vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

15/01/2008 - Agenda gemeenteraad 22 januari 2008

Op dinsdag 22 januari komt de gemeenteraad voor het eerst dit jaar bijeen. Het is een vrij korte agenda met amper 8 punten, allemaal in openbare zitting. Hieronder kan je die 8 punten lezen die de meerderheid agendeerde, met wat uitleg erbij.

PUNT 1 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen.

De besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van snoeien van bomen in de Potaardestraat 55 en kerstbar in de wijk Pelink
dienen te worden bekrachtigd.

PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden.

De heer burgemeeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 3 : ocmw-budget 2007 – wijziging

In uitvoering van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 88 in het bijzonder, zoals later gewijzigd, dient het ocmw-budget (incl. de budgetwijzigingen) jaarlijks ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
Na vergelijking van het oorspronkelijke budgetdocument 2007 met de geplande wijzigingen van dit budget, kunnen volgende cijfergegevens en totalen worden voorgesteld :
Werkingsopbrengsten (€ 1.976.876) wordt € 1.927.213 euro; werkingskosten (€ 3.050.689) wordt € 2.980.586 en werkingsresultaat (€ - 1.073.813) wordt € - 1.053.373.
Financiële opbrengsten (€ 6.077) wordt € 5.077; financiële kosten (€ 3.832) wordt € 3.832. Resultaat van de gewone activiteiten (€- 1.071.568) wordt € - 1.052.128. Resultaat van het boekjaar (€ -1.071.568) wordt € 1.052.128.
De gemeentelijke bijdrage in de werking van de aflossingen voor het boekjaar zoals oorspronkelijk gebudgetteerd, blijft ongewijzigd: 1.077.808 euro.
Eveneens de correctie op deze gemeentelijke bijdrage – nl. 196.184 euro – blijft ongewijzigd: 881.624 euro.

PUNT 4 : startnota interne controle systeem

Ingevolge de bepalingen van het gemeentedecreet wordt het interne controle systeem vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Het is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Dit systeem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en –procedures en de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn. Het systeem moet beantwoorden aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en dient verenigbaar te zijn met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten. De opmaak van een interne controle systeem is een zeer omvangrijk werk. Het is bijgevolg aangewezen vooreerst een startnota met stappenplan goed te keuren.

PUNT 5 : aanvulling reglement gemeentelijke administratieve sancties inzake taalgebruik borden openbare weg

De heer gouverneur meent dat omtrent de gemeenteraadsbeslissing van 09 oktober 2007 mogelijks dicussies zouden kunnen rijzen. Hij stuurde een modelbeslissing, die zijns inziens niet voor juridische betwisting vatbaar is. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze modelbeslissing goed te keuren en het besuit van 09 oktober 2007 in te trekken.

PUNT 6 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag in de Bredeweg/Krommaartweg

De verklaring van 15 september 2007 tot gratis grondafstand aan de gemeente, zoals voorzien in de verkavelingsaanvraag ingediend door landmeter Philippe Beckwee, dient te worden goedgekeurd.

PUNT 7 : goedkeuring Vlaams Manifest

De goedkeuring van het Vlaams Manifest is een onderdeel van de beleidsnota inzake Vlaams Beleid, die in het algemeen beleidsprogramma, goedgekeurd in zitting van 18 december 2007, werd opgenomen. Het Vlaams Manifest is een soort gedragscode voor het gemeentelijk Vlaams beleid.

PUNT 8 : reglement op de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve geldboetes.

De sanctionerend ambtenaar is verplicht een bemiddelingsprocedure op te starten voor het opleggen van een administratieve geldboete aan minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten. De regering heeft beslist een voltijdse bemiddelaar ter beschikking te stellen van de steden en gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, voor een vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Er wordt voorgesteld dat de gemeente zich bij dit intiatief aansluit.
 

14/01/2008 - Soldaat dood die Sovjetvlag hees op Rijksdag

Mikhail Menin, de Russische soldaat die bij de inname van Berlijn op het dak van de Rijksdag de Sovjetvlag plantte, is dood. Zijn daad gaf aanleiding tot een van de beroemdste foto's uit de wereldgeschiedenis. Toen de Russen eind april 1945 slag leverden in Berlijn, wilde Jozef Stalin maar één ding: de rode Sovjetvlag zo snel mogelijk zien wapperen op de Rijksdag, het Duitse parlement. Op 30 april stormden Mikhail Menin, toen 23, en vier kompanen op het parlementsgebouw af. Ze vonden er de meeste deuren en ramen dichtgemetseld, maar één deur was gewoon op slot en konden ze met een afgebroken tak forceren.
Binnen volgde een kort vuurgevecht met Duitse soldaten, waarna de vijf oprukten naar het dak. Ze hadden geen echte vlag bij zich, maar gewoon een rood doek. Ze beslisten het doek vast te maken aan het grote beeld van Germania, vlak boven de ingang van het parlementsgebouw. Met behulp van hun broeksriemen konden ze uiteindelijk een ijzeren staaf als vlaggenmast vastzetten in de kroon van het beeld en die 30ste april, 's avonds, wapperde de 'Sovjetvlag' boven Berlijn.
Het rode doek dat boven de Rijksdag wapperde, was geen echte vlag. Er stonden zelfs geen hamer en sikkel op. De vlag moest dus worden vervangen door een echte. Bovendien vond Stalin 1 mei een betere datum voor zo'n symbolisch evenement. Daarom werd het planten van de vlag overgedaan. Enkele soldaten klommen opnieuw op het dak. Twee van hen ondersteunden de Georgische onderofficier Meliton Kantaria, die de vlag hees. Daar werd de foto van gemaakt die wereldberoemd werd en die bij dit stukje staat.
Die foto is overigens nadien nog geretoucheerd. De soldaat die Meliton Kantaria ondersteunde, bleek twee horloges te dragen, aan elke pols één. Omdat Russische soldaten in 1945 zich zoiets normaalgezien niet konden permitteren, werd er van uitgegaan dat de soldaat minstens één horloge had gestolen. Een van de horloges werd daarom 'weggewerkt'.
In 2004 trok hij op uitnodiging van een Duitse documentairemaker nog eens naar de intussen weer herstelde Rijskdag. Hij ontmoette er één van de Duitse militairen die er op 30 april 1945 verscholen zat en hem kort beschoten had.
Mikhail Menin, de enige echte eerste Sovjetsoldaat-met-vlag op het dak van de Rijksdag, werd voor zijn heldendaad wel erkend, maar kreeg er nooit enige beloning voor. Hij bleef in het leger en bleef hangen in Psov, zijn laatste standplaats als militair. Hij overleed er volgens de Pravda op 10 januari 2008.
http://english.pravda.ru/russia/history/11-01-2008/103368-soviet_union-0