vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

05/02/2008 - Agenda gemeenteraad 12/02

Op dinsdag 12 februari 2008 zal de gemeenteraad opnieuw samenkomen. Dit is de agenda van die zitting, met wat uitleg per geagendeerd punt. Het laatste punt, een toegevoegd punt van mezelf, zal later op deze webstek worden toegelicht.

PUNT 1 : mededelingen

- Mondelinge vraag – raadslid Carlos Van Hove – gemeenteraad 18 december 2007 met betrekking tot toiletten op de gemeentelijke kerkhoven
Nota dd. 29 januari 2008 vanwege de gemeentesecretaris Juliaan Van Ginderdeuren houdende melding dat het college in zitting van 22 januari 2008 beslist heeft de toiletten open te laten ter gelegenheid van begrafenissen en Allerheiligen. De heer werkleider werd hiervan op de hoogte gebracht en verzocht de nodige maatregelen te treffen.
- Mondelinge vraag – raadslid Carlos Van Hove – gemeenteraad 18 december 2007 met betrekking tot liggingsplan overledenen – gemeentelijke kerkhoven
Nota dd. 16 januari 2008 vanwege de heer Eugeen De Vis, hoofd dienst bevolking – burgerlijke stand, houdende melding dat van elke begraafplaats een liggingsplan bestaat. De gegevens van de overledenen worden in exelbestanden bijgehouden en gesorteerd op naam – ligging en overlijdensdatum. De burgerlijke stand houdt het register van begravingen bij waarin de volledige identiteit, de begraafplaats, de datum van begraving, het perk, de aard van concessie, de uitstrooiingen en de bijzettingen in de columbaria worden genoteerd.
- Mondelinge vraag – raadslid Tim t’Kint – gemeenteraad 18 december 2007 met betrekking tot naamkaartjes collegeleden
Nota dd. 29 januari 2008 vanwege de gemeentesecretaris Juliaan Van Ginderdeuren houdende melding dat het college in zitting van 22 januari 2008 beslist heeft naamkaartjes alleen voor de uitvoerende mandatarissen te laten drukken.
- BPA – zonevreemde bedrijven – definitieve goedkeuring
Nota dd. 28 december 2007 vanwege de dienst ruimtelijke ordening houdende kennisgeving van de brief dd. 11 december 2007 vanwege de Provincie Vlaams- Brabant – Directie Infrastrustructuur houdende toezending besluit van 06 december 2007 – gunstig advies met betrekking tot het BPA “zonevreemde bedrijven”.

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke maatregelen wegverkeer

De besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van :
- verkeersmaatregelen in de Langestraat – tonnagebeperking tot max. 3,50 ton uitgezonderd laden en lossen;
- wielerwedstrijd – 58ste Brussel-Opwijk – zondag 02 maart
2008 dienen te worden bekrachtigd.

PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
De heer burgemeeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 4 : kerkfabriek Sint-Michiel – meerjarenplan 2008-2013 – goedkeuring

In uitvoering van de artikelen 41, 42, 43 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder Kerkbestuur een meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. In concreto betreft het een meerjarenplanning over de periode 2008-2013.
Betrokken document was dan ook het onderwerp van het onderling overleg tussen het gemeentebestuur en de respectievelijke kerkbesturen, zoals voorgeschreven in de artikelen 32,1° en 2° en 33 van voormeld decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. Dit overleg had plaats op 24 januari 2008. Overwegende dat de jaarlijkse exploitatietoelage, respectievelijke investeringsbijdrage vanwege het gemeentebestuur volgende bedragen betreft:
Jaar Exploitatietoelage Investeringsbijdrage
2008 10.829,23 euro 0 euro
2009 11.055 euro 10.400 euro
2010 11.090 euro 19.400 euro
2011 11.145 euro 44.400 euro
2012 11.200 euro 19.400 euro
2013 11.235 euro -
In het licht evenwel van het recent overleg tussen het gemeentebestuur en een afvaardiging van betrokken kerkbesturen, werden nieuwe – gewijzigde – afspraken geformuleerd met betrekking tot de jaarlijkse exploitatiebijdrage alsook de investeringstoelage vanwege het gemeentebestuur. Als gevolg hiervan zal, benevens het budget 2008, de facto ook het voorliggend Meerjarenplan verder dienen te worden aangepast, respectievelijk gewijzigd.

