vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

19/06/2008 - Interpellatie over de werken aan de Mazitsstraat en de Langestraat

De werken aan de Mazitsstraat schieten langzaam maar zeker op. Maar toch vooral langzaam. Ik wil dus weten hoever we momenteel achter lopen op het schema. En welke lessen we daar uit kunnen trekken voor de komende openbare werken in de buurt, zoals die aan de Langestraat.
Ook handig om weten : gaat de Mazitsstraat af zijn voor men aan de Langestraat begint ?
Kortom : veel vragen over dit stuk Hekelgem. Antwoord op de volgende gemeenteraad en kort nadien in mijn nieuwsbrief en/of op deze webstek.
 

16/06/2008 - agenda gemeenteraad 24 juni

Op dinsdag 24 juni verzamelen de gemeenteraadsleden om 20u in de raadszaal. Dit is wat er besproken zal worden :

PUNT 1 : mededelingen

Ocmw-rekening 2006 – definitieve vaststelling

Vlaamse Overheid
Agentschap voor Binnenlands Bestuur – Afdeling Vlaams-Brabant
Philipssite 5 – 1ste verdieping – 3001 Leuven
Brief dd. 15 mei 2008 - toezending besluit dd. 09 mei 2008 houdende definitieve vaststelling
van de jaarrekening 2006 van het ocmw, samen met het verslag van de externe auditcommissie – verzoek dit besluit met het verslag aan de raad mee te delen.

Advies en antwoord aan raadslid Tim t’Kint betreffende de problematiek omtrent de piste op domein Verbrugghen (ref. punt 14 gemeenteraad 08 april 2008)
"Het dagelijks bestuur van de sportraad adviseert geen éénmalige subsidie toe te kennen noch dolomiet te leveren. Het is aangewezen dat de monniken van de Abdij Affligem de kosten verhalen op degenen die de schade hebben aangebracht. Er wordt voorgesteld om de geplande route van het sportbeleidsplan te volgen en eerst contact op te nemen met de monniken om een mogelijke samenwerking te bespreken."
- Dit is een bespottelijk antwoord en doet me vermoeden dat de zaak niet echt correct is voorgelegd aan de sportraad. Wie spreekt er van toegebrachte schade ?? Ik zal hier zeker verder op doorvragen.
PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke maatregelen wegverkeer

De besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van :

- motortreffen in de Brusselbaan
- vinkenzetting in de Kruisweg
- wielertocht langs de Bellestraat
- Sinksenkermis
- wegeniswerken in de Blakmeers
- wegeniswerken in de Klapstraat
- verhuis in de Leenweg
- wegeniswerken in de Kerkstraat
- wegeniswerken in de Fosselstraat
- buurtfeest in de Bellekouter
- wielertocht “Affligemse Pijl”

dienen te worden bekrachtigd.

PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

De heer burgemeester Yvan T’Kint zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 4 : budgetwijziging I – gewone dienst – dienstjaar 2008

Een aantal begrotingsposten dienen gewijzigd te worden.
De nieuwe uitkomst van de gewone dienst van het budget wordt vastgesteld als volgt :

gewone ontvangsten : 9.616.500,34 euro
gewone uitgaven : 10.076.734,86 euro
geraamd negatief saldo van het dienstjaar : - 460.234,52 euro
geraamd algemeen batig begrotingsresultaat van het
vorig dienstjaar : 1.037.830,85 euro
geraamd algemeen batig begrotingsresultaat : + 577.596,33 euro.

PUNT 5 : budgetwijziging II – buitengewone dienst – dienstjaar 2008

Een aantal begrotingsposten dienen gewijzigd te worden.
De nieuwe uitkomst van de buitengewone dienst van het budget wordt vastgesteld als volgt :

buitengewone ontvangsten : 2.488.334,21 euro
buitengewone uitgaven : 2.488.334,21 euro geraamd positief saldo van het dienstjaar : + 0,00 euro
geraamd algemeen batig begrotingsresultaat van het
vorig dienstjaar : 1.855.817,08 euro
geraamd algemeen batig begrotingsresultaat : 1.855.817,08 euro.

PUNT 6 : goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Het sportbeleidsplan Affligem 2008 – 2013 voorziet dat een subsidiereglement met kwalitatieve criteria noodzakelijk is voor de financiële ondersteuning. Het ontwerp van reglement is via een interactieve bestuursstijl tot stand gekomen en heeft het gunstig advies van de sportraad gekregen.

