet, en volgens mij velen, ook op het containerpark, ook niet. Dit is een poging om een lacune te vullen die het schepencollege laat bestaan.

PUNT 3 : efficiënter omgaan met communicatie door het gemeentebestuur (voorstel van mezelf)
Al maanden klaag ik samen met andere raadsleden over het feit dat we telkens te laat of zelfs niet uitgenodigd worden op vergaderingen en dergelijke. Vermits het foutieve adressenbestand daar meestal als excuus voor wordt aangehaald, heb ik een concreet voorstel uitgewerkt om een databank op te stellen zodat dàt excuus alvast niet meer geldig is.

PUNT 4 : vast agendapunt bij begin iedere gemeenteraad in verband met op te volgen projecten (voorstel van mezelf)
Te dikwijls belooft de meerderheid om punten van de oppositie op te volgen zonder dat dit gebeurt. Met dit voorstel wil ik aan ’t begin van iedere gemeenteraad een “to do” lijstje overlopen om zo te voorkomen dat dingen vergeten worden of erger, bewust worden achtergehouden puur omdat het een idee van de oppositie is.

PUNT 5 : weghalen van de Belgische vlag aan alle gemeentelijke diensten (voorstel van mezelf)
Gezien de staatshervorming vastloopt en de huidige gemoedsgesteldheid niet van die aard is dat bijvoorbeeld BHV snel gesplitst wordt, zou ik voorstellen om het voorbeeld van de gemeente Lennik te volgen en zo enerzijds deze actie van de Lennikse gemeenteraad te steunen en anderzijds een teken te geven dat het Belgisch model in zijn huidige vorm geen meerwaarde meer schijnt te bieden. We kunnen dat doen door de Belgische vlaggen weg te halen op alle officiële gebouwen en ze enkel terug te hangen op de dagen dat de ministeriële omzendbrief ons daartoe verplicht

PUNT 6 : proefproject camerabewaking kerkhof Essene (voorstel van Chris Troch)
Ingevolge de grafschennis op het kerkhof te Essene, herneemt Chris de vraag die ik eerder dit jaar al stelde om ter plekke met een proefproject camerabeveiliging te testen.

PUNT 7 : Borstkankerpreventie voor mannen (voorstel van Johny Vermoesen)
Voorstel om meer aandacht te schenken aan de sensibilisering van borstkankerpreventie bij mannen

PUNT 8 : Sterretjesweide op kerkhoven voorzien (voorstel van Johny Vemoesen)
Voorstel om op onze kerkhoven een plaats te voorzien voor doodgeboren foetussen

Na dit punt mogen de raadsleden mondelinge vragen stellen, wat ook zal gebeuren.