vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

13/05/2008 - agenda gemeenteraad 20 mei

Om 20h komen de gemeenteraadsleden (allez, toch degenen die niet met vakantie zijn) bijeen in de raadszaal. Dit is de agenda :

Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Brief dd. 22 april 2008 – advies inzake klacht van fractie Open-VLD (de heer Tim Herzeel) tegen gemeentebestuur met betrekking tot samenstelling en erkenning van de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid – de klacht is ontvankelijk maar ongegrond.
Gemeenteraadsbesluit – steun aan dienstweigeraars
Bibliotheekbeleidsplan 2008-2013
Vlaamse Overheid – Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Lokaal Cultuurbeleid – Arbenbergstraat 9 – 1000 Brussel
Brief dd. 20 maart 2008 houdende mededeling dat het ingediende bibliotheekbeleidsplan 2008-2013 voldoet aan de voorwaarden van het ministerieel besluit en dus in aanmerking komt voor de continuering van de subsidie voor de bibliotheek.

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke maatregelen wegverkeer
De besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van verschillende wegenwerken.

PUNT 3 : opsplitsing van de Intercommunale Haviland
Toelichtingen zullen ter zitting door de heer Swa De Mesmaeker van Haviland gegeven worden.

PUNT 4 : rekening van de kerkfabriek O.L.Vrouw-Bezoeking Essene voor het dienstjaar 2007
In uitvoering van de artikelen 54 en 55 §2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient de rekening van de kerkfabriek jaarlijks te worden geadviseerd door het gemeentebestuur, dat het document vervolgens toestuurt naar de Gouverneur. Deze laatste keurt finaal de rekening goed. De voorliggende rekening 2007 van betrokken Kerkfabriek omvat volgende totalen:
gewone ontvangsten: 8.336,93 euro
buitengewone ontvangsten: 33.319,28 euro
algemeen totaal der ontvangsten: 41.656,21 euro
uitgaven door de bisschop vastgesteld: 3.291,78 euro
gewone uitgaven: 11.592,19 euro
buitengewone uitgaven: 35.199,86 euro
totaal bedrag der uitgaven: 50.083,83 euro;
De rekening sluit met een negatief saldo van -8.427,62 euro.

PUNT 5 : ocmw-budget 2008 en meerjarenplanning 2008-2010
In uitvoering van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 88 in het bijzonder, zoals later gewijzigd, dient het ocmw-budget (incl. de meerjarenplanning) jaarlijks ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
Uit nazicht van het oorspronkelijke budgetdocument 2008 kunnen volgende cijfergegevens en totalen worden voorgesteld:
Werkingsopbrengsten: 1.884.380 euro
Werkingskosten: 3.213.856 euro
Werkingsresultaat: 1.329.476 euro
Financiële opbrengsten: 4.050 euro
Financiële kosten: 3.800 euro
Resultaat van de gewone activiteiten: - 1.329.226 euro
Resultaat van het boekjaar: -1.329.226 euro
De gemeentelijke bijdrage in de werking van de aflossingen voor het boekjaar zoals gebudgetteerd, bedraagt: 1.335.486 euro.
Rekeninghoudend met de correctie op deze gemeentelijke bijdrage (c.q. 339.703 euro), is deze bijdrage: 995.783 euro.

PUNT 6 : bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 april 2008 houdende goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de Vlaamse Overheid en de gemeente Affligem
De Vlaamse regering heeft d.d. 21 december 2007 de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 goedgekeurd. De gemeente kan akkoord gaan met de algemene beginselen van deze samenwerkingsovereenkomst (milieuconvenant). De ondertekening moest vóór 01 mei 2008 ingediend worden. Derhalve heeft het college van burgemeester en schepenen een beslissing ter ondertekening van de “Basis” genomen. Deze beslissing moet door de gemeenteraad bekrachtigd worden.

PUNT 7 : onderhandse aankoop van een perceel grond gelegen in het gnop-gebied Affligem 1e afdeling, sectie B nr. 143/T
Een perceel grond, kadastraal bekend Affligem, 1ste Afdeling, sectie B nr. 143/T, met een totale oppervlakte van 31 are 70 ca, thans eigendom van de heren De Ridder Herman, Houtmarktstraat 176 te 1770 Liedekerke, De Ridder Emile, Affligemsestraat 525 te 1770 Liedekerke en De Ridder Willy, Sint-Gabrielstraat 190 te 1770 Liedekerke kan onderhands aangekocht worden. De verkoopprijs bedraagt 3.962,50 € (exclusief kosten). Deze grond is gelegen binnen het actieplan van het gnop.