PUNT 5 : kerkfabriek Sint-Michiel – budget 2008 – akteneming

In uitvoering van de artikelen 45, 46, 47 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder Kerkbestuur een (jaarlijks) budget ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur. Betrokken budget bestaat uit een exploitatiebudget alsook een investeringsbudget.
Daar overeenkomstig artikel 48 van voormeld decreet van 07 mei 2004 gesteld wordt dat indien de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het voorliggend budget – c.q. 2008 – binnen de grenzen valt van het bedrag zoals opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad louter dient akte te nemen van het budget. In aansluiting aan en als gevolg van het recent overleg tussen het gemeentebestuur en een afvaardiging van betrokken kerkbesturen, en de nieuwe – gewijzigde – afspraken die werden geformuleerd met betrekking tot de jaarlijkse exploitatiebijdrage alsook de investeringstoelage vanwege het gemeentebestuur, zal ook dit document nader dienen te worden aangepast, respectievelijk gewijzigd.

PUNT 6 : concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen – dienstjaar 2007

Verschillende concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen voor het jaar 2007 werden toegestaan (zie ontwerpbesluit).

PUNT 7 : goedkeuring bijakten bij het mobiliteitsconvenant

Bij de herinrichting van de N9- Brusselbaan kan een deel van de werken gesubsidieerd worden binnen het kader van het mobiliteitsconvenant. Hiertoe dient de koepelmodule horende bij het moederconvenant en een aantal bijakten goedgekeurd te worden.

PUNT 8 : schenking van het standbeeld “De Papeter” aan de gemeente Affligem

Het handelscomité Essene wenst het standbeeld “De Papeter”, dat onlangs werd geplaatst op het kerkplein van Essene, te schenken aan de gemeente Affligem, op voorwaarde dat de gemeente instaat voor het onderhoud ervan.

PUNT 9 : wijze en voorwaarden aanstelling ontwerper voor het bouwen van sanitair voor de werklieden

Het werkliedenpersoneel heeft nood aan een nieuwe sanitaire installatie. Hiertoe dient er een ontwerper aangesteld te worden. Deze dienst wordt geraamd op € 5.000.

PUNT 10 : goedkeuring bibliotheekbeleidsplan 2008-2013

Het bibliotheekbeleidsplan voor de periode 2008-2013 moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. In het plan staat de realisatie van een nieuwe bibliotheek als een prioriteit ingeschreven. Deze zal op de site van het gemeentelijk centrum Bellekouter gebouwd worden.

PUNT 11 : VVSG – aanduiding van een vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering

Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraden zal overeenkomstig de statutaire bepalingen van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) een vertegenwoordiger kunnen worden aangeduid die de gemeente zal afvaardigen naar de algemene en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Deze heeft plaats op 21 februari 2008 om 13.00 uur, in de VLEKHO, Koningsstraat 336 te 1030 Brussel en bevat een concreet voorstel tot financieel pact aan de gemeenten via de VVSG. Betrokken vereniging beoogt een overlegplatform te zijn met als doel, de behartiging en de sensibilisering van de belangen van de lokale besturen. Onze gemeente heeft – als gewoon lid van deze vereniging – het recht op één mandaat van afvaardiging in de algemene vergadering.

PUNT 12 : vaststelling van de voorwaarden houdende verlenen van een concessie tot exploitatie van de cafetaria in de gemeentelijke sportzaal Bellekouter

De gemeenteraad dient de algemene, bijzondere en gunningsvoorwaarden voor de concessie van de cafetaria van de sporthal opnieuw vast te stellen, aangezien er op 18 december 2007 geen enkele offerte werd ingediend. De concessie duurt 9 jaar. In de concessie zijn inbegrepen: de cafetaria, de berging, het privélokaal en het sanitair. De minimumprijs voor de concessie per jaar wordt gesteld op 9000,00 euro excl. btw. De kosten voor de verwarming, elektriciteit en water zijn inbegrepen.

PUNT 13 : goedkeuring tot de toetreding van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland”

