vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

13/11/2007 - Agendapunten gemeenteraad (met uitleg)

De gemeenteraad vergadert op 20/11 om 20u in de raadszaal. Hieronder de punten van de meerderheid :

Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
Vlaamse Overheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur – Philipssite 5 – 1ste verdieping – 3001 Leuven Brief dd. 05 november 2007 houdende kennisneming van de gemeenteraadsbesluiten dd. 11 sepemtember 2007 houdende goedkeuring :

- belasting op de afgifte van administratieve stukken – dienstjaar 2007
- belasting op de aansluiting op het openbaar rioolnet – dienstjaar 2007
- contante belasting op het gebruik van het containerpark – dienstjaar 2007.
-Er is geen reden om schorsend op te treden (einde van de toezichtstermijn 23 november 2007).

De schepen van Vlaams Beleid wenst het Vlaams Manifest ter goedkeuring aan gemeenteraad voor te leggen. Dit manifest maakt maakt deel uit van de beleidsnota VlaamsBeleid die op 09 oktober 2007 werd medegedeeld.

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen
De burgemeester heeft elf dringende besluiten getroffen, die overeenkomstig artikel 134 van de nieuwe gemeentewet door de gemeenteraad moeten bekrachtigd worden.

PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
De heer Eric Uyttersprot zal ter zitting aanwezig zijn en vragen inzake de werking van de politiezone TARL beantwoorden.

PUNT 4 : budgetwijziging III – gewone dienst – dienstjaar 2007
Er dienen zekere begrotingsposten gewijzigd of nieuw ingeschreven te worden. Hiertoe heeft de begrotingscommissie een advies gegeven en de budgetwijziging werd voorafgaandelijk in de commissie financien besproken.

PUNT 5 : budgetwijziging IV– buitengewone dienst – dienstjaar 2007
Er dienen zekere begrotingsposten gewijzigd of nieuw ingeschreven te worden. Hiertoe heeft de begrotingscommissie een advies gegeven en de budgetwijziging werd voorafgaandelijk in de commissie financien besproken.

PUNT 6 : toekennen van een eindejaarstoelage aan het gemeentepersoneel – dienstjaar 2007
Aan de statutaire, stagedoende en tijdelijke gemeentelijke personeelsleden, alsook aan diegenen die contractueel in dienst zijn genomen en de gesubsidieerde contractuelen, wordt, in de voorwaarden en overeenkomstig de geldende en geactualiseerde modaliteiten, een eindejaarstoelage toegekend.

PUNT 7 : openbare verkoop van bouwgronden gelegen aan de Burgemeester Wambacqstraat
In de Burgemeester Wambacqstraat zullen 4 bouwgronden, eigendom van de gemeente, openbaar worden verkocht.
Het betreft 4 half-open bebouwingen die deel uitmaken van een goedgekeurde verkaveling.
De schattingsprijs, vastgesteld door de ontvanger der registratie bedraagt:
€ 80.000 voor loten 1 en 2
€ 85.000 voor lot 3
€ 90.000 voor lot 4.

PUNT 8 : onderhandse aankoop van een perceel bos gelegen in het gnop-gebied Affligem - 1STE afdeling – sectie B nr. 321
Het perceel bos, gelegen binnen het gnop-gebied, kadastraal bekend Affligem, 1ste Afdeling, sectie B nr. 321, met een totale oppervlakte van 03 are 60 ca, wordt onderhands aangekocht. De aankoopprijs voor een totaal bedrag van 892,80 € + registratie- en notariskosten wordt goedgekeurd.

PUNT 9 : retributiereglement met betrekking tot werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein
Er wordt aan nutsmaatschappijen een retributie aangerekend voor het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken

PUNT 10 : overname wegenis wijk Pelink
De wegenis, het openbaar groen en de nutsvoorzieingen worden zonder kosten door de Intercommunale Haviland overgedragen aan de gemeente.

PUNT 11 : eindafrekening collector Teralfene – project nv. Aquafin 96.241A – gemeentelijk aandeel
Het betreft een gecombineerd dossier met de nv.Aquafin, nl. de aanleg van een collector langs de Okaaibeek, tussen Bellestraat en Kleine Heideweg die aansluit op het project collector Teralfene Okaaibeek.
De werken zijn uitgevoerd en werden voorlopig opgeleverd op 19 oktober 2007. Het totaal gemeentelijk aandeel bedraagt € 18.968,69 (herziening en btw incl.).