PUNT 8 : subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en fotovoltaïsche zonne-installaties (de meerderheid herneemt dit punt nadat ik het vorige maand had teruggetrokken om zo de spoedige afhandeling te garanderen)
Het gebruik van alternatieve energiebronnen kan bijdragen tot een duurzaam energiegebruik, maar de investeringskosten in hernieuwbare energie-installaties liggen nog te hoog. De toekenning van subsidies kan daarom de toepassing van hernieuwbare energie bevorderen. Ook lokale overheden dienen een actieve rol te spelen in de stimulering van het gebruik van hernieuwbare energie. Daartoe wordt een subsidiereglement aan de gemeenteraad voorgelegd.

PUNT 9 : toetreding tot het lokaal pact met de Vlaamse regering
De Vlaamse regering gaat in het kader van het lokaal pact met de gemeenten een aantal engagementen aan, in het bijzonder de overname van uitstaande leningschulden van gemeenten en/of ocmw’s voor een maximaal bedrag van 612 miljoen euro.
Per individuele gemeente bedraagt het maximaal over te nemen bedrag aan schulden van de gemeente en het ocmw samen 100 euro per inwoner. De Vlaamse regering zal ook de in het decreet met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds voorziene aanvullende dotatie van 83 miljoen euro ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks verhogen .
De Vlaamse regering zal eveneens nieuw materieel en outillage vrijstellen van onroerende voorheffing. De compensatie voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materieel en outillage wordt individueel per gemeente en provincie berekend rekening houdend met de reële en individuele inkomstenderving. De Vlaamse regering zal bovendien voor lage energie- en zeer lage energiewoningen een vermindering op de onroerende voorheffing toekennen gedurende tien jaar. De Vlaamse regering zal de gemeenten en provincies voor 100% compenseren voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge deze vermindering. Het totaal bedrag van deze maatregel bedraagt 10 miljoen euro op kruissnelheid. De gemeente die toetreedt tot het pact moet een aantal fiscale engagementen aangaan. Voor de gemeente Affligem stellen deze geen echte problemen.

PUNT 10 : deontologische code van de gemeenteraad
De gemeenteraad dient een deontologische code aan te nemen. Het primaat van de politiek heeft tot gevolg dat de verkozen mandatarissen de beslissingen nemen inzake de gewenste ontwikkeling van de lokale samenleving en dat zij de strategische keuzes maken ten behoeve van het algemeen belang. De gemeenteraadsleden dienen bewust te zijn van hun belangrijke maatschappelijke rol. Luisterbereidheid, aanspreekbaarheid en dienstbaarheid via rechtstreeks contact met de bevolking kunnen als waardevol en noodzakelijk beschouwd worden, in het bijzonder naar zwakkeren toe. Misbruiken inzake sociale dienstverlening moeten bestreden worden. Daarom mag van de gemeenteraadsleden verwacht worden dat zij geen ongeoorloofde tussenkomsten of niet wenselijk geachte vormen van dienstverlening plegen. Gemeenteraadsleden moeten de bevolking correct informeren en juist doorverwijzen naar de ambtelijke diensten, zodat deze hun rol van dienstverlener ten volle kunnen spelen. Terzake moeten gedragsnormen in een deontologische code vastgelegd worden.

PUNT 11 : salarisschaal van de gemeentesecretaris met ingang van 01 januari 2008
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, moet de salarisschaal van de secretaris aangepast worden. Vanaf 01 januari 1997 werd de loopbaan van de gemeentesecretaris over 15 jaar gespreid werd. Het minimum en het maximum van de salarisschaal van de financieel beheerder blijven ongewijzigd en dienen dus niet aangepast te worden.

PUNT 12 : vaststellen van het tarief met betrekking tot de verkoop van pmd- en gft-zakken
Het dagelijks bestuur van de sportraad vraagt om aan de sportverenigingen gratis pmd-zakken te geven. Het bestaande reglement dient daartoe te worden aangevuld met volgende bepaling :
verenigingen erkend door de sportraad krijgen 25 pmd-zakken gratis mits wekelijks een activiteit in te richten en na voorlegging van een attest afgeleverd door het dagelijks bestuur van de sportraad.