PUNT 7 : wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke paarden- en ponyterreinen

De gemeenteraad heeft in zitting van 10 mei 2005 het huishoudelijk reglement gemeentelijke paarden- en ponyterreinen goedgekeurd. Op voorstel van de Affligemse paardensportverenigingen dient het reglement gewijzigd te worden. Het dagelijks bestuur van de sportraad heeft hierover gunstig advies uitgebracht.

PUNT 8 : intrekking vaststelling van de voorwaarden houdende verlenen van een concessie tot exploitatie van de cafetaria in de gemeentelijke sportzaal Bellekouter

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft de uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 12 februari 2008 houdende de vaststelling van de voorwaarden m.b.t. het verlenen van een concessie tot exploitatie van de cafetaria in de gemeentelijke sportzaal Bellekouter, geschorst. De gemeenteraad is terzake niet bevoegd. Het verlenen van een concessie is een daad van beheer waarvoor het schepencollege bevoegd is. Bijgevolg wordt deze gemeenteraadsbeslissing ingetrokken.

PUNT 9 : wijze en voorwaarden aanleg voetpaden in de Driesstraat – deel

Goedkeuring dient te worden gehecht aan het bestek met nr. 2008/10 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “aanleg voetpaden”, opgesteld door de dienst openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 35.463,00 excl. btw of € 42.910,23 incl. 21 % btw.
Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

PUNT 10 : wijze en voorwaarden heraanleg voetweg nr. 51 – deel tussen Oudebaan en Brusselbaan

Goedkeuring dient te worden gehecht aan het bestek met nr. 2008/11 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “aanleg en onderhoud voetwegen”, opgesteld door de dienst openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 12.215,82 excl. btw of € 14.781,14 incl. 21 % btw.
Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

PUNT 11 : wijze en voorwaarden herstelling verharding verschillende wegen

Goedkeuring dient te worden gehecht aan het bestek met nr. 2008/12 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “herstelling verharding verschillende wegen”, opgesteld door de dienst openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 80.754,73 excl. btw of € 97.713,22 incl. 21 % btw.
Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.

PUNT 12 : grondinneming in der minne in de Mazitsstraat – inname nr. 11 bis

Na de afbraak van de stallingen van de heer Benedikt Vermoesen, ter hoogte van Mazitsstraat 18, was het opportuun om de rijweg door te trekken. Hiertoe is een bijkomende grondinneming nodig.
Bijgevolg dient de grondinneming in der minne in de Mazitsstraat voor een totale oppervlakte van 6,89m², aan de totaalprijs van € 1.286,71, te worden goedgekeurd.

PUNT 13 : Havicrem – goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2008 – bekrachtiging

De Algemene Vergadering van Havicrem wordt gepland op 25 juni 2008 en heeft plaats in het Baljuwhuis te Galmaarden, om 18.30 uur. Daar deze beslissing op lokaal niveau vóór de Algemene Vergadering van Havicrem van 25 juni as. dient te worden genomen, doch de gemeenteraadszitting pas de dag voordien – nl. 24 juni 2008 – plaatsheeft, werd voorgesteld om betrokken uitbreiding principieel te laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen en daarna door de gemeenteraad te laten bekrachtigen.


PUNT 14 : Havicrem – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 25 juni 2008 – bekrachtiging

Cfr. vorig agendapunt.

PUNT 15 : Fingem – goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2008 –
bekrachtiging

De Algemene Vergadering van Fingem wordt gepland op 24 juni 2008 en heeft plaats in “Hotel Serwir” te Sint-Niklaas, om 10.00 uur. Daar deze beslissing op lokaal niveau vóór de Algemene Vergadering van Fingem van 24 juni as. dient te worden genomen, doch de gemeenteraadszitting ook pas op dezelfde dag – nl. 24 juni 2008 - plaatsheeft, werd voorgesteld om betrokken uitbreiding principieel te laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen en daarna door de gemeenteraad te laten bekrachtigen.

PUNT 16 : Fingem – aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 24 juni 2008 – bekrachtiging

Cfr. vorig agendapunt.