PUNT 12 : grondinnemingen in der minne in de Mazitsstraat
Op de gemeenteraad van 17 april 2007 werd dit dossier voorgelegd. Momenteel zijn de officiële aktes getekend en alle administratieve stukken aangevraagd en bekomen.
De grondinnemingen kunnen definitief uitgevoerd worden.

PUNT 13 : Tmvw – goedkeuring statutenwijziging
Met het oog op de verdere ontwikkeling van de Tmvw wordt voorgesteld de statuten van deze vereniging aan te passen.
Alvorens deze statuten goed te laten keuren tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering op 20 december 2007, wordt alvast de goedkeuring ervan door de gemeenten-vennoten gevraagd.
Betrokken voorstel tot statutenwijziging – relevant voor Affligem – houdt in :
- de samenvoeging van de divisie Toevoer en Distributie van Tmvw, althans op boekhoudkundig vlak en niet m.b.t. de bestuurlijke organisatie ervan;
- de samenvoeging van het investeringsfonds en het kwaliteitsfonds tot een drinkwaterinfrastructuurfonds (DIF);
- de verlenging van de duur van de intercommunale, actueel tot 2018, naar 2030;
- de verruiming van het maatschappelijk doel van de Tmvw met alle dienstverlening (incl. deze m.b.t. niet-water gerelateerde activiteit)
- diverse correcties en aanvullingen van de statuten.

PUNT 14 : Haviland – agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2007
De Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland wordt gepland op 17 december 2007 en heeft plaats in Salons “De Waerboom” te Groot-Bijgaarden., om 18.30 uur. De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld:
- Notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2007: goedkeuring;
- De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2008: goedkeuring;
- Overname aandelen Epireale Nv in het kader van verwervingen Meise-Westrode: goedkeuring.

PUNT 15 : Intergem – agenda van de algemene vergadering van 20 december 2007. De Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem wordt gepland op 20 december 2007 en heeft plaats in Hotel “Serwir” te Sint-Niklaas, om 17.00 uur. De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld:
- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris in het kader van artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan het doel + goedkeuring van de statutenwijziging en de bijlagen; Betrokken statutenwijziging vindt zijn oorsprong in (ver)nieuw(d)e regelgeving op het vlak van vennootschappenrecht, verzameldecreten electriciteit en gas en het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Evenals opmerkingen vanwege de toezichthoudende overheid en de VREG m.b.t. de striktere omschrijving van de doelstelling van Intergem als opdrachthoudende vereniging.
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2008 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2008;
- Statutaire benoemingen.
- Statutaire mededelingen.

PUNT 16 : Havicrem – agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2007
De Buitengewone Algemene Vergadering van Havicrem wordt gepland op 20 december 2007 en heeft plaats in het Crematorium van Vilvoorde, om 18.30 uur. De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld:
- Stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling;
- Bespreking conform artikel 44 van het decreet van 06 juli 2001: de beleidsnota en de goedkeuring van de begroting 2008.

PUNT 17 : gemeentelijk cultureel centrum Bellekouter – wijziging van het huishoudelijk reglement
Sedert geruime tijd stelt zich de problematiek dat Affligemse verenigingen die een eigen activiteit wensen te organiseren in het gemeentelijk cultureel centrum “Bellekouter”, er zonder meer niet terecht kunnen wegens gebrek aan beschikbare data. Daar op vandaag bij de gebruikersgroepen ook heel wat niet-Affligemse verenigingen kunnen gerekend worden, rees de vraag, hoe diverse verenigingen uit eigen gemeente alsnog tegemoet zou kunnen worden gekomen. Na grondige bespreking terzake door de Cultuurraad en de Raad van Bestuur van betrokken infrastructuur, werd voorgesteld dat het oorspronkelijke uitgangspunt voor de bouw van deze infrastructuur – namelijk een degelijke en voldoende grote en uitgeruste polyvalente zaal ten behoeve van de plaatselijke verenigingen – zonder meer diende te worden nagestreefd.
Eerder dan de huidige huurprijzen drastisch en onrealistisch te verhogen voor niet-Affligemse verenigingen, werd geopteerd voor een principiële uitsluiting voor niet-Affligemse verenigingen wiens werking zich niet in hoofdzaak richt tot het grondgebied van de gemeente en/of haar inwoners. Teneinde enkele van deze verenigingen – wegens reeds aangegane contractuele verbintenissen met derden – alsnog te kunnen laten beschikken over het CC “Bellekouter”, wordt correctheidshalve voorzien in een overgangsmaatregel voor 2008. In het bijzonder betreft het volgende verenigingen: De Tura-Vrienden Lombeek (19 september 2008), Artistic Tattoo Vzw (20 tot en met 23 juni 2008) en Ottelo Vzw (30 maart 2008). Afwijkingen terzake – bv. voor grootschalige evenementen met maatschappelijke, sociale, menslievende … doeleinden, georganiseerd door regionaal of nationaal georganiseerde verenigingen en die bovendien bijdragen tot een positieve uitstraling voor Affligem – kunnen evenwel nog worden verleend door het college van burgemeester en schepenen, na een voorafgaandelijk gunstig advies van de Raad van Bestuur van het CC “Bellekouter”. De geplande wijziging treedt inwerking met ingang van 01 januari 2008.

