vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

11/12/2007 - Agenda gemeenteraad + uitleg

Op 18 december komt de gemeenteraad bijeen om 20u in de raadszaal. Dit zijn de punten (met wat uitleg) die geagendeerd staan en dus besproken zullen worden :

PUNT 1 : mededelingen
De voorzitter geeft kennis van de volgende brieven :

- Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant – Philipssite 5 - 3001 Leuven Brief dd. 14 november 2007 – de bestendige deputatie heeft in vergadering van
08 november 2007 kennisgenomen van de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2007 betreffende wijziging van het gemeentelijk reglement op openbare overlast.

- Agentschap Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant – Philipssite 5 - 3001 Leuven Brief dd. 14 november 2007 – de bestendige deputatie heeft in vergadering van 08 november 2007 kennisgenomen van de gemeenteraadsbeslissing betreffende de goedkeuring van het gemeentelijk reglement op het gebruik van het containerpark.

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke maatregelen wegverkeer

De besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van :
- verhuis – Balleistraat 2/A
- renovatiewerken Kapruinweg 11
- funderingswerken Pastorijweg 22
- wegeniswerken in de Bellestraat – brug E40
dienen te worden bekrachtigd.

PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

De burgemeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 4 : gemeentebelasting op de personenbelasting – dienstjaar 2008

De gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2008 bedraagt 7%.

PUNT 5 : gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2008

De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2008 bedraagt 1250.

PUNT 6 : vaststellen van het verhaalbelastingsreglement - dienstjaren 2007 tot en met 2010

De verhaalbelasting beperkt zich nog tot 2 straten in de deelgemeente Teralfene :
Langeweg (loopt nog tot 2010)
Kerkweg (loopt nog tot 2008).

PUNT 7 : contante belasting op het gebruik van het containerpark – dienstjaar 2008

Volgende huishoudelijke afvalstoffen kunnen gratis gedeponeerd worden indien niet vervuild : papier en karton, metalen, wit en gekleurd bol glas, vlak glas, frituurvetten- en olieën, piepschuim, pmd, batterijtjes, kleding, afvalolie, nog bruikbaar materiaal bestemd voor het Kringloopcentra, autobatterijen, wit- en bruingoed, autobanden, harde PVC-bouwafval en plastiekfolies
Contant betaalbaar tegen afgifte van restafvalstickers (tabel wordt voorgesteld voor verschillende soorten vuil en verschillende soorten vervoer waarmee het wordt aangebracht) Aannemers van tuinafval kunnen storten mits voorafgaandelijke betaling van 15 € per aanhangwagen van maximum 1.000 kg aan de heer gemeenteontvanger

PUNT 8 : belasting op de aansluiting op het openbaar rioolnet – dienstjaar 2008

De belasting bedraagt 900 euro per woning of appartementsgebouw, verhoogd met 500 euro
per woongelegenheid in een appartementsgebouw, te rekenen vanaf de tweede woongelegenheid