In aansluiting aan het recent besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, werd door Opbouwwerk Haviland Vzw het initiatief genomen een aantal gemeenten uit de noordrand van het Pajottenland te sensibiliseren, tot de oprichting van een interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid”. In concreto gaat het om Ternat, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Met voormeld besluit wil de Vlaamse Regering immers gemeenten stimuleren, begeleiden en ondersteunen om de taak als regisseur van het woonbeleid op te nemen met alle publieke en private woonactoren. Daartoe werd ook een subsidiekader voor projecten in verband met lokaal woonbeleid te voeren dat overdacht en overlegd is en strookt met de principes uit de Wooncode. In dit kader worden eveneens kansen geboden om diverse acties te organiseren die ook nauw aansluiten bij het programma dat het gemeente- en ocmw-bestuur wenst te realiseren in het kader van het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor onze gemeente. Betrokken interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” heeft tot doel:
- het verbeteren en uitbouwen van een regionale samenwerking ter ontwikkeling van een beleidsvisie betreft wonen;
- het organiseren van woonoverleg;
- het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening in verband met wonen en het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
De interlokale vereniging wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, van 2008–2010, met mogelijkheid tot verlenging – na tijdig aanvragen voor een periode van weer 3 jaar – van 2011- 2013; met daarna nog één verlenging mogelijk van 2014–2016. De projectcoördinatie wordt gevoerd door Opbouwwerk Haviland Vzw, die tevens instaat voor de aanwerving van de bijhorende personeelsomkadering ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Onze gemeente heeft – als toetredend lid van dit Platform – bovendien recht op een stemgerechtigde afvaardiging voor de vergaderingen en bijeenkomsten van deze vereniging.

PUNT 14 (toegevoegd door raadslid Tim t’ Kint) over een garantie op neutraliteit bij de dinestverlening van het gemeentepersoneel

Meer uitleg over dit punt binnenkort elders op deze webstek.
 

18/01/2008 - UPDATE : Te laat goedgekeurde belasting reglementen - regering probeert in te grijpen

De vorige (ontslagnemende) regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de gemeentelijke belastingreglementen geldig verklaart die pas na het einde van het inkomstenjaar - en dus volgens bepaalde rechtspraak te laat - goedgekeurd raakten (zie al Fisc. Act. 2007, 37/:J en 1:1/18). Daardoor wordt voorkomen dat de betrokken gemeenten de aanvul/ende gemeentebelastingen (al dan niet gedeeltelijk) zouden moeten terugbetalen. De regering acht een retroactieve bekrachtiging noodzakelijk en gerechtvaardigd gelet op de grote gevolgen van een eventuele terugbetaling en de bijzondere omstandigheden. Het ontwerp is naar de Raad van State gezonden, zodat de volgende regering het onmiddellijk kan indienen.

Op de laatste Ministerraad heeft de (ontslag nemende) regering ingestemd met het wetsontwerp «ter bekrachtiging van de vestiging van de aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2007 en vorige». Daarmee wil de regering een einde maken aan de discussie die ontstaan is door twee arresten van het Hof van Beroep van Bergen (16 februari 2007) en van Antwerpen (4 september 2007). Het ging om gemeenten die het belastingreglement m.b.t. de aanvullende gemeentebelasting voor inkomstenjaar 2000 (aanslagjaar 2001 in de PB) pas begin 2001 goedgekeurd hadden, Voor inkomstenjaar 2006 zijn zelfs 300 gemeenten in dat geval. Na het bekend worden van deze genoemde arresten, zijn er dan ook massaal bezwaarschriften ingediend over inkomstenJaar 2006.

In tegenstelling tot een wet kan een reglement nooit afwijken van het principe van niet-retroactiviteit (art. 2 BW). Dat betekent dat de rechtbanken een gemeentereglement gewoon naast zich neer kunnen leggen als ze oordelen dat het terugwerkende kracht heeft. En dat was volgens het hof van Bergen en van Antwerpen het geval. Zij baseerden zich op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof die zegt dat de belastingschuld inzake inkomstenbelastingen definitief ontstaat bij het afsluiten van het belastbaar tijdperk (het inkomstenjaar), en een wet of een reglement dat aan die belastingtoestand iets wil veranderen, moet dus ten laatste op 31 december van het belastbaar tijdperk gepubliceerd worden. In de aangehaalde gevallen zou dat betekenen: ten laatste op 31 december 2000 i.p.v. begin 2001.

De regering wijst erop dat er in de genoemde zaken nog geen definitieve uitspraak gevallen is (daarvoor is het - minstens - wachten op het Hof van Cassatie) en dat er ook argumenten zijn om te stellen dat er géén sprake is van terugwerkende kracht. Zo heeft het Hof van Cassatie al geoordeeld dat geen enkele belastingtoestand definitief is vóór het einde van het aanslagjaar ( i.p.v. het inkomstenjaar) (Cass. 29 juni 1998, Pas. 1998, 833). Bovendien zou men volgens de regering kunnen argumenteren dat de inkomsten van het belastbaar tijdperk slechts onrechtstreeks het belastbaar feit vormen voor de aanvullende gemeentebelastingen. Die worden immers berekend op de PB, die technisch gezien pas definitief vast komt te staan in de loop van het aanslagjaar.