PUNT 18 : vaststelling van de voorwaarden houdende verlenen van een concessie tot exploitatie van de cafetaria in de gemeentelijke sportzaal Bellekouter. De gemeenteraad dient de algemene, bijzondere en gunningsvoorwaarden vast te stellen voor de nieuwe concessie van de cafetaria van de sporthal die van start kan gaan op 1 januari 2008 voor een periode van 9 jaar. In de concessie zijn inbegrepen: de cafetaria, de keuken, de berging, het privélokaal en het sanitair. De minimumprijs voor de concessie per jaar wordt gesteld op 9000,00 euro excl. btw. De kosten voor de verwarming, elektriciteit en water zijn inbegrepen.

PUNT 19 : goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010

PUNT 20 : wijze en voorwaarden aanleg van fietspaden in de Stationsstraat
In de Stationsstraat wordt een verhoogd fietspad aangelegd.
Deze werken worden geraamd op € 296.589,38 (btw inclusief), waarvan € 245.058,88 (btw incl.) ten laste van de gemeente en € 51.50,50 ten laste van AquaRio.
Voor deze werken worden subsidies aangevraagd bij het Vlaamse gewest en de provincie Vlaams-Brabant

PUNT 21 : beleidsnota sport – toelichting door de heer schepen Willy Teirlinck

PUNT 22 : beleidsnota informatie – toelichting door de heer burgemeester Yvan T’Kint

PUNT 23 : beleidsnota informatica – toelichting door de heer burgemeester Yvan T’Kint

PUNT 24 : beleidsnota personeel – toelichting door de heer burgemeester Yvan T’Kint

PUNT 25 : beleidsnota middenstand – toelichting door schepen mevrouw Wiske Bosteels

Besloten zitting

PUNT 26 : Haviland – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2007. Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze algemene vergadering betreft het mevr. Leen Steenhoudt (vertegenwoordiger) en respectievelijk mevr. Denise De Paepe (plaatsvervangend-vertegenwoordiger).

PUNT 27 : Intergem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2007. Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze algemene vergadering betreft het dhr. Yvan T’ Kint (vertegenwoordiger) en respectievelijk dhr. W. Teirlinck (plaatsvervangend-vertegenwoordiger).

PUNT 28 : Havicrem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2007. Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze buitengewone algemene vergadering betreft het dhr. Rik Verhavert (vertegenwoordiger) en respectievelijk dhr. W. Teirlinck (plaatsvervangend-vertegenwoordiger).

PUNT 29 : Toerisme Vlaams-Brabant vzw – aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraden werd overeenkomstig de statutaire bepalingen van Toerisme Vlaams-Brabant Vzw een vertegenwoordiger aangeduid die de gemeente zal afvaardigen naar de Algemene Vergadering van deze vereniging. Iedere gemeente heeft – als deelnemend lid in de vereniging – het recht op één mandaat van afvaardiging in de Algemene Vergadering. Deze afgevaardigde voor beide mandaten dient niet expliciet een gemeentelijk mandataris te zijn. Er werd geopteerd hiervoor dan ook de heer Marc Touchant, secretaris Gidsen Affligem en tevens erkende streekgids aan te duiden tijdens de gemeenteraadszitting van 13 februari 2007. In bijkomende orde wordt thans verzocht ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger te willen aanduiden. Hiertoe wordt mevrouw Mieke Verhaege, voorzitter Gidsen Affligem, voorgedragen.