PUNT 9 : belasting op de afgifte van administratieve stukken – dienstjaar 2008

De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald :
a) voor het afleveren van de identiteitskaarten en verblijfskaarten voor vreemdelingen :
- 12 euro per elektronische identiteitskaart : dit bedrag bevat 2 euro gemeentetaks en 10 euro maakloon;
- 13 euro per duplicaat van een elektronische identiteitskaart : dit bedrag bevat 3 euro gemeentetaks en 10 euro maakloon;
- 6 euro gemeentetaks per verblijfskaart voor een vreemdeling;
- 7 euro gemeentetaks per duplicaat van een verblijfskaart voor een vreemdeling;
b) op de identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar :
- het identiteitsstuk wordt gratis afgeleverd voor elk kind onder de twaalf jaar bij zijn eerste inschrijving in de bevolkingsregisters of in het wachtregister;
- 1,24 euro per identiteitsstuk, indien het moet vernieuwd worden wegens verlies, beschadiging, wijziging van naam, voornaam of nationaliteit;
- 1 euro per identiteitsstuk, indien een reeds vroeger afgeleverd plastiekzakje kan worden vertoond;
- 1,24 euro per identiteitsbewijs met foto;
c) op de afgifte van paspoorten :
1° afgifte van een nieuw paspoort volgens de gewone procedure :
voor een geldigheidsduur van 5 jaar : 81 euro
dit bedrag bevat :
- 10 euro gemeentetaks
- 50 euro kanselarijrechten
- 21 euro maakloon;
2° afgifte van een nieuw paspoort volgens de spoedprocedure of voor een paspoort van 64 bladzijden :
voor een geldigheidsduur van 5 jaar : 260 euro
dit bedrag bevat :
- 20 euro gemeentetaks
- 50 euro kanselarijrechten
- 190 euro maakloon;
3° afgifte van een nieuw paspoort aan een minderjarige tot 18 jaar, met een geldigheidsduur van 5 jaar :
- gewone procedure : 41 euro maakloon
- spoedprocedure : 210 euro maakloon;
d) op de afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisatie, vergunningen enz., die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt :
- 1,50 euro gemeentetaks voor een enig of een eerste exemplaar
- 1 euro gemeentetaks voor een tweede en elk volgend exemplaar dat gelijktijdig met het eerste exemplaar wordt afgegeven;
e) op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen: 100 euro per kadastraal perceel.
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen, op het desbetreffende stuk, van een kleefzegel,een kasticket of een stempel waarop het belastingbedrag vermeld is. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag dat bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.
Bij verzending of verzoek tot verzending van de stukken zullen alle verzendingskosten teruggevorderd worden, zelfs als de afgifte kosteloos is.
Zijn van de belasting vrijgesteld :
a) de stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een ander overheidsbesluit kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven;
b) de stukken, die aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;
c) de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties;
d) de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente;
e) de mededeling door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen van inlichtingen omtrent het gevolg dat gegeven werd met betrekking tot verkeersongevallen op de openbare weg;
f) geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS, NMVB, de staatspakketboten op de lijn Oostende-Dover en openbare autobusdiensten;
g) afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen;
h)
- de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen
- pas afgestudeerden
- laatstejaars studenten
- leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs
- werkzoekende van wie het enige inkomen het bestaansminimum is.
i) de stukken afgegeven aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.

PUNT 10 : belasting op het ophalen van gewoon en grof huisvuil – dienstjaar 2008

De belasting voor de ophaling van het gewoon huisvuil wordt vastgesteld op :
- 105,00 euro voor gezinnen en handelaars
- 105,00 indien een lid van een gezin of een alleenstaand handelaar of nijveraar is en de instelling gevestigd is op hetzelfde of op een ander adres binnen de gemeente
- 70,00 euro voor alleenstaanden
De belasting voor de ophaling van grof huisvuil wordt vastgesteld op 25,00 euro per op te halen kubieke meter

PUNT 11 : goedkeuring van het algemeen beleidsprogramma

Overeenkomstig artikel 242bis van de nieuwe gemeentewet (bepaling die van toepassing blijft na de inwerkingtreding van het gemeentedecreet) dient het college aan de gemeenteraad een algemeen beleidsprogramma voor te leggen, dat minstens de belangrijkste beleidsplannen bevat. Dit beleidsprogramma dient door de gemeenteraad goedgekeurd te worden.

PUNT 12 : vaststelling van het gemeentelijk budget 2008

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiele nota.
De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen.De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiele toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiele nota.
De financiele nota van het budget wordt voorlopig ingevuld door de bepalingen betreffende de begroting van het koninklijk besluit van 02 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit.De begroting moet de financiele vertaling zijn van de beleidsdoelstellingen,geformuleerd in de beleidsnota van het budget.

PUNT 13 : vaststelling van het meerjarig financieel beleidsplan 2008-2012

Het meerjarig financieel beleidsplan moet aansluiten bij het algemeen beleidsprogramma en moet inzicht verstrekken in de aard en de omvang van het voorgenomen beleid en de dienstverlening en in de financiele gevolgen van de beoogde doelstellingen. Het meerjarig financieel beleidsplan dat als basis dient voor het budget 2008,omvat voor alle gemeenten op zijn minst de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. Het loopt dus op zijn minst over de volledige bestuursperiode.Zo wordt de aansluiting in duurtijd met het algemeen beleidsprogramma gewaarborgd. De gemeenten zijn wettelijk verplicht het evenwicht te behouden (artikel 8 van het toezichtdecreet van 28 april 1993, dat nog van toepassing is).