PUNT 13 : contante belasting op het gebruik van het containerpark – dienstjaar 2008
Sinds 01 januari 2008 is op het conainerpark de aparte inzameling van asbestcement afkomstig van huishoudens verplicht. Bijgevolg dient het belastingreglement aangepast te worden. De inzameling van asbest wordt beperkt tot 10 asbestcement platen per gezin per jaar tegen afgifte van 2 stickers per eenheid (= één asbestplaat) als contante betaling.

PUNT 14 : goedkeuring aangepast jeugdbeleidsplan 2008-2010
Het jeugdbeleidsplan, door de gemeenteraad in zitting van
20 november 2007 goedgekeurd, werd niet voor subsidiëring in aanmerking genomen, omdat onvoldoende werd tegemoetgekomen aan de formele vereisten van het bovengenoemde decreet. Derhalve moest het jeugdbeleidsplan aangepast worden. Het nieuw ontwerp werd voorafgaandelijk aan mevrouw Noëlla Ottoy, dossierbehandelaar, voorgelegd.

PUNT 15 : goedkeuring huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking
Aangezien de gemeente jaarlijks speelpleinwerking organiseert en gezien de polemiek die recentelijk ontstond in de buurgemeenten is het aangewezen een reglement vast te stellen voor de organisatie en het goede verloop van de speelpleinwerking.

PUNT 16 : goedkeuring koepelmodule bij het mobiliteitsconvenant
Op de openbaar vervoercommisie van 12 maart 2008 werd de goedkeuring gegeven voor de opstart van het netmanagementproject Snelbus 212 (Brussel – Asse-Aalst). De administratieve procedure voor het ondertekenen van de moduleteksten dient te worden opgestart.
Volgende modules dienen te worden goedgekeurd:
nr.7 – “informatieverstrekking over en promotie van het geregeld vervoer”
nr.8 – “doorstromingsmaatregelen voor het geregeld vervoer”
nr.9 – “verhoging van het aanbod van geregeld vervoer”

PUNT 17 : goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013
In uitvoering van het decreet houdende het Lokaal Sociaal Beleid van 03 maart 2004 dient ieder lokaal bestuur een Lokaal Sociaal Beleidsplan te realiseren.
Het lokaal sociaal beleid is gericht op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep in het kader van het lokaal sociaal beleid (alleenstaanden, senioren, sociaal zwakkeren, jeugd, … de burger). Na de ocmw-raad dient nu ook de gemeenteraad het voorliggend Lokaal Sociaal Beleidsplan goed te keuren. Dit plan bevat voor de periode 2008-2013 tal van ideeën en projecten om elke inwoner te Affligem – ook de meest kwetsbaren – een menswaardig bestaan te bieden. Het einddoel is dan ook om onze gemeente uit te bouwen tot een veilige en zorgzame plaats waar het welzijn van de inwoners centraal staat. Het definitieve plan bevat tientallen concrete aanbevelingen en acties rond zes sociale beleidsthema’s: senioren, kinderopvang (incl. integratie van het Lokaal Beleidsplan Kinderopvang), wonen, gezondheid & preventie en sociaal huis. Het gemeentebestuur en het ocmw reikten voor deze opdracht de hand aan tal van andere private en publieke actoren / organisaties die op het vlak van welzijn (sensu lato) in onze gemeente actief zijn. Het plan werd bovendien opgemaakt na tal van overleg- en participatiemomenten met voormelde actoren en organisatoren. In totaal waren bij het plan een 100-tal verschillende mensen betrokken. Voor de uitvoering van het plan tenslotte zullen het gemeentebestuur en het ocmw – overeenkomstig de vastgestelde afspraken – de regiefunctie opnemen voor de realisatie van de geplande acties binnen de respectievelijke domeinen.

