vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

31/03/2008 - Agenda gemeenteraad 8 april

Op 8 april komen de gemeenteraadsleden weer bijeen. Op de agenda onderstaande punten. Het laatste is een punt dat de meerderheid op mijn vraag heeft toegevoegd.
Hieronder een overzicht van alle punten met een woordje uitleg erbij.

PUNT 1 : mededelingen

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke maatregelen wegverkeer
De besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van :
- werken in de Driesstraat – signalisatie
- werken in de Langehaagstraat – signalisatie
- werken in de Lombeekstraat – signalisatie
- werken in de Potaardestraat – signalisatie
dienen te worden bekrachtigd.

PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
De burgemeeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 4 : rekening van de kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem over het dienstjaar 2007
De voorliggende rekening 2007 van betrokken kerkfabriek omvat volgende totalen:
gewone ontvangsten: 7.907,15 euro
buitengewone ontvangsten: 29.525,86 euro
algemeen totaal der ontvangsten: 37.433,01 euro
uitgaven door de bisschop vastgesteld: 3.375,69 euro
gewone uitgaven: 10.237,28 euro
buitengewone uitgaven: 16.268,81 euro
totaal bedrag der uitgaven: 29.881,78 euro.
De rekening sluit met een batig saldo van 7.551,23 euro.

PUNT 5 : gezamenlijke aankoop door de gemeente en ocmw van elektrische energie voor hun installatie en gebouwen en de openbare verlichting
Het contract met de huidige elektriciteitsleverancier ECS loopt af op 31 juli 2008 wegens opzegging van de opdracht op 22 januari 2008. Bijgevolg dient er een nieuwe opdracht gegund te worden.
Het schepencollege heeft in zitting van 19 februari 2008 beslist om cvba Eandis te belasten met de organisatie van de overheidsopdracht voor de gezamenlijke aankoop door gemeente en ocmw van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting.
Het ontwerp van bestek wordt voorgelegd.

PUNT 6 : eindafrekening collector Meetersbeek – project Aquafin 20.968 – gemeentelijke aandeel
Het project met de nv. Aquafin “collector Meetersbeek” (Domentstraat) is beëindigd en werd voorlopig aanvaard op 7 maart 2008. Het gemeentelijk aandeel bedraagt € 60.531,62 ( herziening en btw inclusief).

PUNT 7 : afschaffing voetweg nr.14 in de deelgemeente Teralfene
Er werd een aanvraag ingediend om de voetweg nr.14 in de deelgemeente Teralfene, tussen de Spoorweglaan en de Mollenhoekstraat, af te schaffen. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

PUNT 8 : Interlokale Vereniging “Flankerende Onderwijsprojecten” - aanduiding van twee effectieve en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers in het beheerscomité.
In aansluiting aan de toetreding tot de interlokale vereniging “Flankerende Onderwijsprojecten”, wordt bij deze om de aanduiding van een gemeentelijke afvaardiging verzocht. Onze gemeente heeft – als deelnemend lid in deze vereniging – het recht op twee effectieve en twee plaatsvervangende mandaten van afvaardiging in het beheerscomité. Deze mandaten lopen voor de duur van het project. Dit eindigt normaliter op 31 december 2011, doch kan worden verlengd.

PUNT 9 : Interlokale Vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” aanduiding
van één effectief en één plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité
In aansluiting aan de toetreding tot de interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland”, wordt bij deze om de aanduiding van een gemeentelijke afvaardiging verzocht. Onze gemeente heeft – als deelnemend lid in deze vereniging – het recht op één effectief en één plaatsvervangend mandaat van afvaardiging in het beheerscomité. Betrokken afgevaardigden zijn uitsluitend gemeenteraadslid, burgemeester of schepen.
Dit mandaat loopt voor de resterende duur van de legislatuur.

PUNT 10 : goedkeuring gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2013
Het sportbeleidsplan Affligem werd door de Vlaamse minister van sport de heer Bert Anciaux voorlopig aanvaard. De vermelde periode (2007 – 2012) stemde echter niet overeen met de voorziene periode in het decreet sport voor allen beleid (2008 – 2013). Het aangepaste sportbeleidsplan, voorzien van een gunstig advies van de sportraad, wordt opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

PUNT 11 : gemeentelijk reglement houdende erkenning van sportverenigingen.
Het decreet sport voor allen beleid subsidieert de uitvoering van het sportbeleidsplan Affligem 2008 – 2013. Minstens 50% van deze subsidie moet aangewend worden voor de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen. Enkel de erkende sportverenigingen kunnen van deze subsidie genieten. De erkenning gebeurt door op advies van de sportraad. Daarom wordt het reglement houdende de erkenning van sportverenigingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

PUNT 12 : belasting op het ophalen van gewoon en grof huisvuil – dienstjaar 2008
In zitting van de gemeenteraad van 18 december 2007 werd het belastingreglement op het ophalen van gewoon en grof huisvuil voor het dienstjaar 2008 vastgesteld. Raadslid Tim t’ Kint stelt voor dat aan de inwoners ook de mogelijkheid geboden wordt om met huisvuilstickers de belasting voor de ophaling van het grof huisvuil te betalen. Hiertoe moet
het vastgestelde en uitvoerbare belastingreglement met een kleine toevoeging terzake aangepast worden.
 

25/03/2008 - Wordt er correct gestrooid in uw buurt ?

De vraag is niet zo dwaas als ze lijkt : toen er in 2006 behoorlijk wat sneeuw viel, bleek dat niet alle straten en/of deelgemeentes gelijk behandeld werden in het sneeuwvrij maken van de belangrijkste wegen. Nadat men het zelfs eens gepresteerd had om twee strooiploegen na mekaar naar dezelfde straten in dezelfde deelgemeente te sturen, vroeg ik een strooiplan om een objectieve maatstaf te hebben : waar wordt wanneer gestrooid in Affligem ? Na lang aandringen kreeg ik zo'n plan en bleek uit de bijgevoegde nota dat men het ding voor mijn vraag had opgesteld. Voordien wàs het er gewoonweg niet.
Sinds ik dat plan ontving, in januari 2006, viel er -oh ironie- geen sneeuw meer van betekenis. Tot deze morgen dus. Het dik pak in mijn tuin en op de straat voor mijn deur, rechtvaardigt het bekendmaken van dit strooiplan :
prioriteit 1 : de gele straten (met de vrachtwagen)
prioriteit 2 : de groene straten (idem)
prioriteit 3 : de rode straten (met de tractor)
De strooiploeg bestaat maximaal uit 4 mensen.