PUNT 14 : bepaling van het begrip dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft betrekking op :
1) alle opdrachten en verbintenissen waartoe de kredieten zijn voorzien op het exploitatiebudget (gewone dienst van het budget) (exclusief btw) en voor zover het gemeentebestuur ofwel niet jaaroverschrijdend gebonden wordt ofwel jaaroverschrijdend gebonden wordt maar de raming niet groter is dan 67.000 euro;
2) alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten met een waarde lager dan 7500 euro (excl. btw) waarvoor kredieten op het investeringsbudget (buitengewone dienst van het budget) zijn voorzien;
3) de vervangingsinvesteringen, ongeacht het bedrag van de opdracht, in het geval van een onvoorzienbaar en onherstelbaar defect en wanneer het uitstellen van de vervanging leidt tot een belemmering van de normale dagelijse werking van de gemeente;
4) de bevoegdheid om, in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet voorziene omstandigheden waarbij het minste uitstel schade zou kunnen veroorzaken of een gevaar inhouden, de nodige maatregelen te nemen die normaliter tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren en dit ongeacht het budget;
5) het gunnen van bijkomende opdrachten alsook elke wijziging aan een opdracht waarvan de gemeenteraad de wijze van gunning en de voorwaarden heeft vastgesteld, beperkt tot een meeruitgave van 10 % van het oorspronkelijk gegunde bedrag;
6) alle daden van beheer zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.

PUNT 15 : bepaling categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur die van de visumverplichting uitgesloten worden

De verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de verrichtingen die in het kader van de wet op de overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 122, 1° van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, worden uitgesloten van de visumverplichting. Andere verrichtingen kunnen steeds ter niet-bindend advies aan de financieel beheerder voorgelegd worden. Voor verrichtingen met betrekking tot meerjarige verbintenissen dient het jaarlijks te betalen bedrag in aanmerking genomen te worden.

PUNT 16 : premiereglement “Gratis starten in Affligem”

Binnen de perken van begrotingskrediet wordt een ondersteuning verleend aan elke nieuwe onderneming die zich volgens artikel 33 van de wet van 16 januari 2003 moet laten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die zijn enige of eerste vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Affligem vestigt.

PUNT 17 : goedkeuring sportbeleidsplan 2007-2012

Overeenkomstig het decreet houdende de subsidiëring van de gemeentebesturen voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid dd. 9 maart 2007, dient het gemeentebestuur een sportbeleidsplan op te maken. Het gemeentelijk sportbeleidsplan bevat minstens volgende hoofdstukken:
1. de ondersteuning en stimulering van sportverenigingen;
2. de ondersteuning en stimulering van anders georganiseerde sport;
3. de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid en de diversiteit in de sport;
4. de beschrijving van het globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur.
Het gemeentebestuur voorziet tevens een vijfde hoofdstuk voor het impulsbeleid van de Vlaamse Regering.
Het sportbeleidsplan wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd, samen met het gunstig advies van de gemeentelijke autonome sportraad.

PUNT 18 : principebeslissing tot oprichting gemeentelijke raad voor ontwikkelings-samenwerking

Het is aangewezen om op een gestructureerde wijze overleg te organiseren tussen alle personen, verenigingen, organisaties en instellingen, die in onze gemeente werken rond ontwikkelingssamenwerking, zodat door samenwerking en uitwisseling van informatie, hun inspanningen maximaal ten goede komen aan het Affligems beleid rond ontwikkelingssamenwerking. Hiertoe zal de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, afgekort GROS, opgericht worden als een gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en derdewereldproblematiek.