PUNT 30 : Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw – aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de raad van bestuur. Naar analogie met voorgaande toeristische vereniging wordt ook voor deze vereniging gevraagd, een plaatsvervangend vertegenwoordiger te willen aanduiden. Hiertoe wordt eveneens mevrouw Mieke Verhaege, voorzitter Gidsen Affligem, voorgedragen. Deze vertegenwoordigster zal meteen ook ambtshalve lid worden van de Raad van Bestuur van de vereniging.
 

09/11/2007 - Leefbaar Affligem en Vlaams Belang zetten formele samenwerking stop

Volgend persbericht werd vandaag uitgestuurd :

"In 2006 werd in Affligem een poging ondernomen een lijst in te dienen voor de verkiezingen met daarop onafhankelijke kandidaten samen met kandidaten van Vlaams Belang en N-VA. N-VA haakte echter af en bleef alleen een kartellijst over van Vlaams Belang en de Leefbaar Affligem, de verzamelnaam van de onafhankelijken.

Het succes van de lijst verraste vriend en vijand : met meer dan 20% van de stemmen kreeg de lijst 4 gemeenteraadsleden en 2 ocmw-raadsleden. De gemeenteraadsleden waren mooi verdeeld : 2 VB-ers (Carlos Van Hove en VB-voorzitter Johny Vermoesen) en 2 LA-ers (voormalig gemeenteraadslid Chris Troch en uittredend gemeenteraadslid Tim t' Kint). De ocmw-raadsleden werden in onderlinge afspraak aangeduid.

Eerder genomen afspraken worden nu herroepen door VB nationaal waardoor de samenwerking tussen VB en LA op de klippen loopt en ze zich als twee onafhankelijke fracties zullen gedragen in de gemeenteraad.

Chris Troch, gemeenteraadslid voor Leefbaar Affligem, bevestigt : "We hadden destijds afgesproken dat wanneer ik voor een paar maanden in 't buitenland zit, ik me kon laten vervangen door Veerle Huysmans van Leefbaar Affligem. Ze is echter pas 2 e opvolger, zodat we ook hadden afgesproken dat Inge De Winne (van Vlaams Belang) ontslag zou nemen als opvolger in de gemeenteraad. In ruil waren wij akkoord dat Inge de volle 6 jaar als ocmw-raadslid zou uitzitten. In Affligem waren we het daar àllemaal over eens. Inge kreeg haar zitje in de ocmw maar toen ik me moest laten vervangen door Veerle, bleek dat VB nationaal dat niet zag zitten en Inge alsnog ook in de gemeenteraad wilde voor die 3 maanden dat ik er niet was."

Fractieleider Tim t' Kint : "We hebben in 2006 samen ons programma geschreven en gezien we daar nog altijd achter staan, kan ik me inbeelden dat we heel geregeld hetzelfde stemgedrag zullen vertonen. Ook samenwerken op sommige punten kan best. We hebben geen ruzie hé. Maar feit is wel dat we verschillen van mening met vooral VB nationaal over wat kan en wat niet in de toekomst. De discussie over die vervanging van Chris is met andere woorden niet meer of minder dan de aanleiding geweest om formeel afstand te nemen van mekaar."

Daarmee komt er voor buitenstaanders een onverwacht einde aan wat een succesformule leek. Tim t' Kint (967 stemmen) en Chris Troch (259) zullen zetelen als Leefbaar Affligem. Johny Vermoesen (305) en Carlos Van Hove (277) zullen zetelen als Vlaams Belang. In het ocmw zullen Sven Van Houtte (133) en Inge De Winne (206) blijven zitten voor Vlaams Belang. Inge blijft ook eerste opvolger zodat Veerle Huysmans (232) van Leefbaar Affligem voorlopig haar opwachting in de gemeenteraad nog niet zal maken.

Met het uiteenvallen van deze fractie, lijkt de stabiliteit in de Affligemse gemeenteraad helemaal zoek. CD&V slorpte N-VA dat op amper één zetel strandde; de lijst VLD-Visie verloor 5 van zijn 9 raadsleden toen die overliepen naar een coalitie met CD&V. De geruchten van tijdens die formatie, dat Chris Troch en Tim t' Kint op dat moment het VB zouden in de steek laten, bleken niet te kloppen. Beide bleven trouw aan hun woord om samen met VB te proberen de meerderheid te breken. Ook de 5 ex-VLD-Visie'ers zijn nog nergens echt onder dak.

Het lijkt er in alle geval dan ook op dat de posities voor de komende jaren nog steeds niet vast liggen in de gemeenteraad. "