Maar de gewesten - als voogdijoverheid van de gemeenten - willen niet wachten tot er een definitieve gerechtelijke uitspraak komt. Zij vragen daarom de regering om onmiddellijk een einde te maken aan de rechtsonzekerheid door een federale wet die met terugwerkende kracht de inkomsten van alle betrokken gemeenten veiligstelt. Concreet zegt die wet - volgens de ontwerpversie - dat bij de nog te vestigen aanslagen in de PB rekening gehouden moet worden met de aanvullende gemeentebelastingen of aanvullende agglomeratiebelastingen die vóór het einde van het aanslagjaar goedgekeurd zijn. En aanslagen die er al rekening mee gehouden hebben, worden bekrachtigd. Het gaat om de aanslagjaren 2007 en vorige.

Verder zegt de wet ook dat de directeur der belastingen met één enkele beslissing alle bezwaarschriften kan afwijzen die uitsluitend de terugwerkende kracht inroepen van de aanvullende gemeentebelasting m.b.t. 2007 of eerder. Die collectieve beslissing zal gepubliceerd worden in het Staatsblad, en die publicatie geldt als betekening van de beslissing (vgl. art. 376bis WIB 1992; de techniek van een collectief antwoord op een toevloed van bezwaren met een identiek voorwerp is vier jaar geleden voor het eerst gebruikt in het kader van de accijnscompenserende belasting).

Merk op dat de memorie van toelichting onomwonden stelt dat het principe dat geen enkele belastingtoestand onherroepelijk afgesloten is vóór het einde van het aanslagjaar (zoals door het Hof van Cassatie uiteengezet in zijn arrest van 29 juni 1998), in de wet ingeschreven wordt maar de eigenlijke wettekst is zeker niet in dergelijke algemene zin opgesteld, en heeft bovendien een in de tijd beperkte draagwijdte (tot 2007).

Nu kan zelfs een wet niet zomaar terugwerken in de tijd. Retroactiviteit moet, volgens vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, gerechtvaardigd zijn door «bijzondere omstandigheden». Bovendien komt deze wet tussen in reeds hangende rechtsgedingen, wat eigenlijk een inbreuk is op het principe van de scheiding der machten. De memorie van toelichting bij het wetsontwerp besteedt dan ook bijzondere aandacht aan het omschrijven van die bijzondere omstandigheden :

• zo is er het feit dat de gemeenten, o.m. steunend op de genoemde cassatierechtspraak, te goeder trouw gemeend hebben dat ze de aanvullende gemeentebelastingen m.b.t. een bepaald inkomstenjaar nog mochten goedkeuren in de loop van het daaropvolgende jaar (het «aanslagjaar» );

• bovendien was 2006 een jaar met gemeenteraadsverkiezingen en dus de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad, wat vaak geleid heeft tot vertraging in de goedkeuring van de belastingreglementen;

• het feit dat de gemeenten hun aanvullende belastingen op de PB zouden moeten terugbetalen, brengt evident hun financiële toestand in gevaar, waardoor ze misschien zelfs niet eens meer de continuïteit van hun werking zullen kunnen verzekeren. Volgens de Grondwet (art. 162 2e lid 6°in fine) mag de federale wetgever ingrijpen om te vermijden dat het algemeen belang wordt geschaad;

• bovendien zouden de gemeenten die worden gedwongen om hun aanvullende belastingen terug te betalen, nieuwe financiële middelen moeten vinden om dat tekort te dekken, en dus onvermijdelijk hun toevlucht moeten zoeken in een verhoging van hun toekomstige belastingen;

• burgers die hun aanvullende gemeentebelastingen niet terugvragen, zouden daarvoor dus dubbel worden «gestraft», en in elk geval gediscrimineerd worden t.o.v. hun medeburgers die wél terugbetaling gevraagd hebben.

Kortom, «handelend in het algemeen belang», kan de federale wetgever niet anders dan een einde te maken «aan de rechtsonzekerheid die het resultaat is van de uiteenlopende stellingen van de hoven en rechtbanken zelf», aldus de memorie van toelichting.

Ongetwijfeld is daarmee het laatste woord nog niet gezegd. Het ligt voor de hand dat er tegen deze wet, als hij goedgekeurd wordt, een vernietigingsberoep ingesteld wordt bij het Grondwettelijk Hof. Er is weliswaar een precedent waarbij het hof een vergelijkbare wettelijke regeling goedkeurt (zie Fisc. Act. 2007, 37/7), maar dat arrest is ondertussen al 15 jaar oud, en het wordt interessant om volgen in hoeverre de evoluerende opvattingen over rechtsbescherming, o.m. in het licht van het EVRM, de discussie zullen beïnvloeden.