PUNT 19 : erkenning gemeentelijke seniorenraad

De gemeentelijke seniorenraad wordt als adviesorgaan erkend. De gemeentelijke seniorenraad wordt samengesteld als volgt :

Robert Van Langenhove (voorzitter); Cecile Goetvinck(ondervoorzitter); José Van den Borre (ondervoorzitter); Francis Van Droogenbroeck (penningmeester); Anna Baten,
Roger De Backer, Wilfried Gevaert, Francine Janssens dagelijks bestuur); Suzanne Coessens, Maurice De Bolle,
Monique De Geest, Leo De Paepe, Georgette Evens, Arthur Van Den Haute, Clement Van Nieuwenborgh (algemene vergadering); Willy Hendrickx(afgevaardigde ocmw); Wiske Bosteels (schepen) en Kris Claes (secretaris)

PUNT 20 : statuten gemeentelijke seniorenraad

De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd :
Artikel 1
De maatschappelijke zetel van de Affligemse seniorenraad is het gemeentehuis “Bellekouter” Bellestraat 99 te 1790 Affligem.
Artikel 2
De seniorenraad :
A. behandelt alle kwesties en problemen op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alle senioren aanbelangen;
B. is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de gemeenteraad en het ocmw advies te verstrekken;
C. bevordert de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg;
D. kan initiatieven ontwikkelen die openstaan voor alle Affligemse senioren.
Artikel 3
De seniorenraad is samengesteld uit :
A. Stemgerechtigde leden :
a. afgevaardigden van de door de seniorenraad erkende Affligemse seniorenbonden. Elke afdeling mag twee leden afvaardigen;
b. maximaal 5 gecoöpteerde leden, aan te duiden door de seniorenraad, na bekendmaking van de vacatures aan de bevolking;
c. Voorwaarden :
- de afgevaardigden moeten minstens 55 jaar oud zijn of gepensioneerd zijn;
- geen deel uitmaken van de gemeente- of ocmw-raad;
- wonen of gewoond hebben in de gemeente.
B. Niet stemgerechtigde leden :
a. de schepen bevoegd voor seniorenbeleid;
b. een vertegenwoordiger van de ocmw-raad;
c. geïnteresseerden die hun kandidatuur stellen en aangenomen worden door de seniorenraad;
d. de seniorenraad kan deskundigen raadplegen. Ze wonen de vergadering bij en zijn niet stemgerechtigd, ze worden aangeduid met een eenvoudige meerderheid.
C. Een door de gemeente aangeduide en ter beschikking gestelde ambtenaar, die instaat voor de verslaggeving en het secretariaat.
Artikel 4
Elke afdeling beslist over de aanduiding, voorlopige of definitieve vervanging van zijn vertegenwoordiger(s) en deelt deze beslissing schriftelijk mede aan de seniorenraad. Elke vertegenwoordiger mag zich als stemgerechtigd lid laten vervangen.
Artikel 5
Het mandaat van de leden geldt voor een periode van zes jaar, beginnend bij een gemeentelijke legislatuur en is niet bezoldigd. Twee maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad zijn de leden ontslagnemend. Ze blijven echter in functie tot er een nieuwe raad geïnstalleerd is. De ontslagnemende leden zijn wel herverkiesbaar volgens de geldende procedure. Aan het mandaat kan eveneens een einde worden gesteld :
1. door intrekking van hun opdracht door de organisatie die zij vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk aan de seniorenraad worden toegezonden;
2. door het ontslag van betrokkene zelf uit de seniorenraad of uit de organisatie. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkenen of door de organisatie;
3. door drie opeenvolgende niet-gewettigde afwezigheden. De raad zal deze afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan de persoon in kwestie en de eventuele organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.
Artikel 6
De seniorenraad kiest onder zijn stemgerechtigde leden minstens een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester; zij vormen het bestuur met als opdracht de vergaderingen voor te bereiden en genomen beslissingen uit te voeren.
Artikel 7
De seniorenraad komt minstens vier maal per jaar samen, waarvan de eerste vergadering in de loop van het eerste trimester, waarin het jaarprogramma van het lopende jaar wordt vastgesteld. De seniorenraad komt samen telkens wanneer de voorzitter, het bestuur, het college van burgemeester en schepenen of minstens twee verenigingen die in de seniorenraad vertegenwoordigd zijn, hierom verzoeken. De dagorde vermeldt alle punten door het bestuur vastgelegd of door de leden van de seniorenraad, schriftelijk en minstens acht dagen voor de vergadering ingediend. Iedere senior van de gemeente kan schriftelijke voorstellen in het algemeen belang ter bespreking aan de raad voorleggen. De uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur evenals de agenda. De vergaderingen zijn niet openbaar. Tenzij voor persoonsgebonden materies is er geen zwijgplicht.
Artikel 8
Om geldig te kunnen beslissen moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde agendapunten geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen. De adviezen en voorstellen door de seniorenraad, die voor publicatie bedoeld zijn, dienen bij 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen. De seniorenraad kan een reglement van inwendige orde opstellen.
Artikel 9
De secretaris stelt een verslag op van elke bijeenkomst. Het wordt echt verklaard door de handtekening van de voorzitter en wordt bij de eerstvolgende bijeenkomst ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Een exemplaar van dit verslag wordt toegezonden aan de leden van de seniorenraad binnen de 20 dagen en ten laatste bij de uitnodiging voor de volgende vergadering, aan het college van burgemeester en schepenen & aan het ocmw. Adviezen en voorstellen worden binnen de week aan bevoegde personen of instanties toegestuurd.
Artikel 10
Elke vereniging of instelling die wil lid worden van de seniorenraad richt haar aanvraag schriftelijk aan de voorzitter van de seniorenraad. Deze aanvraag kan te allen tijde gebeuren.
Voorwaarden :
- de zetel van de vereniging is in de gemeente Affligem
- minstens 2/3 van de leden moeten gedomicilieerd zijn in Affligem.
Elk jaar zal er een oproep gebeuren in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website zal er permanent een oproep staan die geïnteresseerden uitnodigt om lid te worden van de seniorenraad. Deze aanvraag kan altijd door een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de seniorenraad.
Voorwaarden :
- min. 55 jaar zijn of reeds gepensioneerd
- geen lid zijn van de gemeenteraad of ocmw-raad
- in Affligem wonen, de seniorenraad kan eventueel een afwijking van deze regel toestaan.
Artikel 11
Deze statuten kunnen gewijzigd worden op voorstel van het bestuur of van zes stemgerechtigde leden van de seniorenraad. Iedere wijziging moet door de seniorenraad worden goedgekeurd door ten minste 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden. Voorstellen tot wijziging moeten schriftelijk worden toegezonden aan de voorzitter van de seniorenraad.