PUNT 17 : Tmvw – algemene vergadering van 20 juni 2008 – kennisneming agenda – bekrachtiging

De Algemene Vergadering van Tmvw wordt gepland op 20 juni 2008 en heeft plaats in “Flanders Expo” te Gent, om 17.30 uur. Daar deze beslissing op lokaal niveau vóór de Algemene Vergadering van Tmvw van 20 juni as. dient te worden genomen, doch de gemeenteraadszitting ook pas op 24 juni 2008 plaatsheeft, werd voorgesteld om betrokken uitbreiding principieel te laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen en daarna door de gemeenteraad te laten bekrachtigen.

PUNT 18 : Intergem – aanvulling algemene agenda vergadering van 24 juni 2008 – bekrachtiging

De Algemene Vergadering van Intergem wordt gepland op 24 juni 2008 en heeft plaats in “Hotel Serwir” te Sint-Niklaas, om 11.00 uur. De agenda – welke reeds werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 20 mei 2008 – diende op verzoek van betrokken intercommunale verder te worden uitgebreid met diverse bepalingen inzake de toekenning van volmachten aan de voorzitter en/of ondervoorzitter van de raad van bestuur van IGAO; dit in het kader van de geplande heroriëntering van de activiteit gas van IGAO en de daarbij horende te realiseren opeenvolgende stappen opgenomen in de nader omschreven agenda. Daar deze beslissing op lokaal niveau vóór de Algemene Vergadering van Intergem van 24 juni as. dient te worden genomen, doch de gemeenteraadszitting ook pas op dezelfde dag – nl. 24 juni 2008 - plaatsheeft, werd voorgesteld om betrokken uitbreiding principieel te laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen en daarna door de gemeenteraad te laten bekrachtigen.


PUNT 19 : reglement tot het verkrijgen van een startpremie door onthaalgezinnen en kindercrèches

In het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 (inclusief het lokaal beleidsplan kinderopvang) is één van de belangrijke sociale beleidsdomeinen: kinderopvang.
In uitvoering nu van het meerjarenplan zoals geïntegreerd in voormeld beleidsplan wenst het bestuur de nodige aandacht te schenken aan een belangrijke doelstelling binnen dit thema: de uitbouw van een kwalitatieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Betrokken doelstellingen worden geconcretiseerd door middel van de toekenning van:

- een premie voor startende kinderopvanginitiatieven (eenmalig 250 euro)
- een verwarmingspremie voor kinderopvanginitiatieven (jaarlijks 250 euro)
- een speelgoedpremie voor kinderopvanginitiatieven (jaarlijks 100 euro voor crèches, tweejaarlijks 100 euro voor onthaalouders).

De bijhorende voorwaarden staan in de respectievelijke ontwerpbeslissingen.

PUNT 20 : reglement tot het verkrijgen van een speelgoedpremie door onthaalgezinnen en kindercrèches

Cfr. vorig agendapunt.

PUNT 21 : reglement tot het verkrijgen van een verwarmingspremie door onthaalgezinnen en kindercréches

Cfr. vorig agendapunt.

PUNT 22 : rekening van de kerkfabriek Sint-Jan Teralfene voor het dienstjaar 2007

In uitvoering van de artikelen 54 en 55 §2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient de rekening van de kerkfabriek jaarlijks te worden geadviseerd door het gemeentebestuur, dat het document vervolgens toestuurt naar de Gouverneur. Deze laatste keurt finaal de rekening goed.

De voorliggende rekening 2007 van betrokken kerkfabriek omvat volgende totalen:

gewone ontvangsten: 10.801,15 euro
buitengewone ontvangsten: 13.224,68 euro
algemeen totaal der ontvangsten: 24.025,83 euro

uitgaven door de bisschop vastgesteld: 5.891,07 euro
gewone uitgaven: 8.925,36 euro
buitengewone uitgaven: 0 euro
totaal bedrag der uitgaven: 14.816,43 euro.
De rekening sluit met een batig saldo van 9.209,40 euro.

PUNT 23 : oproep bevlagging 11 juli-viering.

De gemeenteraad roept de inwoners van de gemeente op om de Vlaamse eigenheid van Affligem op 11 juli in de verf te zetten door de Vlaamse Leeuw uit te hangen. Dit is tevens een expliciete steun aan de burgemeesters van Halle-Vilvoorde die zich nog steeds inzetten voor de splitsing van het kiesarrondissement.