PUNT 18 : deelname aan de kapitaalsverhoging van Publi-T via Fingem – goedkeuring
Naar aanleiding van de overname van Electrabel door Suez in 2005 sloten de Belgische overheden een “Pax Electrica” met Suez, waarbij de groep zich ertoe verbond een aantal acties te ondernemen met het oog op een betere werking van de Belgische electriciteits- en aardgasmarkt en het bevorderen van de ontkoppeling tussen de geliberaliseerde en de gereguleerde marktsegmenten. Betrokken kapitaalverhoging van 40,7 miljoen euro kadert in deze “Pax Electrica” en geeft uitvoering aan de principeovereenkomst terzake tussen Electrabel en Publi-T. Aan voormelde prijs worden er 89.427 aandelen gecreëerd. De uitgifteprijs bedraagt 455,12 euro.
In het licht van voorgestelde verdeling van de kapitaalverhoging – op basis van de huidige participatie die de vennoten aanhouden in Publi-T – bekomt Affligem 48,72 aandelen, voor een globale waarde van 22.173,57 euro.
Publi-T voorziet tevens in een tweede inschrijvingsronde, voor het geval niet alle aandeelhouders/deelnemers van Fingem, noch de vennoten van Publi-T de hun toegewezen aandelen zouden wensen te onderschrijven. Indien er beschikbaarheid zou bestaan, stelt het directiecomité van Fingem voor dat het op maximaal 14.400 bijkomende aandelen zou intekenen. Voor Affligem zou dit resulteren in 243,60 aandelen voor een globale waarde van 110.867,87 euro. Daar de financiële toestand van Fingem als gezond te mag worden beschouwd, kan betrokken investering gefinancierd worden, uitsluitend door beschikbare middelen. Fingem dient dus geen beroep te doen op bijkomende kapitaalsvorming door de deelnemers, noch op de geldmarkt om de benodigde bedragen op te halen.

PUNT 19 : Intergem – goedkeuring agenda algemene vergadering van 24 juni 2008
De Algemene Vergadering van Intergem wordt gepland op 24 juni 2008 en heeft plaats in “Hotel Serwir” te Sint-Niklaas, om 11.00 uur.
De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld:
- Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor over het boekjaar 2007;
- Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
- Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor met betrekking tot het boekjaar 2007;
- Heroriëntering van de activiteit gas van IGAO en de daarbij horende te realiseren opeenvolgende stappen opgenomen in de nader omschreven agenda, namelijk in het bijzonder:
- aan de toetreding van Intergem tot IGAO met één kapitaalaandeel;
- aan de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in IGAO tengevolge van de overschrijving en volstorting van het hierboven genoemde ene kapitaalaandeel;
- aan de inbreng in natura van de IGAO-aandelen in ruil waarvoor aan de ex-IGAO-gemeenten IVEKA-aandelen voor de activiteit gas worden toegekend;
- aan de kapitaalverhoging binnen Intergem voor deze Intergem-aandelen;
- aan het ontwerp van wijziging van de statuten inclusief deze van de bijlage 1 en 2 van de opdrachthoudende vereniging Intergem;
- aan het voorstel van overneming van IGAO na splitsing door Intergem en het daarbij horende verslag van de raad van bestuur van Intergem van 20 maart 2008, alsook aan de toegevoegde staat van actief en passief per 31 december 2007 op basis waarvan de netto-actiefwaarde per deelnemer bepaald wordt, met ingang van 01 januari 2009. In concreto gaat het bij betrokken operatie om een rationalisering van de gemengde opdrachthoudende verenigingen in het Antwerpse. Meer bepaald, kan deze erin bestaan om per individuele gemeente de electriciteitsnetbeheerder ook te gelasten met het beheer van het gasdistributienet. Hierbij wordt dan ook voorgesteld de bedrijfsactiviteit gas van IGAO te integreren in de (electriciteits)distributienetbeheerders IMEA, IVEKA en Intergem.
- Statutaire benoemingen.

PUNT 20 : Intergem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 24 juni 2008
Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze algemene vergadering betreft het dhr. Yvan T’ Kint (vertegenwoordiger) en respectievelijk dhr. W. Teirlinck (plaatsvervangend-vertegenwoordiger).

PUNT 21 : Haviland – goedkeuring agenda algemene vergadering van 26 juni 2008
De Gewone Algemene Vergadering van Haviland wordt gepland op 26 juni 2008 en heeft plaats in Salons “De Waerboom” te Groot-Bijgaarden., om 11.00 uur. De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld:
1) notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2007; goedkeuring;
2) verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar;
3) jaarrekening 2007 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2006, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring;
4) verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 42ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring;
5) bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
6) vaststelling resultaatsbestemming;
7) vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten;
8) aanduiding lid van de raad van bestuur: goedkeuring;
9) varia.

PUNT 22 : Haviland – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de gewone en algemene vergadering van 26 juni 2008
Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze algemene vergadering betreft het mevr. Leen Steenhoudt (vertegenwoordiger) en respectievelijk mevr. Denise De Paepe (plaatsvervangend-vertegenwoordiger).