PUNT 21 : aankoop van gronden gelegen Bellekouter

Er is bij het aankoopcomité reeds geruime tijd geleden een schattingsverslag aangevraagd. Het zal pas deze week kunnen toegestuurd worden.

PUNT 22 : opstalrecht op gemeentegronden voor oprichting van kantine en kleedkamers door vzw De Leeuwkens

Er werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan vzw VC De Leeuwkens voor het oprichten van een kantine en kleedkamers op gemeentelijke eigendom. Hiervoor dient er een recht van opstal te worden toegekend aan VC De Leeuwkens.

PUNT 23 : wijze en voorwaarden leveren en plaatsen fotovoltaïsche cellen

In het kader van het toenemend belang van rationeel energiegebruik en de meerwaarde van energie die op duurzame en dus hernieuwbare wijze wordt gewonnen in het kader van de Kyotodoelstellingen, wenst het gemeentebestuur over te gaan tot het in gebruik nemen van een systeem van zonne-energiewinning. Er zullen fotovoltaïsche cellen geplaatst worden op het dak van de grote hall. Het opdracht hiervoor zal geschieden door middel van een algemene offerteaanvraag

PUNT 24 : verkavelingsreglement met betrekking tot de aanleg van het rioleringsnet

De Tmvw, meer specifiek AquaRio, heeft een verkavelingsreglement opgemaakt voor de aanleg van riolering in nieuwe verkavelingen of daar waar ten behoeve van de verkaveling de riolering dient gewijzigd te worden.
Dit verkavelingsreglement is eigenlijk het logisch gevolg van de overdracht van onze riolering aan AquaRio. Vroeger was het de gemeente die voorwaarden oplegde, die controles uitvoerde en die het rioleringsstelsel overnam. Nu is dat AquaRio.

PUNT 25 : ondergronds brengen van laagspannings- en openbaar verlichtingsnet, plaatsen van nieuwe openbare verlichtingspalen aan Heuvelstraat en voetweg nr. 19

In de Heuvel en de aanliggende voetweg nr.19 zal het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet ondergronds gebracht worden. Ook zullen er nieuwe verlichtingspalen en armaturen geplaatst worden. De kosten ten laste van de gemeente bedragen € 16.523,42 ( btw incl.)

PUNT 26 : Fingem – goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2007

Deze Buitengewone Algemene Vergadering van Fingem wordt gepland op 20 december 2007 om 16.00 u. en heeft plaats in Hotel “Serwir” te Sint-Niklaas. De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld:
1. Goedkeuring van de begroting 2008
2. Bespreking van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2008
3. Statutaire benoemingen
Voorziene activiteiten en te volgen strategie 2008:
- Naar aanleiding van de onderlinge fusie-operatie tussen Suez en Electrabel verwierf Fingem een niet-onaanzienlijke participatie (650.000 aandelen) in Suez (via de gemeenten). Betrokken Suez-aandelen worden actueel aangehouden als tijdelijke financiële belegging. Zo ontving Fingem voor 2007 een bedrag van ruim 788.000 euro aan dividenden.
- In het kader van de nieuwe samenwerking Electrabel/Gemeenten binnen de vrije markt, zullen de gemeenten via ECS (Electrabel Customers Solutions) verder kunnen rekenen op de opbrengsten uit betrokken participatie.
Voor 2007 rekent Fingem op een globaal inkomen van bijna 4 miljoen euro; een bedrag dat alleszins nog beantwoordt aan de verwachtingen die ontstaan zijn n.a.v. het wegvallen van de verkoopactiviteiten van Intergem.
- De Fingem-participatie via Publigas is actueel nog evenredig gespreid over Distrigas (levering) en Fluxys (transport). Een verhoging van de participatie in Fluxys en een verlaging ervan in Distrigas dient evenwel nog ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenten-vennoten. Globaal wordt voor 2007 gerekend op een dividend van ca. 1,1 miljoen euro.
- De Fingem-participatie in Publi-T omvat 30% van de aandelen van transportnetbeheerder ELIA. Deze laatste dient 81% van zijn gereguleerde winst uit te betalen als dividend. Voor 2007 wordt hier gerekend op een 500.000 euro.
- Met betrekking tot EGPF (Electrabel Green Projects Flanders) voor de productie van electriciteit uit hernieuwbare energie heeft Fingem via GEFIN de participatie in EGPF overgenomen. Vanaf 2007 zouden ook hier dividenduitkeringen mogen worden verwacht.
In het Meerjarenplan van Fingem werd opgenomen dat een jaarlijks globaal uitkeerbaar dividend van 6 miljoen euro het streefdoel is; en dit alvast tot 2013. Wat dit concreet en budgettair voor Affligem betekent, kon (nog) niet worden gelezen.

PUNT 27 : Fingem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2007

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze algemene vergadering betreft het mevr. Wiske Bosteels (vertegenwoordiger) en respectievelijk dhr. W. Teirlinck (plaatsvervangend-vertegenwoordiger).
 

16/11/2007 - Léopold II of Guy Verhofstadt in het gemeentehuis !

Nadat ik wat opzoekingen deed en er onder andere de grondwet eens bijnam, bleek dat Albert Wettin, die zich koning der Belgen laat noemen en ook zo behandeld wordt, geen rechten heeft op de troon. Da's niet alleen mijn mening, ook een Belgisch nobelprijswinnaar gaf me gelijk.
Om niet tegen de grondwet te handelen, stel ik dan ook voor om de foto van Albert Wettin te verwijderen uit het gemeentehuis.
Dit is mijn argumentatie, die dus enkel en alleen gebaseerd is op de Belgische grondwet :