PUNT 23 : Gemeentelijke Holding nv – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone vergaderingen
Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraden zal overeenkomstig de statutaire bepalingen van Gemeentelijke Holding Nv een vertegenwoordiger kunnen worden aangeduid die de gemeente zal afvaardigen naar de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van deze vennootschap. Het gemeentebestuur van Affligem heeft als houder van certificaten die betrekking hebben op aandelen Gemeentelijke Holding Nv, het recht op één mandaat van afvaardiging in de Algemene en Buitengewone Algemene Vergaderingen. De jaarvergadering 2008 heeft plaats op woensdag 28 mei 2008 in het Auditorium 44 te Brussel.

PUNT 24 : goedkeuring overeenkomst met Centrum voor Kinderopvang ’t Breugelkind vzw om een pedagogisch kwalitatieve kinderopvang te waarborgen.
Het Centrum voor Kinderopvang ’t Breugelkind biedt een dienstenpakket voor de voor- en naschoolse opvang van kleuters en lagere schoolkinderen aan. Hiermee kan een pedagogisch kwalitatieve kinderopvang gewaarborgd worden, zoals voorzien in het lokaal sociaal beleidsplan.

PUNT 25 : Interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” – oprichting – overeenkomst”
In aansluiting aan recente overlegvergaderingen tussen de deelnemende gemeenten aan deze interlokale vereniging – c.q. Liedekerke, Roosdaal en Affligem – en de coördinerende instantie Opbouwwerk Haviland Vzw, kon deze laatste niet langer bereid gevonden worden om te participeren aan het project. De drie deelnemende gemeenten beslisten dan maar zélf de project- en subsidieaanvraag te zullen indienen. De reeds geformuleerde doelstellingen van de opgerichte interlokale verenigingen blijven ongewijzigd:
- het verbeteren en uitbouwen van een regionale samenwerking ter ontwikkeling van een beleidsvisie betreft wonen;
- het organiseren van woonoverleg;
- het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening in verband met wonen en het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
Ingevolge de uistap van Opbouwwerk Haviland Vzw uit het project dienden dan ook de reeds eerder genomen gemeenteraadsbeslissingen houdende toetreding en oprichting (van 12 februari ll.) evenals de aanduiding van de gemeentelijke afvaardiging in het beheerscomité (van 08 april ll.), te worden gewijzigd. De subsidieaanvraag zal bijkomend door ieder van de deelnemende gemeenten dienen te worden goedgekeurd. Met voorliggend initiatief zullen alleszins kansen worden geboden om tal van acties te organiseren die ook nauw aansluiten bij het programma dat het gemeente- en ocmw-bestuur Affligem wenst te realiseren in het kader van het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor onze gemeente.

PUNT 26 : Interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” – aanduiding van één effectief en één plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité en één vertegenwoordiger in de ambtelijke stuurgroep
Cfr. punt 25

PUNT 27 : Interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” – subsidieaanvraag
Cfr. punt 25
 

05/05/2008 - 80 militaire oldtimers in Affligem

Geronimo, de Affligemse afdeling van de Vlaamse Vehikel Klub (de grootste oldtimerclub van ons land) organiseert op 12 mei zijn 6e Affligem Run. Voor alle duidelijkheid in deze tijden van "start to run": er wordt nauwelijks tot niet gelopen tijdens de Affligem Run. Het is namelijk een evenement waarbij Geronimo 80 unieke militaire oldtimers aan het grote publiek toont (jeeps, pantserwagens, vrachtwagens, motoren, rijdende boten, ...) . Deze unieke collectiestukken, die doorgaans enkel in een museum te zien zijn, rijden op 2e pinksterdag 2 ritten in en om Affligem en zijn 3 keer te bewonderen van dichtbij. 's Ochtends kan je de voertuigen zien samenkomen en weer vertrekken in de schaduw van de abdij van Affligem. Rond de middag staan alle voertuigen te kijk in de Waverstraat te Moorsel en tegen 16u wordt het hele konvooi van zo'n anderhalve kilometer verwacht op de Grote Markt te Aalst.

De leden van Geronimo (waaronder uw dienaar) wil met zijn Affligem Run zoveel mogelijk mensen laten kennis maken met hun hobby en steunen met de opbrengst van die dag ook Kom Op Tegen Kanker.

Op onderstaande link kan je deel 1 zien van de film die vorig jaar werd gemaakt, tijdens de groots opgezette 5e editie van de Affligem Run. Deel 2 kan je ook terug vinden op youtube en toont de apotheose : een heropvoering van een gevecht uit 1944.

http://www.youtube.com/watch?v=2ynodEbojgA