"De Grondwet is geen vodje papier," stelde Leo Tindemans ooit. Ik durf er dan ook van uitgaan dat mijn collega raadsleden diezelfde grondwet ook willen respecteren en geen situaties willen bevorderen die tegen de grondwet ingaan. En volgens die grondwet, is de troon van dit land sinds 1909 vacant.
Op 17 december van 1909 overleed Léopold II, koning der Belgen. De man die in het parlement op 23 december 1909 de eed aflegde als opvolger van Léopold II, was zijn neef Albert. Die was op 2 oktober 1900 echter gehuwd met de Beierse Elisabeth Wittelsbach zonder dat hij daarvoor toestemming had gevraagd aan de regering.
Nu zegt artikel 85 van de grondwet hetvolgende : " De in het eerste lid bedoelde nakomeling (nvds : de nakomelingen van Léopold I dus) die huwt zonder toestemming van de Koning of van hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, verliest zijn recht op de kroon. Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de Koning of door hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide Kamers."
Gezien een uitspraak van de koning telkens gedekt moet zijn door de regering, moet een potentieel troonopvolger dus toestemming krijgen van de koning én de regering, wil hij/zij de rechten op de troon niet verliezen.
Albert vroeg die toestemming niet en werd ook niet in zijn rechten hersteld door de verenigde kamers, waardoor hij dus grondwettelijk gezien zijn rechten op de troon kwijt was en zijn troonsbestijging dus ongrondwettelijk was.
Toen hij dus de eed van trouw aflegde op de grondwet (met inbegrip van het artikel dat stelde dat hij geen koning meer kon worden) en hij op basis van deze eed, die bijgevolg meineed was, toch beweerde koning te zijn geworden, klonk dan ook protest. De Gentse advocaat Alfons Jonckx wees er op dat Alberts koningschap ongrondwettelijk en bijgevolg onbestaande was. Er ontstond hierover discussie in de kranten. August Beernaert, een eminente jurist, voormalig Belgisch premier en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, gaf op 6 januari 1910 in de krant Le Soir toe dat de Grondwet inderdaad "theoretisch en naar de letter geschonden" was."
De Belgische troon was "naar de letter" en "theoretisch" voortaan weliswaar onbezet maar Albert zat er toch maar mooi en de Belgen moesten die ongrondwettelijkheid maar zo snel mogelijk vergeten.
Aangezien de zogenaamde Albert I echter wederrechtelijk op een "theoretisch" onbezette troon zat, waarop hij noch zijn afstammelingen nog enig recht konden doen gelden, deed het er bij het huwelijk van Alberts zoon Leopold met Astrid Bernadotte op 10 november 1926 niet langer toe of de goedkeuring van de regering verkregen werd. Die werd dan ook niet gevraagd.
Bijgevolg was ook het huwelijk van Leopold met Astrid in strijd met de grondwet. De afstammelingen van Leopold en Astrid verloren hun recht op de troon dus zowel wegens het ongrondwettelijke huwelijk van hun ouders als dat van hun grootouders. Op 23 februari 1934 legde Leopold op zijn beurt de eed van trouw op de grondwet af, waarbij hij, net als zijn vader, dus meineed pleegde. In "theorie" - en in een constitutionele rechtsstaat dus ook in werkelijkheid - bleef de Belgische troon ook onder de zogenaamde Leopold III onbezet.
Toen Leopold III op 6 december 1941 trouwde met Lilian Baels, maakte hij zich evenmin zorgen over de afwezigheid van regeringstoestemming. Grondwettelijk hadden de afstammelingen geboren uit het huwelijk Coburg-Baels exact dezelfde rechten op de troon als de kinderen geboren uit het huwelijk Coburg-Bernadotte, namelijk: geen.
Toen Boudewijn in 1951 de grondwettelijke eed aflegde om koning der Belgen te worden, pleegde ook hij meineed en schond de Grondwet door een troon te bestijgen waarop hij geen recht had en die bijgevolg "theoretisch" onbezet bleef. Datzelfde gebeurde op 9 augustus 1993 toen de heer Albert Wettin, wiens foto hier ophangt, de eed aflegde en pretendeerde "Albert II der Belgen" geworden te zijn.
Omdat ik er van uitga dat de gemeenteraad de grondwet ernstig neemt en geen valse pretendenten wil steunen in hun onconstitutionele claim op de troon, stel ik voor de foto van de heer Albert Wettin te verwijderen uit de raadszaal.
Gezien zijn echtgenote zo mogelijk nog minder merites heeft om hier op foto aanwezig te zijn, stel ik ook voor die van haar te verwijderen.
Het staat de gemeenteraad vrij om die foto's te vervangen door de foto van de laatste grondwettelijke vorst die dit land kende, namelijk Léopold II of door de een foto van degenen die de koninklijke rechten uitoefenen. Alweer volgens de grondwet zijn dit de "in raad verenigde ministers", met andere woorden de regering, eventueel te symboliseren door de huidige premier, de heer Guy Verhofstadt.